Riksdagen har nu fattat beslut om nytt kvalitetsutvärderingssystem för högre utbildning. Systemet innebär i korthet att ett stort ansvar läggs på lärosätena. Vi ska själva säkra kvaliteten på utbildningarna, förena kontroll och kvalitetsutveckling och se till att parallella system undviks där UKÄ utvärderar utbildningar enligt en modell och lärosätena på ett annat. Grundbulten i systemet är att UKÄ utvärderar lärosätenas kvalitetsutvärderingssystem och om dessa håller måttet överlämnas ansvaret för den innehållsmässiga utvärderingen i stor utsträckning till lärosätena. Det är detta ansvar och denna förmåga som kritiker till det nya systemet många gånger dessvärre osakligt och med oklara argument har ifrågasatt. Hursomhelst nu är det upp till bevis att visa att den nya ordningen är kvalitetsdrivande.

Vi har vid Högskolan i Borås kommit långt i utvecklingen av ett nytt kvalitetssystem. Systemet har remissbehandlats och nu väntar en rad möten inom högskolan där systemet ska presenteras och diskuteras. Vi har, som ett informationsärende, behandlat den nya kvalitetspolicyn i styrelsen och kommer på nästa sammanträde att förelägga policyn för styrelsen för beslut. I policyn beskrivs de grundläggande principerna för kvalitetsarbetet vid högskolan. Kvalitetsarbetet ska vara integrerat i verksamheten, studenter och medarbetare ska se nyttan av de rutiner som tillämpas och känna sig delaktiga i kvalitetsarbetet. Kvalitetssäkrande rutiner ska så långt det är möjligt vara enhetliga och gälla för all utbildning, forskning och administration såvida det inte finns synnerliga skäl till avvikelser. Information om kvalitetskriterier ska vara tydliga och information om resultatet av genomförda utvärderingar ska vara lättillgänglig för alla. Konsekvenser av genomförda utvärderingar ska vara skarpa. Åtgärder ska vidtas för förbättringar och utbildningar som inte klarar innehållsmässiga prövningar ska avvecklas. I sammanhanget kan nämnas att utvärderingar ska göras av externa bedömare det vill säga kollegor vid andra lärosäten. Nyckelorden i sammanfattning är integrerat, enhetligt, transparent och skarpt.

Det nya kvalitetssystemet innebär att ett stort förtroende getts till lärosätena. Detta är för övrigt helt enligt de tankar och idéer om tillitsbaserad styrning som regeringen och finansdepartementet alldeles nyligen redovisat i ett uppdrag till Statskontoret som ska kartlägga, analysera och lämna förslag om statens styrning av myndigheter och kommuner. Kvalitetssystemets funktionalitet kommer att prövas genom hur det stödjer ett ständigt pågående kvalitetsarbete i verksamheten, dels genom vår förmåga att ta konsekvenser av eventuell kritik från genomförda bedömningar. Jag vill också återanvända en i sammanhanget ytterst relevant formulering som användes vid en workshop kring innebörden av ett hållbart lärosäte. En utmärkande egenskap för ett hållbart lärosäte är att det sker en kontinuerlig och dynamisk utveckling och etablering av nya kurser och utbildningar som möter morgondagens behov och utbildningar som inte längre svarar mot detta avvecklas. Som sagt nu är det upp till oss att göra någonting bra med det nya systemet.