Månad: februari 2017

Nu firar högskolan 40 år

I veckan startade vårt jubileumsår med den första föreläsningen i en serie som kommer att ges under våren. Här kommer våra prioriterade utbildnings- och forskningsområden beskrivas. Föreläsningsserien ”Forskning som förändrar samhället” ger en samlad bild av vår forskningsverksamhet. Den är också ett tillfälle för oss, som jobbar på högskolan, att få ökade kunskaper om varandra och kan skapa nya spännande samarbeten. Vi har idag en bred forskningsverksamhet som spänner över alla vetenskapsområden. Samtidigt är vi profilerade inom de olika områdena, vilket är nödvändigt för ett medelstort lärosäte.

Vi kan konstatera att en framgångsrik forskningsverksamhet successivt har vuxit fram. Det ger oss förutsättningar att forskningsanknyta utbildningen och bidra med viktiga forskningsresultat för en gynnsam samhällsutveckling. Vi har numer kompletta akademiska miljöer upp till avancerad nivå inom samtliga våra sex prioriterade områden. Vi har examensrättigheter på forskarnivå inom fyra av dessa områden. Jag tror ingen kunde förutse en sådan utveckling för 40 år sedan när verksamheten bestod av några få utbildningsprogram och en uppsättning fristående kurser. Å andra sidan är den utveckling som varit helt naturlig. Utbildning och forskning hänger samman, berikar varandra eller kanske till och med förutsätter varandra. Vi behöver egen forskning och egna examensrättigheter på forskarnivå för att över tid utveckla utbildningen och ge våra studenter den bästa tänkbara utbildningen. Forskningen gagnas av studenternas delaktighet och möjligheten för lärare att kontinuerligt pröva och redovisa resultat från pågående och avslutad forskning. Universitets och högskolors unika uppdrag är att på vetenskaplig grund förmedla kunskaper och skapa gynnsamma förutsättningar för ett gott och inspirerande yrkesliv för våra studenter och det stöds av en god balans mellan utbildning och forskning.

Starten på jubileumsåret innefattade också tårtkalas i vårt vardagsrum och ett tillfälle för mig att tacka tidigare och nuvarande medarbetare för alla goda insatser som tagit högskolan där vi är idag. Vi har flyttat fram våra positioner. Högskolan i Borås omnämns alltid med stor respekt för hög kvalitet i utbildning, forskning och administration. Det är en förmån att få vara med och bidra till en fortsatt gynnsam och intressant utveckling för högskolan.

Titta gärna in på vår jubileumswebb som nu står klar.

Direkt från styrelsemötet

En mycket viktig punkt på Högskolan i Borås styrelsemöte idag var budgetunderlaget för 2018-2020. I budgetunderlaget beskrivs den inriktning och de kvaliteter som Högskolan i Borås har. Vi har systematiskt arbetat mot att addera vad vi benämner universitetskvaliteter och är idag kompletta inom våra prioriterade utbildnings- och forskningsområden upp till och med avancerad nivå. Vi har examensrättigheter inom fyra av de sex områdena. Vår mission vetenskap för profession ligger fast. De innefattar ett fokus på hållbar utveckling och att bidra till att de globala och lokala samhälleliga utmaningarna kan hanteras.

I budgetunderlaget konstateras att Högskolan i Borås har förutsättningar och möjligheter att påta sig ett större uppdrag såväl inom utbildning som forskning. En utveckling som är av såväl regionalt som nationellt intresse och som skulle innebära en starkare bas för högskolan. Fem särskilda satsningar lyfts fram i budgetunderlaget:

  • Ökade medel till konstnärlig utbildning och forskning
  • Medel för uppbyggnad och genomförande av socionomutbildning
  • Medel för utökning av lärarutbildning förlagd till och genomförd i samarbete med Högskolan i Skövde
  • Medel för ökning av utbildningar inom samhällsbyggnadsområdet
  • Uppdrag tillsammans med övriga lärosäten i Västsverige att utreda etableringen av ett nationellt centrum för forskning kring samhällets digitalisering

Våra äskanden och förslag är samtliga av stort nationellt intresse och jag ser verkligen fram emot vår myndighetsdialog i början av maj för att ytterligare utveckla motiven och få departementets och regeringens kommentarer.

Baserat på budgetunderlaget och den utveckling som lärosätet har haft och den situation som råder gav styrelsen rektor i uppdrag att till nästa styrelsemöte förbereda ett beslut om att högskolan ska ta fram ett underlag för universitetsansökan. Min bedömning är att vi nu nått en nivå och en position som motiverar ny status samtidigt som lärosätets utveckling hålls tillbaka om inte en satsning sker från regeringens sida och som innefattar i ett första steg att vår status som lärosäte prövas. Vi har bland annat en fullständigt unik miljö inom det textila området, men vi har idag inte förutsättningar och resurser för att fullt ut nyttja den potential som området inrymmer. Våra argument för mer resurser till det textila området och den konstnärliga verksamheten är starkare än någonsin, inte minst med tanke på att konstnärlig forskning nu är prioriterat i forskningspropositionen.

Examen och seminarium om jämställdhet

Jag har varit på examen. Det sjunde högre ledarskapsprogrammet (HeLP) i regi av Sveriges universitets- och högskoleförbund avslutades traditionsenligt med ett specialprogram utformat av kursdeltagarna riktat till rektorerna vid deltagarnas lärosäten. Denna gång var temat jämställdhet inom akademin. Gruppen presenterade fyra fall som låg till grund för diskussioner. En av de frågor som väcktes var hur akademisk karriär kan förenas med ledningsuppdrag och den risk för den akademiska karriären som det kan innebära att tidigt i karriären åta sig ledningsuppdrag och delvis välja bort utbildning och forskning. Studier visar att kvinnor i högre grad än män väljer eller accepterar ledningsuppdrag. Därför följer att värderingen och fördelningen av ledningsuppdrag också blir en jämställdhetsfråga och kan vara en av förklaringarna till den snedfördelning som fortfarande råder mellan kvinnor och män inom yrkeskategorin professorer. Min uppfattning är att vi måste mer än idag anlägga ett helhetsperspektiv på en akademisk karriär. Utbildning på vetenskaplig grund är vår huvuduppgift, men även förmåga att samverka, leda och administrera är viktiga uppdrag. Ett helhetsperspektiv på vår verksamhet skulle på olika sätt vara till gagn för utvecklingen mot en jämställd akademi.

Utifrån underlag från kursdeltagarna diskuterades också hur oacceptabla beteenden i mötessammanhang kan tolkas och behandlas. Vilka strategier kan användas för att motverka otillbörliga sätt att utöva inflytande? Även om det kan vara nog så utmanande och problematiskt att påtala oacceptabla beteenden och utsagor är det stora problemet att identifiera de mer subtila uttrycken för ojämställdhet och som innebär att en ojämställd rollfördelning konserveras. Vi behöver kontinuerligt tolka olika situationer ur ett jämställdhetsperspektiv för att blottlägga medvetna och omedvetna uttryck och handlingar. Vi behöver också mycket mer forskning baserad på vardagssituationer där relationen mellan kvinnor och män beskrivs och tolkas.

HeLP-gruppen hade valt ett mycket viktigt område för sin redovisning för rektorsgruppen. Det blev en givande eftermiddag med många viktiga iakttagelser från kursdeltagare och inbjudna rektorer. Dessutom en trevlig avslutning med diplomutdelning och tänkvärda ord från kursledaren Lotta Löfgren-Markör.

Gränsöverskridande eftermiddagsmöte för en jämställd akademi

En viktig aktivitet för alla medarbetare vid Högskolan i Borås är de gränsöverskridande eftermiddagsmötena som går under benämningen: GEM. Det handlar om föreläsningar, seminarier eller workshops kring aktuella frågor inom högre utbildning, forskning och för vårt lärosäte. Aktiviteten är också ett bra tillfälle för mig som rektor att möta medarbetare och informera om verksamhetens utveckling och utmaningar. GEM, som startade i september 2015, har idag blivit en etablerad aktivitet och är oftast hyggligt välbesökt, även om det är önskvärt att ännu fler deltog.

Årets första GEM hade rubriken ”Jämställd akademi” och behandlade vårt pågående arbete med jämställdhetsintegrering. Den första timman redovisades bakgrunden till regeringens ställningstagande för ett intensifierat jämställdhetsarbete, innebörden av jämställdhetsintegrering och hur vi tänker arbeta för att skapa en jämställd högskola. Efter ett seminarium i höstas med ledningsrådet där sekretariatet för genusvetenskap medverkade, beslutades att vi ska fokusera på två områden och utmaningar i vårt arbete med jämställdhetsintegrering. Det ena är könsbundna studieval. Frågan är vad vi kan och måste göra för att bryta mönstret för studievalen som för vår del bland annat innebär nästan uteslutande kvinnor på vårdutbildningarna och förskolelärarutbildningen och en stor majoritet av män på ingenjörsutbildningarna. Det här ett mönster som passar in på många lärosäten, men inte desto mindre angeläget att problematisera och försöka förändra. Det andra området är karriärvägar. Vi har obalanser inom flera anställningskategorier och vi har en situation där kvinnor är mer benägna att påta sig lednings och administrativa uppdrag. Dessa kan vara gynnsamma för karriären, men det kan också visa sig vara hämmande för den akademiska karriären om till exempel ledningsuppdrag inte tillmäts betydelse vid bedömning av kompetens för anställningar som lärare och forskare.

Efter genomgången följde diskussioner i grupper som avslutades i plenum där olika idéer och förslag till vad vi kan göra inom de båda definierade områdena framfördes. Det blev ett bra GEM och en mycket inspirerande avslutning som visade att mycket är möjligt att göra. Smolk i glädjebägaren var dock att alldeles för få män var med. En repris kommer därför att genomföras och då har alla som av olika anledningar missade detta viktiga GEM en ny möjlighet att vara med.

Fyra ytterligare GEM genomförs under våren. Dessa är då en del av högskolans 40-års jubileum och blir då föreläsningar där våra prioriterade utbildnings- och forskningsområden beskrivs. GEM:en kommer sammantaget ge en mycket bra bild av verksamheten vid högskolan, vår inriktning och våra styrkor. Våra gemensamma eftermiddagsmöten ger också ökade kunskaper om varandra och kan utgöra en bas för att utveckla nya samarbeten och flervetenskapliga projekt inom högskolan.