Den punkt som upptog den mesta tiden vid årets sista möte för högskolans styrelse var det avslutande informationsärendet med ett förslag till hur vi tänkt att presentera verksamheten för regeringen i budgetunderlaget för 2018-2020. Många viktiga synpunkter och kommentarer lämnades som vägledning för det fortsatta arbetet. Medskicket från styrelsen var att vi kan fortsätta att arbeta utifrån det förslag som redovisades. Nu arbetar vi vidare med att sätta text till de punkter som presenterades och bearbeta utifrån den diskussion som fördes.

Vi kommer i budgetunderlaget att utförligt beskriva våra universitetskvaliteter. Vi har universitetsambitioner och nu är det dags att tydligt för regeringen beskriva våra kvaliteter. Den presentation som styrelsen tog del av, har tidigare i veckan diskuterats i ledningsrådet och på professorskollegiet. I den fortsatta processen fram till styrelsebeslut om budgetunderlaget i mitten av februari kommer det att behandlas i många olika sammanhang inom högskolan för att få en bred förankring. Det vi lyfter fram i vår beskrivning är; hög kvalitet på utbildningsutbudet, ett högt och stabilt söktryck, stark bas i de samhällskritiska utbildningarna vård och lärare, omfattande examensrättigheter på forskarnivå och kompletta akademiska miljöer, nationellt ledande miljöer inom biblioteks- och informationsvetenskap och textil och mode, goda och i vissa fall unika infrastrukturella förutsättningar samt en organisation med tre akademier och ett samlat verksamhetsstöd av hög kvalitet.

I vår beskrivning av lärosätet lyfter vi också fram vår starka fokusering på hållbar utveckling inom såväl utbildning och forskning. För många av våra projekt och aktiviteter kan hållbar samhällsutveckling utgöra en gemensam benämning och ram. En utmaning för oss är att beskriva vår profilering parallellt med att vi besitter examensrättigheter på forskarnivå och har sammanhållna kunskapsområden inom konst, vård, humaniora och samhällsvetenskap, natur och teknik. Vi är breda, men rättigheterna vilar på en profilerad utbildning och forskning och på en samverkan mellan forskargrupper. En samverkan som för övrigt är viktig att utveckla i det fortsatta universitetsarbetet.

På styrelsemötet togs också ett antal beslut. Forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap inrättades, utbildningsuppdrag och fördelning av fördelning av anslag 2017-2019 fastställdes och några ändringar av Styrelsens organisations- och beslutsordning beslutades. Styrelsen fattade också beslut om att föreslå regeringen att förnya min anställning som rektor. Jag tackar för det stora förtroende som medarbetare, studenter och styrelse visar mig.

Efter mötet avtackades vår prorektor Martin Hellström. Han höll en intressant och inspirerande föreläsning och därefter följde många trevliga tacktal. Jag tackar Martin för viktiga insatser för Högskolan i Borås och önskar honom lycka till i arbetet som rektor på Högskolan Väst. Jag ser fram emot ett gott och givande samarbete till gagn för våra lärosäten.