Månad: juni 2016

Trevlig sommar!

De globala utmaningarna för att skapa en hållbar utveckling och ett rättvist samhälle för alla är gigantiska. Utmaningarna har formulerats och sammanfattats av FN i de i höstas beslutade 17 globala målen. Det är ett viktigt måldokument som ger vägledning i att förstå vilka utmaningarna är, vilka insatser som måste göras och vilka genomgripande förändringar som måste ske. Dokumentet visar också den avgörande betydelse som utbildning och forskning har för att vi ska närma oss och uppnå de formulerade målen. Det handlar om teknikutveckling, om att använda teknikerna rätt och om att förstå vikten av starka demokratiska institutioner för en gynnsam samhällsutveckling. Det behövs ny kunskap för samhällsomvandling, men det behövs också kunskap som stödjer genomförande av förändringar.

Vi har som lärosäte ett mycket viktigt uppdrag i att bekräfta, skapa och sprida kunskap. Uppdraget innefattas också i FN:s mål. Högskolan i Borås mission är att bedriva Vetenskap för profession. Innebörden är att bedriva vetenskaplig verksamhet med en betoning av betydelsen av att föra ut kunskapen och att verka för och bistå i tillämpning. Vi gör det bra vilket bekräftas av hög kvalitet på utbildningarna, bra söktryck, ökade forskningsmedel, goda omdömen på vår samverkan och ett föredömligt hållbarhetsarbete. Vi ska fortsätta så, stärka lärosätet och samtidigt sträva efter att spela en allt viktigare roll i samhällsutvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Efter ett intensivt läsår väntar nu sommar och semester. För egen del avslutar jag läsåret i Almedalen som representant för högskolan med medverkan i ett antal seminarier och paneldiskussioner. Det ska bli spännande. Därefter väntar en månads ledighet. Att komma bort ett tag och göra helt andra saker eller kanske inte göra någonting alls, bara att låta dagarna gå, är viktigt. Det tar några dagar att varva ned. Beviset på nytt fokus infinner sig när de tillsynes enkla vardagsbesluten blir komplicerade. Avkopplande semesterdagar handlar om livskvalitet och om långsiktig hållbarhet i medarbetarskap och ledarskap för att relatera till arbetslivet.

Tack alla medarbetare för ett engagerat och framgångsrikt arbete under läsåret, tack alla samarbetspartners för givande möten och fruktbar samverkan och sist men inte minst tack till alla studenter för att ni förgyller vår vardag med engagemang och energi. Ni ska veta att ett campusområde är ingen höjdare när inte ni är här. Så välkomna tillbaka i slutet av augusti.

Till sist vill jag önska er alla en trevlig, avkopplande och berikande sommar.

Björn

Tvärstopp upphävt ger nya förutsättningar – rapport från styrelsens sammanträde

Styrelsen för Högskolan i Borås har sammanträtt i veckan. På läsårets sista styrelsemöte fattades beslut bland annat om högskolans verksamhetsplan för 2017-2019. Den har sin utgångspunkt i visionen om att det bli det tredje universitetet i Västsverige med studentens lärande i centrum, kompletta akademiska miljöer och en god balans mellan utbildning och forskning. Verksamhetsplanen, som kompletteras med rektors strategiska satsningar och akademiernas och verksamhetsstödets satsningar och aktiviteter, består av sex fokusområden. Dessa är:

  • Den hållbara högskolan
  • Utveckling av högskolans utbildningsverksamhet
  • Utveckling av högskolans forskningsverksamhet
  • Strategiska allianser
  • En aktör i det regionala innovationssystemet
  • Utveckling av den konstnärliga utbildningen och forskningen.

Beslutet om och innehållet i fokusområdena ger en tydlighet i vad som ska göras och en styrning av hur strategiska resurser ska användas. Verksamhetsplanen har en styreffekt och leder oss närmare att nå högskolans vision och mål.

På styrelsemötet fattades också beslut om planeringsförutsättningar för 2017-2019. Dessa är en framskrivning av redan kända omständigheter och kommer att justeras när budgetpropositionen för 2017 är lagd. För högskolans del kan större förändringar handla om ökade anslagsmedel för att bedriva lärarutbildning i Skaraborg och ökade basanslag till forskning. Dessvärre ryktas det om en baktung forskningsproposition och att ökade satsningar på forskning sker först från och med 2019. Men vi behöver redan nu inom sektorn ökade basanslag och ryktet oroar. Med utgångspunkt från verksamhetsplan med fokusområden och planeringsförutsättningarna påbörjar akademierna och enheten Verksamhetsstöd nu arbetet med verksamhetsplaner och budget för 2017-2019.

I anslutning till att jag informerade om aktuella händelser kommenterades nyheten för dagen att Malmö högskola av regeringen uppmanas att göra en fördjupad framställan att bli universitetet. Regeringens ambition är att ge Malmö högskola universitetsstatus från och med den 1 januari 2018. Det är en positiv nyhet som betyder att tvärstoppet för att prövas för universitetsstatus nu upphävs. Vi gläds med Malmö som är ett starkt lärosäte och med uppenbara universitetskvaliteter. Det ger oss inspiration till att ta fram ett underlag som beskriver våra styrkor och förutsättningar för universitetsstatus. Den preliminära planen är att redovisa underlaget för styrelsen på decembermötet. Om styrelsen bedömer att vi har tillräckliga kvaliteter kan nästa steg bli att vi gör en framställan till regeringen i samband med vårt budgetunderlag för 2018-2021. Styrelsen fattar beslut om budgetunderlaget i februari. Därefter skickades det till regeringen. Vi vet att ministern för högre utbildning och forskning i nuläget inte öppnat för fler lärosäten att bli universitet, men stoppet är hävt och vi har fått nya förutsättningar att förhålla oss till.

Styrelsemötet innefattade också som brukligt en information från Studentkåren om aktuella frågor. Deras informationspunkt är mycket uppskattad och hölls denna gång av avgående kårordförande tillsammans med tillträdande. Jag tar tillfället i akt och tackar den avgående kårstyrelsen för ett gott, konstruktivt och för högskolans utveckling betydelsefullt samarbete och hälsar den nya styrelsen välkommen. Jag ser fram emot givande diskussioner i olika fora och sammanhang till gagn för högskolans fortsatta utveckling och kvalitet i utbildning och forskning.

Därför Almedalen – kort om högskolans medverkan 2016

Det är snart dags för semester och några lediga veckor på västkusten. Men dessförinnan drar Almedalsveckan igång. Mitt första besök i Almedalen var 2013 och sedan dess har det blivit ett måste att åka dit. Det är ett enormt utbud av seminarier, föreläsningar, utfrågningar, panelsamtal och debatter. Samtliga har det gemensamt att de handlar om samhälleliga utmaningar, hinder och möjligheter för utveckling av välfärdssamhället. Det är en källa till kunskap, bildning men framför allt – möjlighet att delta i samhällsdebatten. Universitet och högskolor är viktiga samhällsaktörer och som verksam i ett lärosätes ledning är det viktigt för att inte säga nödvändigt att vara på plats.

Högskolan i Borås är i år en aktiv partner på den Västsvenska Arenan. Vi arrangerar fyra egna seminarier. Vi inleder söndagen den tredje juli och diskuterar om profilering av lärosäten och ställer frågan om profilering innebär högre kvalitet och hur den i så fall kan gå till. Vi fortsätter på måndagen med två seminarier. Först om de nya affärsmodeller som växer fram som följd av nödvändigheten att hushålla med resurser och verka för en hållbar utveckling. En samlingsbenämning är Re som i Re-design, Re-use och Re-pair. Ett nytt paradigm för företagande utvecklas. Senare samma dag talar vi om digitalisering. Budskapet är här att digitalisering måste studeras ur ett flervetenskapligt perspektiv för att dess möjligheter och begränsningar ska kunna förklaras. På tisdagen följer det fjärde seminariet som handlar om ledarskap i offentliga organisationer. Seminariet baseras på studier som visar att förutsättningarna för att utöva ett framgångsrikt ledarskap inte alltid finns i hårt ekonomiskt pressade välfärdsorganisationer och utmaningarna för en långsiktigt gynnsam verksamhetsutveckling är stora.

På Västsvenska Arenan genomför vi också i samarbete med Västsvenska handelskammaren och Borås stad ett seminarium kring hur handeln ska rustas för att möta den ökade digitaliseringen. I andra arrangörers regi kommer vi att diskutera bland annat jämställdhet inom akademin, det livslånga lärandet, mätning av forskningskvalitet, populärvetenskapens betydelse för intresset för forskning samt högskolors betydelse för regional utveckling. Utbudet är stor med 3 700 seminarier under veckan, så konkurrensen om åhörarna är tuff. Vi har ett viktigt och intressant program. Kom gärna och lyssna!

Här ser du hela högskolans program i Almedalen 2016:

http://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Evenemang/Almedalen-2016/

Examensrättigheter och universitetskvaliteter

Många överväldigande gratulationer, uppmuntrande kommentarer och lyckönskningar har kommit in efter beskedet om att vi nu har rätt att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i vården. Vilket är mycket trevligt, glädjande och inspirerande. Uppmärksamheten visar att många, och inte bara vi själva, uppfattar att beslutet är av utomordentligt stor betydelse för högskolan.

Vi har till våra tidigare fyra examensrättigheter på forskarnivå lagt en femte och detta inom ett område och ämne där det idag i Sverige finns närmare 20 forskarutbildningar. Vår inriktning bedöms vara så unik och stark att det är av nationellt intresse att ytterligare en examensrätt inrättas. Vi har nu en bred uppsättning examensrättigheter och våra tre akademier är kompletta med utbildning på alla nivåer och konkurrenskraftig forskning. Samtidigt gäller, vilket är viktigt att påpeka, att examensrättigheterna bygger på profilering av forskningen och fördjupning inom avgränsade områden. Vi har byggt upp verksamheten successivt utifrån lärares och forskares forskningsprojekt och forskningsfrågor. Tillsammans har vi framgångsrikt lyckats skapa synergier och därigenom kritiska miljöer. Vi ska fortsätta arbeta på detta sätt.

Den nyvunna examensrättigheten bevisar vår styrka. Förutom att vi är kompletta i enlighet med vår egen definition ska tilläggas att vi inom de fyra rättigheter som vi redan har sedan 2010, genomfört över 30 disputationer. Något som i ett jämförande perspektiv är helt extraordinärt. Våra basanslag till forskning ökar, men ännu mer har de medel vi erhåller i konkurrens ökat. Vi får högt betyg i Vinnovas utvärdering av vårt samverkansarbete. Vi har etablerat en Science Park och vårt flaggskepp inom fältet forskning och innovation Smart Textiles fick nyligen överväldigande positiva recensioner av internationella utvärderare. Vi har en modern organisation med tre stora och bärkraftiga akademier och ett samlat verksamhetsstöd. Kort och gott – vi har ett fantastiskt fint och väl fungerande campus. Det viktigaste av allt är att våra utbildningar håller hög kvalitet och har ett gott söktryck. Vi har några utmaningar, men mycket är riktigt bra som följd av alla medarbetares bidrag och stora engagemang.

Så vad händer härnäst? Vi jobbar på och är nöjda med vad vi åstadkommit. Men vi måste också ställa oss frågan om vi nu tagit oss till ett läge där våra samlade universitetskvaliteter innebär att vi förtjänar att prövas för att erhålla universitetsstatus. Det är inte en fråga om namnet, även om vi vet att universitet som benämning innebär attraktionskraft, utan om bekräftelse, självständighet och möjligheter att fortsättningsvis förfoga över frågan om examensrättigheter på avancerad nivå och forskarnivå. Vi behöver ställa samman högskolans CV och göra en bedömning av var vi står i förhållande till vad vi tror fordras av oss. Ett intressant arbete väntar. Starten blir att vi bestämmer oss för när högskolans meritförteckning ska vara klar.

Ännu en examensrätt på forskarnivå bekräftar kvalitet och styrka

På tisdagen fattade Universitetskanslern beslut om att ge Högskolan i Borås tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i vården. Granskningen har genomförts av tre sakkunniga som bedömt området för ansökan, forskarutbildningsmiljön, handledarresurserna, kvalitetssäkringsmodellen samt de ekonomiska förutsättningarna. Samtliga aspekter anses vara tillfredsställande och den samlade bedömningen är att föreslå Universitetskanslersämbetet att utfärda tillstånd.

Beslutet är mycket glädjande, men inte överraskande. Medarbetare inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd har under akademichefen Lotta Englunds ledning bedrivit ett framgångsrikt utvecklingsarbete med att etablera en komplett akademisk miljö och utveckla styrkeområden med tydliga samband för att skapa synergier och en god forskarutbildningsmiljö. Maria Nyström har som huvudskribent av ansökan lyckats mycket väl med att beskriva områdets unicitet, utvecklingskraft och potential som gör en examensrätt inom området till en nationell angelägenhet. Ett stort tack till Lotta, Maria och alla medarbetare för ett dedikerat och professionellt arbete som nu belönas med en examensrätt och en komplett akademisk miljö.

Oberoende av hur väntat det positiva beslutet var är beslutet av stor betydelse. Det bekräftar att vi har nationellt ledande forskning inom akut- och prehospital vård med en gemensam kärna i ett existentiellt och lärandeperspektiv på vårdverksamhet. Beslutet innebär att högskolan nu till våra fyra befintliga examensrättigheter kan addera ytterligare en femte. Till rättigheter inom konst, teknik, natur, humaniora och samhällsvetenskap får vi nu en rättighet inom vård och medicin. Vi har inte bara tre kompletta akademiska miljöer vi är också ett komplett lärosäte. Vi är utan tvivel en av landets starkaste högskolor.

Med utgångspunkt från den nya omständighet som rättigheten innebär, tolkningar av de omvärldsförutsättningar som råder för högre utbildning och forskning och vår egen kapacitet och utveckling följer nu strategiska diskussioner i rektors ledningsråd, i styrelsen och i andra fora om nästa steg. Inspirerande diskussioner och viktiga ställningstaganden väntar.