År: 2016 (sida 2 av 9)

Ställ dagens samhällsdebatt mot de grundläggande idealen för extern informationsgivning

Som lärare och forskare i företagsekonomi och förvaltningsekonomi har ett av mina huvudområden varit extern informationsgivning. Jag har intresserat mig för hur offentliga organisationer rapporterar om sin verksamhet och ekonomi med särskilt fokus på finansiell utveckling och finansiellt tillstånd. Det finns lagar och regler som styr den externa informationsgivningen, men det finns också överordnade principer som bland annat betonar betydelsen av fokus på väsentlighet, jämförbarhet över tid och försiktighet vid värdering av tillgångar och skulder. Den mest betydelsefulla överordnade principen är dock principen om öppenhet. Det innebär att om det finns minsta tvivel om att informationen kan missförstås av mottagaren, så måste det prövas om redovisningen kan göras på annat sätt eller att man ska se över vilken tilläggsinformation som krävs. Det grundläggande förhållningssättet, när val måste göras, är att informationen ska identifiera de problem och utmaningar som finns. Informationen får aldrig i sig lösa problem genom att redovisa en fördelaktigare bild.

Principen om öppenhet gör att informationen som förmedlas är fakta, utifrån det redovisade förhållningssättet. Utifrån fakta kan tolkningar och framtidsbedömningar göras av olika slag och aktörer ta ställning till vilka beslut och handlingar som är önskvärda i förhållande till informationsgivaren. Principen om öppenhet innebär också att man bygger förtroende, behovet av kontroll minimeras och transaktionskostnaderna sänks.

För en redovisare finns inga dolda agendor, inga halvsanningar, ingen ofullständig informationsgivning och ingen ”window dressing”, det vill säga förskönande redovisningar. I dagarna duggar analyserna tätt som pekar på ett bristande förtroende för de etablerade samhällsinstitutionerna liksom aktörer som ger förklaringar till missnöje, valresultat och opinionsmätningar av skilda slag. Dessa analyser måste tas på stort allvar och förtroendet återvinnas. Hur skulle det vara att ställa idealen för extern informationsgivning och redovisning som utgångspunkt för att pröva kvaliteten på samhällsdebatten och på så sätt medverka till att debatten får ett större fokus på innehåll baserad på öppenhet och fakta.

Globala utmaningar och vikten av ett lokalt engagemang

En stor oro präglar världen. Spänningarna är stora, förtroendet för samhällsinstitutioner och ledare vacklar och utmaningarna att genomföra de av Förenta Nationerna uppställda målen för en långsiktigt gynnsam och hållbar utveckling känns ibland som oöverstigliga. De mörka molnen tornar upp sig, men uppgivenhet är aldrig någon strategi.

Jag vill här peka på den stora betydelsen av ett lokalt engagemang – att vi på olika sätt verkar för en gynnsam utveckling. Jag gör det genom att exemplifiera några av de aktiviteter som jag varit inblandad i den senaste tiden.

I förra veckan genomförde Borås Stad Integrationsdagen med föreläsningar och panelsamtal inför en fullsatt teatersalong. Viljan från företrädare för olika samhällsorganisationer att verka för att underlätta nyanländas inträde på arbetsmarknaden och inkludering i samhällslivet var mycket stark. Det gavs många inspirerande exempel.

På måndagens ledningsråd var ett av ärendena ställningstagande till det måldokument för hållbar utveckling som vi arbetat med sedan ett halvår tillbaka. Det finns ett stort engagemang från chefer och medarbetare i dokumentet. Det handlar om hur vi formulerar mål och säkrar möjligheter till att följa upp och utvärdera målen. Arbetet har varit en utdragen process, men framför allt blev resultatet ett mycket bättre måldokument.

Vi har haft strategimöte i Science Park Borås. Då bestämdes områden för verksamheten liksom att förhållningssättet cirkulär ekonomi ska prägla dess arbete. Vi har också fått bekräftat att projektet Konfektion 4.0 är i full gång med att matcha textilföretagens behov av kompetens inom sömnad mot kompetensen hos nyanlända sömmerskor. Projektet kan innebära viktig och meningsfull sysselsättning för många och vara ett led i uppbyggnad av svensk textilproduktion.

Det tredje MIK-konventet genomförs i veckan i Borås. MIK står för medie- och informationskunnighet. I fokus för verksamheten står samspelet mellan demokrati, yttrandefrihet, digitalisering och utbildning och då särskilt lärarutbildning. Det handlar helt enkelt om informationsspridning och tillgänglighet till information och dess betydelse för demokratiutveckling. Konventet uppmärksammar utmaningar med den förändrade situation som ökad informationstillgänglighet innebär, för många men inte för alla.

Vi har som universitet och högskolor ett tydligt uppdrag och stort ansvar att verka för en hållbar och gynnsam samhällsutveckling. Vi gör mycket, men kan och måste göra mer. Goda exempel sprids och bidrar till utvecklingskraft.

Integration engagerar och har stor betydelse

I veckan genomfördes Integrationsdagen, i regi av Borås stad och arbetsmarknadsförvaltningen.  Det var en dag med föreläsningar som handlade om vilka åtgärder regeringen vidtar och prioriterar för att nyanlända ska kunna göra inträde på arbetsmarknaden och om samhällsekonomiska effekter av invandring. Under rubriken ”Nyttan av lokalt engagemang” hölls dessutom en paneldebatt där företrädare för olika organisationer i Borås talade om vad de gör – och vad de kan göra. Jag medverkade som företrädare för högre utbildning och forskning och Högskolan i Borås.

Det finns ett stort engagemang från alla medverkande aktörer att bidra till att underlätta ett nytt liv för nyanlända här i Borås. En stor del av panelsamtalet fokuserade på hur praktikplatser kan ordnas vilket i sin tur kan underlätta inträde på arbetsmarknaden. Utmaningarna är många. Det handlar om matchning mellan intresse, kompetens och arbetsuppgifter, men också om att ha en organisation som har kapacitet att ta emot och att kunna ge tillräckligt med stöd. För större företag och offentliga organisationer är detta möjligt. De har en vilja och de kan göra ännu mer än vad som görs idag, det är dock svårare för småföretag. En stor utmaning är också att kunna erbjuda, inte bara nyanlända, utan alla med svenska som andra språk, arbete som relaterar till befintlig kompetens. Det är viktigt för individen och det är viktigt samhällsekonomiskt att utbildning, kvalifikationer och arbetsuppgifter matchar. Under panelsamtalen redovisades också ett antal goda exempel på hur olika aktiviteter varit en inkörsport till tillsvidareanställningar och yrkesutveckling för enskilda individer.

Vid Högskolan i Borås har vi något som vi kallar för Akademikerspåret. Det är en grupp vars uppgift är att skapa överblick över de aktiviteter som vi gör för ökad integration, men också för att initiera nya aktiviteter. På vår webbplats beskrivs kortfattat aktiviteter och innehåll. Kärnan i verksamheten är Invandrarakademin som är en utbildning i samhällsorientering riktad till akademiker med svenska som andraspråk. Verksamheten har utökats och vi antar nu studenter både på hösten och våren. Invandrarakademin är inte bara en utbildning, utan också ett nätverk som stödjer studenternas övergång till arbetslivet och/eller till fortsatta studier. En av aktiviteterna som vi gärna skulle vilja bygga ut benämns studentpraktik. Idag följer några nyanlända, som ännu inte fått besked om uppehållstillstånd, kurser som ges men utan att vara registrerade för att kunna erhålla betyg. Vi skulle vilja bygga ut den här verksamheten. Vi har gett den namnet BoK-projektet, vilket står för bildning och kunskap. En utbyggnad förutsätter dock partners och finansiering.

Jag vill särskilt nämna Konfektion 4.0, ett forsknings- och utvecklingsprojekt som ska bidra till ökad textil produktion i Sverige. I en förstudie finansierad av Migrationsverket undersöks nu hur många nyanlända sömmerskor som finns i Sverige och vars kompetens är nödvändig för att klara de behov som finns därför undersöks nu i projektet just detta genom att fråga textil- och modeföretag.

Läs mer om högskolans aktiviteter och projekt för nyanlända
http://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Aktiviteter-och-projekt-for-nyanlanda/

Forskning bakom framgångsrika organisationer

Häromdagen blev jag uppringd och intervjuad av P4 Östergötland. De har gjort en reportageserie där de söker förklaringar till varför Linköping förefaller vara mer framgångsrikt än Norrköping. Grund för det påståendet är ett antal undersökningar av kommuner som ”Här är det bäst att bo”, ”Miljöbarometern” och ”Företagsklimatet”, rankingar där Linköping nästan alltid kommer före Norrköping. Skälet till att jag blev intervjuad var att jag i början och mitten av 2000-talet genomförde ett stort antal kommunstudier för att identifiera egenskaper som förefaller göra en kommun framgångsrik, reellt och i egna och andras ögon. Slutrapporten som baseras på studier av 35 primärkommuner och fem landsting publicerades 2008.

De fem huvudsakliga förklaringar som vi, det vill säga Sven Siverbo, idag verksam vid Högskolan Väst, och jag lyfte fram känns faktiskt lika aktuella idag och dessutom mer generellt giltiga än vad jag tidigare framhållit.

• Den första förklaringen är befolkningsökning. En sådan innebär tillväxt med ökade ekonomiska resurser och utrymme för att göra mera, men den innebär framförallt en tydlig markering av en växande, attraktiv och framgångsrik kommun. Tillväxt är positivt värdeladdat och det förefaller gälla generellt för alla verksamheter. Den stora frågan är hur detta ideal förenas med en effektiv och hållbar resursanvändning. Vad är hållbar tillväxt?

• Den andra förklaringen är samarbete. Samarbete stödjer effektivitets- och kvalitetsutveckling och skapar grund för stabilitet och förtroendefulla förhållanden. Men en varning måste utfärdas. Risk finns för att samarbetet blir för långtgående, konsensus blir norm och praxis och en stark och ogynnsam förändringsbenägenhet utvecklas.

• En lösning i tid är att parallellt med ett utökat samarbete stärka ledningsorganisationen. En väl sammansvetsad ledning som är tydlig och äger förmåga att formulera och implementera mål anses vara en förklaring till framgång. Framförallt fordras en kraftfull ledning vid förändring och omorientering av verksamhet och organisation. Ganska självklart.

• Förekomsten informella avtal, eller det vi också benämnde informella institutioner är den fjärde förklaringen och en mycket viktig sådan. Den handlar om att det finns någon form av grundläggande överenskommelse i organisationen om verksamhetens mål och inriktning. En överenskommelse som stävjar egenintressen till exempel i samband med budgetarbete och resursfördelning. Det finns en samsyn i grunden om vad som ska åstadkommas och som förhindrar populistiskt beteende och suboptimeringar.

• Den femte förklaringen är kostnadsmedvetenhet. En god ekonomi har blivit ett slags för givet taget. Det är ett uttryck för god kontroll och ordning och reda. God ekonomi skapar en grundläggande stabilitet i organisationen och legitimitet i förhållande till olika intressenter.

Vårt ansvar att verka för hållbar utveckling

Högskolor och universitet har ett särskilt ansvar, lagstadgat i femte paragrafen i högskolelagen, att i sin verksamhet främja en hållbar utveckling. Varje år möter landets lärosäten 400 000 studenter, företrädesvis ungdomar. Studenternas kunskaper, förståelse och medvetenhet om de samhällsutmaningar som vi står inför är avgörande för att vi tillsammans ska kunna åstadkomma förändring. Det är också av grundläggande betydelse att våra studenter är fyllda av självtillit och övertygade om att det går att förnya och förändra. Spårbundenhet måste brytas och processer stakas ut, utifrån vad som är ett önskvärt eller till och med nödvändigt framtida tillstånd. Utmaningen kan också uttryckas som att den handlar om att implementera de av FN formulerade och accepterade 17 globala målen för hållbar utveckling.

Med ovanstående som utgångspunkt blir det mest centrala i högskolans hållbarhetsarbete att förse våra studenter med insikter som kan förändra utvecklingsförlopp. Detta förutsätter att våra lärare och forskare ger utrymme åt de stora utmaningarna i utbildningsprogram och kurser och tillsammans med studenterna driver frågorna. Ett lärosäte med betoning på hållbar utveckling måste leva som det lär.De indirekta effekterna som följer av utbildning och forskning har en gigantisk betydelse. De direkta effekterna har betydelse på samma sätt för oss som vilken större arbetsgivare som helst, men om vi inte är föredömliga i vårt eget hållbarhetsarbete är vi inte trovärdiga.

I veckan genomförde CSR Västsverige ett lunchseminarium i Borås till vilket jag var inbjuden att tala om lärdomar från vårt arbete med att utveckla den hållbara högskolan. Några saker som jag menar har bidragit till att vi har kunnat utveckla verksamheten så att den i allt högre grad över tid svarar emot krav på hållbarhet i en bred bemärkelse är bland annat:

• Tydlighet när genomföranden ska ske och vara avslutade. Vi satte en bortre parentes för när miljöledningssystemet skulle vara klart för prövning för certifiering och fick därigenom struktur och intensitet i utarbetandet av mål, styrdokument och rutiner.
• Vi är medvetna om och har strävat efter att minimera glappet mellan å ena sidan vältaliga policyuttalanden och övergripande beskrivningar och å andra sidan hur vår vardag ser ut. Högskolan i Borås som den hållbara högskolan ska inte vara ”window dressing” utan en realitet.
• En mycket väl fungerande internrevision spelar en stor roll för att uppmärksamma ledningen på förekomsten av avvikelser från våra ideal och intentioner.
• Bred förankring av beslut är alltid önskvärt, men i processen mot den hållbara högskolan har vi inte alltid kunnat invänta en bred acceptans. Beslut har fattats top-down i inledningen av arbetat med miljöledningssystemet, vilket inte var vare sig trevligt eller önskvärt men nödvändigt.
• Sist men inte minst har en engagerad rådgivande grupp, Strategigruppen för hållbar högskola, och en drivande samordnare för hållbar utveckling haft en stor betydelse för implementering av hållbarhet i vår organisation.

Vi fortsätter att ihärdigt driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Nu närmast med ett seminarium under högskolans internationella vecka där företrädare för olika samhällsorganisationer i regionen ska beskriva sitt hållbarhetsarbete. Rubriken på seminariet är Hållbar region.

Regeringen tar över och fattar lokaliseringsbeslut

Så blev det ett beslut, som nog ingen i vår sektor egentligen trodde, men som ändå befarades. Regeringen tar över och ålägger Högskolan i Dalarna att bedriva verksamhet i både Borlänge och Falun. Det ska finnas en fullvärdig miljö för både utbildning och forskning på båda platserna. På högskolan har utretts hur situationen med två campus ska hanteras. Förslaget är avveckling av verksamheten i Borlänge och koncentration till Falun. Utredningen ska diskuteras på ett särskilt sammanträde i Högskolan i Dalarnas styrelse på fredag, men regeringen förekommer genom att idag på regeringssammanträdet fatta beslut om förändrat regleringsbrev för högskolan.

Det är av många skäl olyckligt att regeringen tar över styrelsens roll. Högskolan i Dalarna måste själva få avgöra sin lokalisering och besluta om hur tilldelade medel bäst och mest effektivt används för att åstadkomma hög kvalitet i utbildning och forskning. Med det beslut som förväntas fattas under dagen undanröjs den möjligheten och konsekvenserna av detta är problematiska. Frågan är vilket särskilt ansvar som regeringen fortsättningsvis kommer att ha för verksamheten på Högskolan i Dalarna. En annan fråga är om fler beslut förbereds inom regeringskansliet med direkta konsekvenser för enskilda lärosäten.

Universitet och högskolor behöver för att utveckla verksamheten och tillsammans skapa ett effektivt högskolelandskap en ökad självständighet. Styrelserna måste ha rådighet över mål och strategier. Regeringen behöver fullfölja sina ambitioner med en mer tillitsbaserad styrning. För att utveckla verksamheten behöver vi fler fria utbildningsplatser, ökade resurser så att vi kan tillhandahålla fristående kurser och verka för ett livslångt lärande. Vi behöver ökade basanslag till vår forskning, vilket glädjande nog tillförs från och med 2018. Till detta krävs en resursfördelningsmodell med ett samlat anslag som innebär att lärosätena fullt ut kan formulera och genomföra strategier för högsta kvalitet i utbildning och forskning. Dagens föreslagna beslut stödjer inte den utvecklingslinje som måste främjas. Ingreppet i ett enskilt lärosätes angelägenheter är synnerligen bekymmersamt. Beslutet bör inte fattas.

Rapport från senaste styrelsemötet

Styrelsen för Högskolan i Borås har sammanträtt i veckan. Bland beslutsärendena märks utnämning av Jenny Johannisson till tillförordnad prorektor. Vår prorektor Martin Hellström blir rektor vid Högskolan Väst och Jenny som nu är vice rektor ersätter. Styrelsen fattade också beslut om formerna för rektorstillsättning.

Bland informationsärendena märks en föredragning om budgetpropositionen och forskningspropositionen. Den senare, som kommer att presenteras i sin helhet i början av november, benämns i regeringens budget för proposition om forskning, innovation och högre utbildning. Jag har tidigare bloggat om propositionerna. Det jag vill nämna nu är de saker jag särskilt betonade vid föredragningen för styrelsen. Vårt utbildningsanslag ökar och innefattar nya platser inom lärarutbildningen, fullt utbyggt är det 113 helårsstudieplatser 2021. Tilldelningen är långt ifrån tillräcklig för en satsning på utbyggnad av lärarutbildningen på campus Skövde, men om den är ett första steg och fler platser liksom mer resurser tillförs 2018, så är ett alternativ för utbyggnad att intensifiera diskussionerna med Högskolan i Skövde och med kommunalförbundet i Skaraborg. Styrelsen är informerad om status i frågan.

Jag nämnde också den förstärkning av basanslagen som sker 2018-2021, totalt 1,3 miljarder. Det finns en förväntan om en rejäl förstärkning av basanslaget med anledning av formuleringen i budgetpropositionen ”Regeringen ser det som betydelsefullt att stärka forskningsresurserna vid de mindre statliga högskolorna samt vid vissa enskilda utbildningsanordnare för att säkerställa utbildningens anknytning till forskning och för att göra det möjligt för dem att utveckla angelägen forskning”, för att precis som det sägs forskningsanknyta utbildningen och stärka våra profiler.

Vid styrelsemötet informerade jag avslutningsvis att högskolan noga följer händelseutvecklingen rörande Ericsson och fabriken i Borås. Vi är beredda att på de sätt som är ändamålsenliga och möjliga bistå och för att underlätta i den uppkomna situationen.

 

« Äldre inlägg Nyare inlägg »