Många överväldigande gratulationer, uppmuntrande kommentarer och lyckönskningar har kommit in efter beskedet om att vi nu har rätt att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i vården. Vilket är mycket trevligt, glädjande och inspirerande. Uppmärksamheten visar att många, och inte bara vi själva, uppfattar att beslutet är av utomordentligt stor betydelse för högskolan.

Vi har till våra tidigare fyra examensrättigheter på forskarnivå lagt en femte och detta inom ett område och ämne där det idag i Sverige finns närmare 20 forskarutbildningar. Vår inriktning bedöms vara så unik och stark att det är av nationellt intresse att ytterligare en examensrätt inrättas. Vi har nu en bred uppsättning examensrättigheter och våra tre akademier är kompletta med utbildning på alla nivåer och konkurrenskraftig forskning. Samtidigt gäller, vilket är viktigt att påpeka, att examensrättigheterna bygger på profilering av forskningen och fördjupning inom avgränsade områden. Vi har byggt upp verksamheten successivt utifrån lärares och forskares forskningsprojekt och forskningsfrågor. Tillsammans har vi framgångsrikt lyckats skapa synergier och därigenom kritiska miljöer. Vi ska fortsätta arbeta på detta sätt.

Den nyvunna examensrättigheten bevisar vår styrka. Förutom att vi är kompletta i enlighet med vår egen definition ska tilläggas att vi inom de fyra rättigheter som vi redan har sedan 2010, genomfört över 30 disputationer. Något som i ett jämförande perspektiv är helt extraordinärt. Våra basanslag till forskning ökar, men ännu mer har de medel vi erhåller i konkurrens ökat. Vi får högt betyg i Vinnovas utvärdering av vårt samverkansarbete. Vi har etablerat en Science Park och vårt flaggskepp inom fältet forskning och innovation Smart Textiles fick nyligen överväldigande positiva recensioner av internationella utvärderare. Vi har en modern organisation med tre stora och bärkraftiga akademier och ett samlat verksamhetsstöd. Kort och gott – vi har ett fantastiskt fint och väl fungerande campus. Det viktigaste av allt är att våra utbildningar håller hög kvalitet och har ett gott söktryck. Vi har några utmaningar, men mycket är riktigt bra som följd av alla medarbetares bidrag och stora engagemang.

Så vad händer härnäst? Vi jobbar på och är nöjda med vad vi åstadkommit. Men vi måste också ställa oss frågan om vi nu tagit oss till ett läge där våra samlade universitetskvaliteter innebär att vi förtjänar att prövas för att erhålla universitetsstatus. Det är inte en fråga om namnet, även om vi vet att universitet som benämning innebär attraktionskraft, utan om bekräftelse, självständighet och möjligheter att fortsättningsvis förfoga över frågan om examensrättigheter på avancerad nivå och forskarnivå. Vi behöver ställa samman högskolans CV och göra en bedömning av var vi står i förhållande till vad vi tror fordras av oss. Ett intressant arbete väntar. Starten blir att vi bestämmer oss för när högskolans meritförteckning ska vara klar.