Strategigruppen för hållbar högskola har genomfört terminens och årets sista möte. Gruppens uppgift är att verka för att hållbar utveckling successivt och i större omfattning integreras i högskolans verksamhet. Gruppen är rådgivande till rektor och jag har valt att själv och vara ordförande. Strategigruppen har en mycket viktig uppgift i utvecklingsprocessen mot den hållbara högskolan. När hållbar utveckling är helt integrerat i den pågående verksamheten kan gruppen avvecklas, men det dröjer. Det finns mycket kvar att göra, så gruppen kommer att fortsatt ha viktiga uppgifter och utmaningar att hantera.

På det genomförda mötet konfirmerades det måldokument för hållbar utveckling som utarbetats för perioden 2017-2019. Arbetet med dokumentet påbörjades i våras och utkast har diskuterats i strategigruppen och i ledningsrådet. Ett som vi trodde på sensommaren nästan färdigt förslag var föremål för remiss och baserat på mycket omfattande, engagerade och kunniga synpunkter och invändningar vidtogs en rejäl revidering och förbättring. Det som har fattats beslut om är ett måldokument av god kvalitet, med klara och tydliga skrivningar och med styreffekt. Dokumentet kommer att stödja den fortsatta utvecklings- och förändringsprocessen. Det mest positiva i den genomförda processen är det stora engagemanget. Jag påminner mig synpunkter som framfördes när arbetet med att certifiera vårt miljöledningssystem startade för fem eller sex år sedan. Kritik framfördes och till och från ifrågasattes behovet av att utveckla ett robust miljöledningssystem. Nu efterfrågas tydlighet i både mål, strategier och detaljer för att dokumentet ska leda till handling och verklig förändring. Det är mycket positivt!

Följande aktiviteter planeras inför 2017. Vi kommer under hösten i sedvanlig ordning i samverkan med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad arrangera Days of Knowledge. Ett betydelsefullt och uppskattat arrangemang. Vi kommer att arrangera ett andra seminarium på temat: Hållbar region. Företrädare för olika samhällsorganisationer kommer att bjudas för att diskutera hur vi tillsammans bidrar till att FN:s sjutton mål för hållbar utveckling implementeras. Vi kommer dessutom under hösten att arrangera den tredje forskningskonferensen under rubriken Research on Sustainability (RoS). Till våren planerar vi en konferens under rubriken: Hållbar samhällsdebatt. Frågeställningen relaterar till vad det tonläge innebär på lång sikt, som nu präglar samhällsdebatten. Det handlar om en brist på respekt för varandra som visas för grundläggande formella och informella samhällsinstitutioner och det slarviga sätt som data och fakta hanteras,  men också hur förändring kan komma till stånd. Hur kan en bekymmersam och destruktiv utveckling brytas? Vi har ett stort ansvar inom akademin att visa och problematisera hur de grundläggande i institutionella arrangemangen uppfattas och används. Vi har ett stort ansvar för att verka för en långsiktigt hållbar utveckling och bidra till att FN:s sjutton globala mål för hållbar utveckling realiseras.