Nu ska hållbarhetsarbetet på universitet och högskolor utvärderas. Regeringen har fattat beslut om att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att utvärdera universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling. En förväntan finns från regeringen att ett hållbarhetsperspektiv är genomfört och tillämpas i alla utbildningar. Nu vill regeringen veta om så är fallet och vilka resultat som uppnåtts. Utvärderingen ska vara klar den första september 2017 och ska ligga till grund för beslut om eventuella åtgärder för att stärka inriktningen mot hållbarhet i utbildningen. I den nyhetsartikel som jag tagit del av, framhåller ministern för högre utbildning och forskning att satsningar på hållbar utveckling kommer att ske även i den kommande forskningspropositionen.

Det är ett mycket glädjande besked både att satsningar på forskning om hållbar utveckling i en bred bemärkelse ska genomföras, men också att UKÄ ska utvärdera hållbarhetsarbetet. Utvärderingen har flera viktiga och positiva innebörder. Vi kommer som lärosäte att få en kritisk granskning av hur vi arbetar med att öka kunskaperna om och förståelsen för innebörden av hållbar utveckling hos studenter och medarbetare. Utvärderingen kommer att komplettera vår egen interna granskning av hållbarhetsarbetet och den externa granskning som sker systematiskt av vårt certifierade miljöledningssystem. Med dessa som grund får vi möjligheter till jämförelser med andra lärosäten som kan inspirera till nya angreppssätt för att sprida kunskaper. Utvärderingen kommer helt säkert att leda till att fler lärosäten tar sig an uppgiften att certifiera sina miljöledningssystem. Det är en arbetsam process men mycket viktig, enligt min erfarenhetsbaserade uppfattning, för att höja kvaliteten på det systematiska hållbarhetsarbetet.

Jag ser fram emot mer information om inriktningen, men också om upplägget på utvärderingen under den förutsättningen att samtliga lärosäten ska granskas och rapport levereras redan i september 2017. Ett brett perspektiv på hållbarhet måste anläggas och fokus måste vara på hur vi lyckas skapa en förståelse för den komplexitet som det innebär att hantera utmaningen att bygga ett hållbart samhälle. Det är inte en fråga om effektiva energilösningar, eller om demokratiutveckling och social inkludering, eller om robusta finansiella system utan om allt samtidigt. En hållbar samhällsutveckling förutsätter en förmåga att hantera konkurrerande värden och intressen i strategier och i vardagliga beslut och handlingar. Låt oss hoppas att utvärderingen kommer att ge oss många goda exempel på hur lärosäten lyckats hantera utmaningen att skapa förståelse för den djuplodande innebörden av hållbar utveckling.