Styrelsen för Högskolan i Borås har sammanträtt i veckan. Bland beslutsärendena märks utnämning av Jenny Johannisson till tillförordnad prorektor. Vår prorektor Martin Hellström blir rektor vid Högskolan Väst och Jenny som nu är vice rektor ersätter. Styrelsen fattade också beslut om formerna för rektorstillsättning.

Bland informationsärendena märks en föredragning om budgetpropositionen och forskningspropositionen. Den senare, som kommer att presenteras i sin helhet i början av november, benämns i regeringens budget för proposition om forskning, innovation och högre utbildning. Jag har tidigare bloggat om propositionerna. Det jag vill nämna nu är de saker jag särskilt betonade vid föredragningen för styrelsen. Vårt utbildningsanslag ökar och innefattar nya platser inom lärarutbildningen, fullt utbyggt är det 113 helårsstudieplatser 2021. Tilldelningen är långt ifrån tillräcklig för en satsning på utbyggnad av lärarutbildningen på campus Skövde, men om den är ett första steg och fler platser liksom mer resurser tillförs 2018, så är ett alternativ för utbyggnad att intensifiera diskussionerna med Högskolan i Skövde och med kommunalförbundet i Skaraborg. Styrelsen är informerad om status i frågan.

Jag nämnde också den förstärkning av basanslagen som sker 2018-2021, totalt 1,3 miljarder. Det finns en förväntan om en rejäl förstärkning av basanslaget med anledning av formuleringen i budgetpropositionen ”Regeringen ser det som betydelsefullt att stärka forskningsresurserna vid de mindre statliga högskolorna samt vid vissa enskilda utbildningsanordnare för att säkerställa utbildningens anknytning till forskning och för att göra det möjligt för dem att utveckla angelägen forskning”, för att precis som det sägs forskningsanknyta utbildningen och stärka våra profiler.

Vid styrelsemötet informerade jag avslutningsvis att högskolan noga följer händelseutvecklingen rörande Ericsson och fabriken i Borås. Vi är beredda att på de sätt som är ändamålsenliga och möjliga bistå och för att underlätta i den uppkomna situationen.