Antalet anmälningar till program och kurser vid universitet och högskolor minskar. Antalet anmälningar till höstens program och kurser är för att vara exakt 376 138, en minskning med totalt sett cirka två procent jämfört med förra året. Minskningen är en naturlig konsekvens av färre ungdomar i de för högre studier särskilt aktuella årskullarna i kombination med en lägre arbetslöshet. Förändringen är inte ett uttryckt för ett generellt sett minskat intresse för högre utbildning. För Högskolan i Borås är minskningen betydligt större än genomsnittet för riket. Totalt sett är antalet sökande 18 191, vilket är nedgång med drygt 11 procent. Den mest betydelsefulla uppgiften, som är ett uttryck för lärosätets attraktivitet, är förstahandssökande till program. Även här noterar vi en nedgång på drygt 11 procent.

Närmare analyser av orsaker till nedgången sker nu inom lärosätet, men redan nu kan vissa saker konstateras. Först och främst gäller att högskolan har 3 868 förstahandssökande till program, vilket i förhållande till hur många studenter vi antar är ett bra utfall. Exakt vilken relationen är mellan förstahandssökande och antagen student kommer vi att få veta först till hösten när alla studenter är på plats.

Vad förklarar då enligt preliminära, men rimliga analyser nedgången? Vi påverkas precis som alla andra av demografiska förändringar, men vi kanske påverkas i ännu högre grad än många andra av låg ungdomsarbetslöshet. Idag är ungdomsarbetslösheten i Borås, som naturligtvis är den kommun från vilken många av våra studenter kommer, närmare noll. Enligt uppgift från arbetslivsförvaltningen är det i princip så att alla med gymnasieexamen och körkort får arbete. Det är en mycket glädjande utveckling och situation, men påverkar oss givetvis och förklarar minskningar. En annan viktig och intressant omständighet är att vi gick emot strömmen förra året och ökade antalet förstahandssökande till program med närmare sex procent. Frågan som inställer sig är varför kommer nedgången med ett års fördröjning till Borås? Vi kan också konstatera att vid en jämförelse mellan 2014 och 2016 är vår utveckling gynnsam i förhållande till många jämförbara lärosäten.

Inom ramen för nedgången varierar utfallet mellan olika utbildningar. Många lärarutbildningar och ingenjörsutbildningar har oförändrat eller ökat antalet anmälningar medan de administrativa programmen minskar mer än genomsnittet. Vi har också en sexprocentig nedgång i förstahandssökande till sjuksköterskeprogrammet, från 312 till 292 till våra 120 platser!