Nätverket Sustainable Devlopment Solutions Network (SDSN) etablerades 2012 med stöd av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Syftet med nätverket är att med utgångspunkt från FN:s mål för hållbar utveckling verka för implementering av lösningar nå målen. Ett antal regionala och nationella SDSN:s har etablerats, bland annat ett för norra Europa, SDSN-Northern Europe, som administreras av Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV).

I slutet av förra veckan genomfördes i regi av GMV ett seminarium där 200 forskare inom området hållbarhet deltog, dels en konferens där forskare mötte företrädare för näringsliv och offentlig verksamhet. Rubriken på forskningsseminariet var Science-based Transformations 2030. Seminariet var till för att belysa och diskutera hur akademin bäst kan bidra i den samhällsomvandling som måste ske om vi ska kunna möta och uppfylla de av FN i september 2015 antagna 17 målen för hållbar utveckling.  Konferensen dagen efter seminariet benämndes High-Level Launch of the SDSN Northern Europe och syftet, utöver att vara ett möte mellan forskning och praktik, var att etablera ett Solutions Initiatives Forum (SIF).

Jag deltog under en del av konferensen. Utgångspunkten för alla inlägg och resonemang var FN:s  mål och vällovliga intentioner och att nu gå från ord till handling redovisades av företrädare för en rad olika organisationer. Med stor vältalighet, engagemang och förståelse för allvaret i de utmaningar som är framfördes betydelsen av beslut och åtgärder. Men det kan inte nog understrykas att det inte räcker med att kunna beskriva, förklara och förstå utan nu måste beslut fattas och nödvändig förändring och förnyelse genomföras. Det är inte en fråga om stegvisa förändringar utan om omvandling, eller transformering som är det begrepp som många idag använder i sammanhanget.

De 17 målen kan uppfattas som ett slags precisering av den innebörd Brundtlandkommissionen en gång gav åt hållbar utveckling. En styrka med målen är att de beskriver en helhet, dels att de är formulerade på det viset att de går att välja ut enskilda mål och fokusera och diskutera vad som krävs för måluppfyllelse. För vår del är bland annat mål nummer fyra, som handlar om rättvis utbildning och livslångt lärande för alla, av stor relevans. I beskrivningen av målet framhålls bland annat betydelsen av att alla lärare har den kunskap och förmåga som krävs för att främja en hållbar utveckling. Målet handlar helt enkelt om vårt stora ansvar för att förmedla kunskap om innebörden av hållbar utveckling i mötet med studenter och samverkanspartners och verka för att förändring sker.