Månad: december 2016

God Jul och Gott Nytt År!

I en orolig värld med en oklar världsordning och med gigantiska utmaningar för att nå de mål som ställts upp för den globala utvecklingen har universitet och högskolor en mycket stor betydelse. Vår omvärld behöver oss mer än någonsin för att utveckla ny kunskap, verifiera tidigare kunskap och sprida kunskap till studenter och till aktörer i vår omvärld.

Vi ska verka för en hållbar utveckling och att målen i Agenda 2030 implementeras. Vi behöver medverka till att fakta sprids och att respekten för fakta upprätthålls och att samhällsdebatten därigenom blir mer konstruktiv och innehållsrik. Vi ska vara välkomnande, arbeta gränsöverskridande, vara öppna för idéer och ta vårt ansvar för framtiden.

Vi har som högskola ett tydligt och viktigt uppdrag. Högskolan i Borås har en bra verksamhet av stor regional och nationell betydelse med nöjda studenter, viktiga forskningsprojekt och ett verksamhetsstöd av god kvalitet. Vi använder våra tillgängliga resurser väl och strävar efter att förena djup, profil och bredd. Vi lägger ett 2016 bakom om oss med flera framgångar som för oss närmare visionen att bli det tredje universitetet i Västsverige liksom ett hållbart lärosäte.

Jag vill uttrycka mitt stora tack till alla medarbetare för värdefulla insatser och stort engagemang under det gångna året. Tack till alla studenter och samarbetspartners för visat förtroende. Jag tillönskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

 

Vi blickar framåt

Det är en förmån att få arbeta med högre utbildning och forskning. Att få vara delaktig i utveckling av ny kunskap och i förmedling av den till studenter och verksamma i olika typer av samhällsorganisationer är ett privilegium. Vi har inom universitet och högskolor ett stort ansvar för att beskriva, förklara och förmedla förståelse för samhälleliga fenomen och utmaningar. Vi har ett stort ansvar för att i forskningen och tillsammans med studenter och samverkanspartners problematisera tillstånd och utvecklingstendenser för att bidra till att utmaningar hanteras men också att skapa förutsättningar för en gynnsam, demokratisk och hållbar utveckling. Uppdraget är att ständigt utveckla verksamheten utifrån omvärldsförutsättningar, men samtidigt göra det utifrån akademiska ideal. Vår kärna är ju att lärare och forskare självständigt formulerar problem, väljer metoder, tolkar, analyserar och lägger fram resultat.

2016 har varit ett intensivt år för oss alla vid Högskolan i Borås. Årets avslutades med vår stora medarbetarkonferens ”892 dagar senare med sikte mot 2025”, framläggning av forskningspropositionen ”Kunskap för samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Vid årets sista styrelsemöte diskuterades om och i så fall hur vi ska driva frågan om universitetsstatus vidare.

Jag uppfattar att ”892” var ett uppskattat arrangemang med många viktiga budskap i de föreläsningar och diskussioner som hölls. Jag hoppas att många nya kontakter knöts under dagarna och att nätverken stärktes. Vi behöver bättre än idag, när vi blickar framåt, ta tillvara på de möjligheter till samverkan inom vår organisation. Den framlagda forskningspropositionen uttrycker tydligt betydelsen av forskningsmedel till högskolor. Även om några konkreta besked inte ges utan kommer först i budgetpropositionen för 2018 måste vi räkna med ökad tilldelning, likaså för vår konstnärliga forskning. Vi har en önskan om kommande förstärkning av forskningen. Låt oss också utgå från att regeringen kommer att avsätta särskilda medel för att vi ska kunna bygga ut vår lärarutbildning och öppna campus i Skövde. Styrelsemötet och den diskussion som fördes gav oss stöd för att nu tydligt beskriva våra universitetskvaliteter och universitetsambitioner i det kommande budgetunderlaget. Beslut om budgetunderlaget fattas av styrelsen den 20 februari.

Som ett led i att utveckla och stärka lärosätet planeras en rad olika aktiviteter under 2017. En del av dem sammanfaller med 40-års jubileet. Under våren kommer fem GEM (Gränsöverskridande Eftermiddagsmöten) att genomföras. Det första om jämställdhetsintegrering och de följande kommer att handla om våra prioriterade utbildnings- och forskningsområden där företrädare för respektive område kommer att beskriva innehåll, resultat och planer. Det är utmärkta tillfällen att lära mer om varandra och hitta gemensamma projekt. Vi planerar också ett seminarium under våren om demokrati och kvalitet på samhällsdebatten, och en fortsättning på konferensen Hållbar region till hösten. Aktiviteterna har fokus på de samhälleliga utmaningarna och bidrar till att stärka högskolans profil.

Viktiga aktiviteter och satsningar är också att fördjupa samarbetena med University of Highlands and Islands (UHI) och Högskolan i Östfold. En viktig aktivitet är också att gå i mål med ansökan om att Borås ska bli årets studentstad. Vår studentkår förtjänar en sådan framgång, men det är staden som måste ta initiativ och driva processen. Många spännande saker väntar således på andra sidan nyåret i syfte att öka kvalitet och attraktivitet och svara mot de krav som det innebär att vara det tredje universitetet i Västsverige.

På temat blicka framåt vill jag uppmärksamma en aktivitet utanför högskolan av stort intresse. Den 28 februari genomför SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, en konferens om öppen vetenskap som har goda förutsättningar att bli ett viktigt avstamp för fortsatt arbete för en utveckling mot öppen användning av data och öppen publicering. Så notera den 28 februari i Stockholm.

Universitetskvaliteter i fokus på årets sista styrelsemöte

Den punkt som upptog den mesta tiden vid årets sista möte för högskolans styrelse var det avslutande informationsärendet med ett förslag till hur vi tänkt att presentera verksamheten för regeringen i budgetunderlaget för 2018-2020. Många viktiga synpunkter och kommentarer lämnades som vägledning för det fortsatta arbetet. Medskicket från styrelsen var att vi kan fortsätta att arbeta utifrån det förslag som redovisades. Nu arbetar vi vidare med att sätta text till de punkter som presenterades och bearbeta utifrån den diskussion som fördes.

Vi kommer i budgetunderlaget att utförligt beskriva våra universitetskvaliteter. Vi har universitetsambitioner och nu är det dags att tydligt för regeringen beskriva våra kvaliteter. Den presentation som styrelsen tog del av, har tidigare i veckan diskuterats i ledningsrådet och på professorskollegiet. I den fortsatta processen fram till styrelsebeslut om budgetunderlaget i mitten av februari kommer det att behandlas i många olika sammanhang inom högskolan för att få en bred förankring. Det vi lyfter fram i vår beskrivning är; hög kvalitet på utbildningsutbudet, ett högt och stabilt söktryck, stark bas i de samhällskritiska utbildningarna vård och lärare, omfattande examensrättigheter på forskarnivå och kompletta akademiska miljöer, nationellt ledande miljöer inom biblioteks- och informationsvetenskap och textil och mode, goda och i vissa fall unika infrastrukturella förutsättningar samt en organisation med tre akademier och ett samlat verksamhetsstöd av hög kvalitet.

I vår beskrivning av lärosätet lyfter vi också fram vår starka fokusering på hållbar utveckling inom såväl utbildning och forskning. För många av våra projekt och aktiviteter kan hållbar samhällsutveckling utgöra en gemensam benämning och ram. En utmaning för oss är att beskriva vår profilering parallellt med att vi besitter examensrättigheter på forskarnivå och har sammanhållna kunskapsområden inom konst, vård, humaniora och samhällsvetenskap, natur och teknik. Vi är breda, men rättigheterna vilar på en profilerad utbildning och forskning och på en samverkan mellan forskargrupper. En samverkan som för övrigt är viktig att utveckla i det fortsatta universitetsarbetet.

På styrelsemötet togs också ett antal beslut. Forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap inrättades, utbildningsuppdrag och fördelning av fördelning av anslag 2017-2019 fastställdes och några ändringar av Styrelsens organisations- och beslutsordning beslutades. Styrelsen fattade också beslut om att föreslå regeringen att förnya min anställning som rektor. Jag tackar för det stora förtroende som medarbetare, studenter och styrelse visar mig.

Efter mötet avtackades vår prorektor Martin Hellström. Han höll en intressant och inspirerande föreläsning och därefter följde många trevliga tacktal. Jag tackar Martin för viktiga insatser för Högskolan i Borås och önskar honom lycka till i arbetet som rektor på Högskolan Väst. Jag ser fram emot ett gott och givande samarbete till gagn för våra lärosäten.

Stort engagemang för nytt utvecklat måldokument för hållbar utveckling

Strategigruppen för hållbar högskola har genomfört terminens och årets sista möte. Gruppens uppgift är att verka för att hållbar utveckling successivt och i större omfattning integreras i högskolans verksamhet. Gruppen är rådgivande till rektor och jag har valt att själv och vara ordförande. Strategigruppen har en mycket viktig uppgift i utvecklingsprocessen mot den hållbara högskolan. När hållbar utveckling är helt integrerat i den pågående verksamheten kan gruppen avvecklas, men det dröjer. Det finns mycket kvar att göra, så gruppen kommer att fortsatt ha viktiga uppgifter och utmaningar att hantera.

På det genomförda mötet konfirmerades det måldokument för hållbar utveckling som utarbetats för perioden 2017-2019. Arbetet med dokumentet påbörjades i våras och utkast har diskuterats i strategigruppen och i ledningsrådet. Ett som vi trodde på sensommaren nästan färdigt förslag var föremål för remiss och baserat på mycket omfattande, engagerade och kunniga synpunkter och invändningar vidtogs en rejäl revidering och förbättring. Det som har fattats beslut om är ett måldokument av god kvalitet, med klara och tydliga skrivningar och med styreffekt. Dokumentet kommer att stödja den fortsatta utvecklings- och förändringsprocessen. Det mest positiva i den genomförda processen är det stora engagemanget. Jag påminner mig synpunkter som framfördes när arbetet med att certifiera vårt miljöledningssystem startade för fem eller sex år sedan. Kritik framfördes och till och från ifrågasattes behovet av att utveckla ett robust miljöledningssystem. Nu efterfrågas tydlighet i både mål, strategier och detaljer för att dokumentet ska leda till handling och verklig förändring. Det är mycket positivt!

Följande aktiviteter planeras inför 2017. Vi kommer under hösten i sedvanlig ordning i samverkan med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad arrangera Days of Knowledge. Ett betydelsefullt och uppskattat arrangemang. Vi kommer att arrangera ett andra seminarium på temat: Hållbar region. Företrädare för olika samhällsorganisationer kommer att bjudas för att diskutera hur vi tillsammans bidrar till att FN:s sjutton mål för hållbar utveckling implementeras. Vi kommer dessutom under hösten att arrangera den tredje forskningskonferensen under rubriken Research on Sustainability (RoS). Till våren planerar vi en konferens under rubriken: Hållbar samhällsdebatt. Frågeställningen relaterar till vad det tonläge innebär på lång sikt, som nu präglar samhällsdebatten. Det handlar om en brist på respekt för varandra som visas för grundläggande formella och informella samhällsinstitutioner och det slarviga sätt som data och fakta hanteras,  men också hur förändring kan komma till stånd. Hur kan en bekymmersam och destruktiv utveckling brytas? Vi har ett stort ansvar inom akademin att visa och problematisera hur de grundläggande i institutionella arrangemangen uppfattas och används. Vi har ett stort ansvar för att verka för en långsiktigt hållbar utveckling och bidra till att FN:s sjutton globala mål för hållbar utveckling realiseras.

Varför prioriteras inte de starkaste miljöerna? Om konstnärlig forskning i forskningspropositionen

Det var med höga förväntningar som jag började läsa delavsnittet ”Den konstnärliga forskningen behöver stärkas” i den nyligen framlagda forskningspropositionen ”Kunskap och samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Döm om min stora förvåning. Inte ett ord om Högskolan i Borås och inte heller om den konstnärliga forskningen i Göteborg och Lund.

Det är nämligen bara tre lärosäten i landet som har konstnärlig examen på forskarnivå sedan 2010. Efter ansökningsförfarande och prövning av dåvarande Högskoleverket erhöll Göteborgs universitet, Lunds universitet och Högskolan i Borås tillstånd att utfärda examen. Dessa tre lärosäten fick ansvaret för att utveckla och tydliggöra innebörden av konstnärlig forskning utifrån bedömningen att det var här som den konstnärliga verksamheten hade hög kvalitet. För högskolans del innebar examensrättigheten att vi fick en komplett akademisk miljö inom området textil och mode eftersom vi också tilldelades tillstånd att utfärda generell examen på forskarnivå inom området i ämnena textilteknik och textilt management.

Sedan dess har en mycket positiv utveckling skett av området – inte minst inom den konstnärliga delen. Vi har haft tretton konstnärliga disputationer. Idag är åtta doktorander inskrivna inom den konstnärliga forskarutbildningen och vi har en god tillgång till handledarresurser. Ett mycket tydligt bevis på kvalitet och framgång är också att högskolan är koordinator för ett Maria Sklodowska-Curieprogram benämnt ArcInTex till vilket femton doktorander från sex lärosäten är knutna. Programmet är tvärvetenskapligt med ämnena textildesign och vetenskap, mode, produktion och arkitektur.

Den gynnsamma utvecklingen och starka positionen vi byggt upp har genomförts med begränsade ekonomiska resurser. Den konstnärliga utbildningen och forskningen är prioriterad vid högskolan därför har resurser tillförts, men naturligtvis på bekostnad av att andra angelägna satsningar fått stå tillbaka. Vi har också i våra framställningar till regeringen, det så kallade budgetunderlagen, under en följd av år argumenterat för behovet av resursförstärkning. Senast i budgetunderlaget för 2017-2019 framfördes att en förstärkning på 25 Mkr skulle ge högskolan förutsättningar att utveckla positionen som centrum för utbildning och forskning inom textil och mode. Det är en nationell angelägenhet att en sådan satsning och utveckling kommer till stånd.

Tillbaka till avsnittet i propositionen – det handlar om är att stärka de konstnärliga högskolorna i Stockholm. Det är bra och viktigt, men mycket svårbegripligt varför potential i väl fungerande konstnärliga miljöer utanför Stockholm inte ingår i regeringens prioritering. Min slutsats är att det helt enkelt blivit fel, ett avsnitt har fallit bort. Högskolan i Borås kommer i budgetunderlaget för 2018-2020 att fortsatt framföra den nationella angelägenheten av att öka medelstilldelningen till högskolans konstnärliga verksamhet och eftersom området nu är prioriterat av regeringen så räknar jag med kraftigt ökad tilldelning, allt annat skulle vara mycket förvånande och felaktigt. Det är en självklarhet att när förutsättningarna för den konstnärliga forskningen ska stärkas så ska regeringen inte exkludera befintliga, väl fungerande och starka men underfinansierade miljöer från bättre villkor. Miljöer som istället borde ges hög prioritet.