I veckan genomfördes Integrationsdagen, i regi av Borås stad och arbetsmarknadsförvaltningen.  Det var en dag med föreläsningar som handlade om vilka åtgärder regeringen vidtar och prioriterar för att nyanlända ska kunna göra inträde på arbetsmarknaden och om samhällsekonomiska effekter av invandring. Under rubriken ”Nyttan av lokalt engagemang” hölls dessutom en paneldebatt där företrädare för olika organisationer i Borås talade om vad de gör – och vad de kan göra. Jag medverkade som företrädare för högre utbildning och forskning och Högskolan i Borås.

Det finns ett stort engagemang från alla medverkande aktörer att bidra till att underlätta ett nytt liv för nyanlända här i Borås. En stor del av panelsamtalet fokuserade på hur praktikplatser kan ordnas vilket i sin tur kan underlätta inträde på arbetsmarknaden. Utmaningarna är många. Det handlar om matchning mellan intresse, kompetens och arbetsuppgifter, men också om att ha en organisation som har kapacitet att ta emot och att kunna ge tillräckligt med stöd. För större företag och offentliga organisationer är detta möjligt. De har en vilja och de kan göra ännu mer än vad som görs idag, det är dock svårare för småföretag. En stor utmaning är också att kunna erbjuda, inte bara nyanlända, utan alla med svenska som andra språk, arbete som relaterar till befintlig kompetens. Det är viktigt för individen och det är viktigt samhällsekonomiskt att utbildning, kvalifikationer och arbetsuppgifter matchar. Under panelsamtalen redovisades också ett antal goda exempel på hur olika aktiviteter varit en inkörsport till tillsvidareanställningar och yrkesutveckling för enskilda individer.

Vid Högskolan i Borås har vi något som vi kallar för Akademikerspåret. Det är en grupp vars uppgift är att skapa överblick över de aktiviteter som vi gör för ökad integration, men också för att initiera nya aktiviteter. På vår webbplats beskrivs kortfattat aktiviteter och innehåll. Kärnan i verksamheten är Invandrarakademin som är en utbildning i samhällsorientering riktad till akademiker med svenska som andraspråk. Verksamheten har utökats och vi antar nu studenter både på hösten och våren. Invandrarakademin är inte bara en utbildning, utan också ett nätverk som stödjer studenternas övergång till arbetslivet och/eller till fortsatta studier. En av aktiviteterna som vi gärna skulle vilja bygga ut benämns studentpraktik. Idag följer några nyanlända, som ännu inte fått besked om uppehållstillstånd, kurser som ges men utan att vara registrerade för att kunna erhålla betyg. Vi skulle vilja bygga ut den här verksamheten. Vi har gett den namnet BoK-projektet, vilket står för bildning och kunskap. En utbyggnad förutsätter dock partners och finansiering.

Jag vill särskilt nämna Konfektion 4.0, ett forsknings- och utvecklingsprojekt som ska bidra till ökad textil produktion i Sverige. I en förstudie finansierad av Migrationsverket undersöks nu hur många nyanlända sömmerskor som finns i Sverige och vars kompetens är nödvändig för att klara de behov som finns därför undersöks nu i projektet just detta genom att fråga textil- och modeföretag.

Läs mer om högskolans aktiviteter och projekt för nyanlända
http://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Aktiviteter-och-projekt-for-nyanlanda/