Vi har nu påbörjat arbetet med att ta fram budgetunderlaget, det vill säga Högskolan i Borås framställan till regeringen för perioden 2018-2021. Här beskrivs kortfattat lärosätets verksamhet och inriktning, men också förslag om särskilda satsningar som är viktiga att genomföra för att utveckla verksamheten. Dessa satsningar kan vara kopplade till äskanden om särskilda medel från regeringen. En av dessa särskilda satsningar som framförts i tidigare budgetunderlag och som är ett led i vår profilering är medel till den konstnärliga utbildningen och forskningen. Fler designplatser och ökade medel för att långsiktigt finansiera vår unika och framgångsrika forskarutbildning och forskning inom området textil- och modedesign är en viktig satning utifrån ett nationellt perspektiv. Vi har också framfört betydelsen av medel för att kunna förstärka forskningsanknytningen av vård- och lärarutbildningarna och argumenterat för vikten av att lärosäten som gör särskilda insatser inom området hållbar utveckling uppmärksammas.

Dessa tidigare framförda särskilda satsningarna är fortsatt synnerligen angelägna. De är också givetvis viktiga komponenter i uppbyggnaden av ett starkare lärosäte, med en solid och högkvalitativ utbildning i kombination med unika verksamheter och profiler. Utifrån den utgångspunkten kommer det förslag till budgetunderlag för 2018-2021 som nu förbereds för att läggas fram till styrelsen i februari nästa år att innehålla en beskrivning av lärosätets kvaliteter och en argumentation för varför det är dags att vi på likartat sätt som Malmö högskola ges möjlighet att pröva vår verksamhet och våra kvaliteter för att erhålla universitetsstatus. Vi har successivt tillfört det som kan benämnas universitetskvaliteter och har idag en uppsättning kompletta akademiska miljöer med attraktiva utbildningsprogram och omfattande nydanande forskning. Vi har en välutvecklad samverkan med andra lärosäten, verksamheter och organisationer i vår omvärld. Vi har en modern organisation väl förberedd för fortsatt expansion med bibehållen hög kvalitet. Vi har en inriktning på utbildning och forskning där vi sätter de stora samhällsutmaningarna i centrum. Vi använder uttrycket vetenskap för profession. Det är det sätt som vi i utbildning och forskning utgår från praktikens problemställningar och hanterar dessa utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och med vetenskapliga metoder. Den profil och inriktning som vår verksamhet har och med de möjligheter som det skulle innebära för fortsatt utveckling att vi blir det tredje universitetet i Västsverige är en nationell angelägenhet.