Vad utmärker Högskolan i Borås eller varför inte Borås universitet, 2021? Det var huvudpunkten för strategigruppen för hållbar högskola vid senaste mötet. Nedan följer min korta sammanfattning av de föreställningar och uppfattningar som redovisades:

Ett bilfritt campus mitt i stan möter studenten, medarbetaren och besökaren. Utomhusmiljön präglas av möjligheter till spontana möten runt inspirerande skulpturer, i trappor och avsatser. På campus finns ett allaktivitetshus där studenter och medarbetare har tillgång till ändamålsenliga lokaler och utrustning för sportsliga och hälsofrämjande aktiviteter. Campus erbjuder spännande fysiska lärandemiljöer och effektiva system för hantering av avfall av skilda slag.

Alla utbildningsprogram omfattar kurser kring hållbar utveckling och studenterna har en djuplodande förståelse för den komplexitet det innebär att hantera de stora samhälleliga utmaningarna. Programansvariga lärare ansvarar för en tydlig progression i kunskapsförmedlingen och problematiseringen av hållbar utveckling. Det finns en resurspool med lärare och forskare som stödjer utvecklingen av kunskaper och förmedling av kunskaper kring hållbarhet. I denna resurspool finns starka inspiratörer och opinionsbildare som regelbundet och i skilda former möter medarbetare, studenter och samarbetspartners. Det sker också en kontinuerlig och dynamisk utveckling och etablering av nya kurser och utbildningar som möter morgondagens behov och utbildningar som inte längre svarar mot behoven och efterfrågan avvecklas.

Forskning bedrivs kring hållbar utveckling med ett flervetenskapligt perspektiv. Forskning kring hållbar utveckling prioriteras och antal publicerade och citerade artiklar i ämnet ökar över tiden. Disciplinär och nyfikenhetsbaserad forskning bedrivs baserad på en stor medvetenhet om betydelsen av forskningens bidrag på kort och på lång sikt till en hållbar samhällelig utveckling. Mötesplatser för lärare och forskare för erfarenhetsutbyten, perspektivskiften och diskussion arrangeras, men naturliga och informella möten över disciplinära gränser dominerar.