En stor oro präglar världen. Spänningarna är stora, förtroendet för samhällsinstitutioner och ledare vacklar och utmaningarna att genomföra de av Förenta Nationerna uppställda målen för en långsiktigt gynnsam och hållbar utveckling känns ibland som oöverstigliga. De mörka molnen tornar upp sig, men uppgivenhet är aldrig någon strategi.

Jag vill här peka på den stora betydelsen av ett lokalt engagemang – att vi på olika sätt verkar för en gynnsam utveckling. Jag gör det genom att exemplifiera några av de aktiviteter som jag varit inblandad i den senaste tiden.

I förra veckan genomförde Borås Stad Integrationsdagen med föreläsningar och panelsamtal inför en fullsatt teatersalong. Viljan från företrädare för olika samhällsorganisationer att verka för att underlätta nyanländas inträde på arbetsmarknaden och inkludering i samhällslivet var mycket stark. Det gavs många inspirerande exempel.

På måndagens ledningsråd var ett av ärendena ställningstagande till det måldokument för hållbar utveckling som vi arbetat med sedan ett halvår tillbaka. Det finns ett stort engagemang från chefer och medarbetare i dokumentet. Det handlar om hur vi formulerar mål och säkrar möjligheter till att följa upp och utvärdera målen. Arbetet har varit en utdragen process, men framför allt blev resultatet ett mycket bättre måldokument.

Vi har haft strategimöte i Science Park Borås. Då bestämdes områden för verksamheten liksom att förhållningssättet cirkulär ekonomi ska prägla dess arbete. Vi har också fått bekräftat att projektet Konfektion 4.0 är i full gång med att matcha textilföretagens behov av kompetens inom sömnad mot kompetensen hos nyanlända sömmerskor. Projektet kan innebära viktig och meningsfull sysselsättning för många och vara ett led i uppbyggnad av svensk textilproduktion.

Det tredje MIK-konventet genomförs i veckan i Borås. MIK står för medie- och informationskunnighet. I fokus för verksamheten står samspelet mellan demokrati, yttrandefrihet, digitalisering och utbildning och då särskilt lärarutbildning. Det handlar helt enkelt om informationsspridning och tillgänglighet till information och dess betydelse för demokratiutveckling. Konventet uppmärksammar utmaningar med den förändrade situation som ökad informationstillgänglighet innebär, för många men inte för alla.

Vi har som universitet och högskolor ett tydligt uppdrag och stort ansvar att verka för en hållbar och gynnsam samhällsutveckling. Vi gör mycket, men kan och måste göra mer. Goda exempel sprids och bidrar till utvecklingskraft.