Universitets- och högskolerådets (UHR) konferens: Kvalitetsdrivet genomfördes i förra. Vi var flera medarbetare på plats och själv hade jag möjlighet att delta dag ett. Ulf Melin, generaldirektör på UHR, hälsade välkommen och underströk betydelsen av breddad rekrytering och internationalisering med särskild betoning på att vi måste få fler studenter att resa ut. Detta var för övrigt ett budskap som återkom i flera presentationer.

Därefter följde ett anförande av ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson. Jag noterade särskilt i förhållande till tidigare inlägg att den högre utbildningen måste byggas ut och att en del i detta är utbyggnad av ingenjörsutbildningarna. Utbyggnaden ska förenas med kvalitetssäkring och här hänvisade ministern till det nya system som Universitetskanslersämbetet utvecklar nu och som bygger på både kontroll och utveckling. Hon menade att en viktig egenskap är att alla inom lärosätena måste känna sig delaktiga i kvalitetsutvecklingen.

Helene Hellmark Knutsson konstaterade vidare, baserat på nyligen redovisade uppgifter, att snedrekryteringen kvarstår och att satsningar måste göras på breddad rekrytering. Det handlar om rättvisa, men också om att vi inte har råd med att inte låta alla ges möjligheter till högre utbildning. Hon sa att det är ”extremt omodernt” att tro att någon utbildar sig idag för att sedan ha samma arbete och arbetsuppgifter de kommande 40-50 åren. Det livslånga lärandet måste premieras, vilket bland annat kan tolkas som att medel kommer att tillföras så att vi kan öppna och erbjuda fler fristående kurser igen. På temat internationalisering tyckte ministern dels att nyanländas kompetens måste tas tillvara inom utbildningsväsendet och i yrkeslivet. Antalet utresande måste öka och särskilt nämndes då att studenter inom professionsutbildningarna måste resa ut i betydligt större omfattning än idag.

Ministerns anförande följdes av föredragningar baserade på genomförda studier om internationalisering och breddad rekrytering. Några av de kloka ord som framfördes var att vi måste visa på det akademiska värdet av utlandsstudier och tala om varför istället för vart. För att systematiskt kunna bredda rekryteringen och deltagandet måste vi först definiera vad vi menar. En genomförd enkätstudie visar att alla lärosäten vill mycket, men arbetet är inte strukturerat delvis på grund av att innebörden är oklar. Finland nämndes som ett föredöme när det gäller att integrera internationalisering i planeringen av studierna. Studievägledningen är strategisk och proaktiv och på magisternivå deltar professorerna i studenternas planering av studierna. Föredömligt!

I samband med konferensen publicerades också fem goda exempel på internationalisering, breddad rekrytering och integrering. Ett av dessa exempel är Invandrarakademin vid Högskolan i Borås. Jag avslutar denna blogg med att ge länken till filmen om oss.
https://www.youtube.com/watch?v=JQN4LA-H_t4