Styrelsen för Högskolan i Borås har sammanträtt i veckan. På läsårets sista styrelsemöte fattades beslut bland annat om högskolans verksamhetsplan för 2017-2019. Den har sin utgångspunkt i visionen om att det bli det tredje universitetet i Västsverige med studentens lärande i centrum, kompletta akademiska miljöer och en god balans mellan utbildning och forskning. Verksamhetsplanen, som kompletteras med rektors strategiska satsningar och akademiernas och verksamhetsstödets satsningar och aktiviteter, består av sex fokusområden. Dessa är:

  • Den hållbara högskolan
  • Utveckling av högskolans utbildningsverksamhet
  • Utveckling av högskolans forskningsverksamhet
  • Strategiska allianser
  • En aktör i det regionala innovationssystemet
  • Utveckling av den konstnärliga utbildningen och forskningen.

Beslutet om och innehållet i fokusområdena ger en tydlighet i vad som ska göras och en styrning av hur strategiska resurser ska användas. Verksamhetsplanen har en styreffekt och leder oss närmare att nå högskolans vision och mål.

På styrelsemötet fattades också beslut om planeringsförutsättningar för 2017-2019. Dessa är en framskrivning av redan kända omständigheter och kommer att justeras när budgetpropositionen för 2017 är lagd. För högskolans del kan större förändringar handla om ökade anslagsmedel för att bedriva lärarutbildning i Skaraborg och ökade basanslag till forskning. Dessvärre ryktas det om en baktung forskningsproposition och att ökade satsningar på forskning sker först från och med 2019. Men vi behöver redan nu inom sektorn ökade basanslag och ryktet oroar. Med utgångspunkt från verksamhetsplan med fokusområden och planeringsförutsättningarna påbörjar akademierna och enheten Verksamhetsstöd nu arbetet med verksamhetsplaner och budget för 2017-2019.

I anslutning till att jag informerade om aktuella händelser kommenterades nyheten för dagen att Malmö högskola av regeringen uppmanas att göra en fördjupad framställan att bli universitetet. Regeringens ambition är att ge Malmö högskola universitetsstatus från och med den 1 januari 2018. Det är en positiv nyhet som betyder att tvärstoppet för att prövas för universitetsstatus nu upphävs. Vi gläds med Malmö som är ett starkt lärosäte och med uppenbara universitetskvaliteter. Det ger oss inspiration till att ta fram ett underlag som beskriver våra styrkor och förutsättningar för universitetsstatus. Den preliminära planen är att redovisa underlaget för styrelsen på decembermötet. Om styrelsen bedömer att vi har tillräckliga kvaliteter kan nästa steg bli att vi gör en framställan till regeringen i samband med vårt budgetunderlag för 2018-2021. Styrelsen fattar beslut om budgetunderlaget i februari. Därefter skickades det till regeringen. Vi vet att ministern för högre utbildning och forskning i nuläget inte öppnat för fler lärosäten att bli universitet, men stoppet är hävt och vi har fått nya förutsättningar att förhålla oss till.

Styrelsemötet innefattade också som brukligt en information från Studentkåren om aktuella frågor. Deras informationspunkt är mycket uppskattad och hölls denna gång av avgående kårordförande tillsammans med tillträdande. Jag tar tillfället i akt och tackar den avgående kårstyrelsen för ett gott, konstruktivt och för högskolans utveckling betydelsefullt samarbete och hälsar den nya styrelsen välkommen. Jag ser fram emot givande diskussioner i olika fora och sammanhang till gagn för högskolans fortsatta utveckling och kvalitet i utbildning och forskning.