I denna blogg har jag valt att ett utdrag ur rektors tal vid högskolans akademiska högtid den 13 maj 2016: Universitet och högskolor bedriver utbildning och forskning. Det är själva poängen med universitet och högskolor – att göra både och. Forskningen berikar utbildningen och utbildningen berikar forskningen. Forskningsanknytning av utbildning och utbildningsanknytning av forskning är våra uttryckssätt som innefattar en naturlig och tidig kontakt för studenterna med pågående forskning. En viktig utgångspunkt för vetenskaplig verksamhet är att lärare och forskare själva väljer sina problemställningar, metoder och kanaler för publicering och kunskapsspridning. Vi talar om nyfikenhetsbaserad forskning, ”curiosity driven”. Men forskningen måste också svara mot samhälleliga behov, ”compassion driven”. Det vill säga ha en inriktning och vilja att ge perspektiv på liksom förslag på lösningar till hur samhälleliga utmaningar kan hanteras. För att vara väldigt konkret omsätter vår sektor 65 miljarder kronor och det finns krav på att vi såväl kortsiktigt som långsiktigt bidrar till en gynnsam samhällelig utveckling och att vi redovisar hur vi gör detta. Vår skicklighet består i att balansera akademisk frihet och akademiskt ansvar.

I september 2015 fastslog FN:s medlemsländer 17 globalt hållbara utvecklingsmål. Målen ersätter milleniemålen och innebär en utvidgning och fortsättning av den betydelsefulla definition som gavs av den så kallade Brundtland kommissionen 1987, som definierade den breda innebörden av hållbarhet. FN:s mål är alla lika viktiga, men olika aktörer och samhällsorganisationer har olika möjligheter att påverka liksom grad av ansvar. Av stor betydelse för oss är bland annat mål fyra som handlar om utbildning för alla och som fastslår betydelsen av att vi säkrar att alla studenter under sin utbildning ges många tillfällen att lära om och problematisera innebörden av hållbar utveckling. Perspektivet hållbar utveckling ska genomsyra vår verksamhet och studenterna ska vara väl förbereda för att argumentera för och hävda hållbar utveckling i sitt möte med yrkeslivet.

Vi kan och ska göra mycket för hållbarhet. Det handlar om forskning och teknikutveckling för att åstadkomma ökad energieffektivitet, minskade emissioner och påfrestningar på miljön. Det handlar om genomförande av tekniska innovationer, om användning och beteendemässiga aspekter av ny teknik och om värderingar och förståelse för varandras förutsättningar och möjligheter i ett globalt perspektiv. Vi har en viktig uppgift inom universitet och högskolor att möjliggöra möten. Vår verksamhet är i grunden internationell. Vi ska ta emot fler studenter utifrån och vi ska verka för att fler studenter reser ut och därigenom vidgar sina perspektiv. Vi ska se till att akademin i alla dess delar är jämställd. Det handlar om hållbarhet.

Vi behöver fortsätta att utveckla vår forskningsverksamhet inom området hållbar utveckling och, som det heter, forskningsanknyta utbildningen. Vi ska leva som vi lär, och ha ett campus som på alla sätt och vis lever upp till krav på hållbarhet. Det ska kännas i atmosfären på campus att här är det hållbart. Universitet och högskolor ska driva opinion, gå i bräschen och vara föredömen.

Vi befinner oss nu i en utvecklingsfas med minskade årskullar som når tiden för antagning till högre utbildning och därigenom ökar utmaningen för lärosätena att fylla sina platser. Högskolan i Borås står väl rustad inför en sådan situation med ett attraktivt utbildningsutbud, många förstahandssökande och en hög kvalitet på utbildningarna, bland annat bevisad av de utvärderingar som Universitetskanslersämbetet genomfört. En nedgång 2016 och tillbakagång till 2014-års nivåer i antalet anmälda betraktar vi som en tillfällighet och förklarar den med en extremt låg ungdomsarbetslöshet i Boråsregionen, naturligtvis en mycket glädjande situation även för en högskolerektor.

Men det är dags för en ny omvärldsanalys. Mer än en tredje del av våra nyanlända är under 18 år och närmar sig högre utbildning och måste ges möjligheter. Vi behöver fler utbildningsplatser och större anslag för att möta den nya situationen. Vi måste helt enkelt kunna ge fler människor möjlighet till studier på högre nivå. Utbildning är en investering för den enskilde, men också för samhället i byggandet av välfärdsstaten.

Högskolan i Borås har en mission. Denna är: Vetenskap för profession. Det handlar om att förbereda våra studenter väl för yrkeslivet, men också om vårt samspel med individer och organisationer i vår omvärld. Samverkan, där vår relativa styrka är förmågan att problematisera, ge perspektiv på utvecklingsförlopp, förslag på lösningar och tillämpning av nya metoder och modeller, är en viktig del i Vetenskap för profession. I Vetenskap för profession innefattas också att medverka i det livslånga lärandet. Vi måste kunna erbjuda ett rikt utbud av utbildningsmöjligheter och former av kompetensutveckling till verksamma i näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. Låt oss hoppas att utrymme skapas i kommande budgetpropositioner, efter ett antal år där sådana möjligheter successivt begränsats, att utöka verksamheten för att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet. När det gäller utbildnings- och forskningspolitik får vi hoppas på att våra så kallade basanslag till forskning ökar kraftigt så att vi kan fullfölja våra strategier och bygga kompletta akademiska miljöer liksom den hållbara högskolan.