En viktig aktivitet för alla medarbetare vid Högskolan i Borås är de gränsöverskridande eftermiddagsmötena som går under benämningen: GEM. Det handlar om föreläsningar, seminarier eller workshops kring aktuella frågor inom högre utbildning, forskning och för vårt lärosäte. Aktiviteten är också ett bra tillfälle för mig som rektor att möta medarbetare och informera om verksamhetens utveckling och utmaningar. GEM, som startade i september 2015, har idag blivit en etablerad aktivitet och är oftast hyggligt välbesökt, även om det är önskvärt att ännu fler deltog.

Årets första GEM hade rubriken ”Jämställd akademi” och behandlade vårt pågående arbete med jämställdhetsintegrering. Den första timman redovisades bakgrunden till regeringens ställningstagande för ett intensifierat jämställdhetsarbete, innebörden av jämställdhetsintegrering och hur vi tänker arbeta för att skapa en jämställd högskola. Efter ett seminarium i höstas med ledningsrådet där sekretariatet för genusvetenskap medverkade, beslutades att vi ska fokusera på två områden och utmaningar i vårt arbete med jämställdhetsintegrering. Det ena är könsbundna studieval. Frågan är vad vi kan och måste göra för att bryta mönstret för studievalen som för vår del bland annat innebär nästan uteslutande kvinnor på vårdutbildningarna och förskolelärarutbildningen och en stor majoritet av män på ingenjörsutbildningarna. Det här ett mönster som passar in på många lärosäten, men inte desto mindre angeläget att problematisera och försöka förändra. Det andra området är karriärvägar. Vi har obalanser inom flera anställningskategorier och vi har en situation där kvinnor är mer benägna att påta sig lednings och administrativa uppdrag. Dessa kan vara gynnsamma för karriären, men det kan också visa sig vara hämmande för den akademiska karriären om till exempel ledningsuppdrag inte tillmäts betydelse vid bedömning av kompetens för anställningar som lärare och forskare.

Efter genomgången följde diskussioner i grupper som avslutades i plenum där olika idéer och förslag till vad vi kan göra inom de båda definierade områdena framfördes. Det blev ett bra GEM och en mycket inspirerande avslutning som visade att mycket är möjligt att göra. Smolk i glädjebägaren var dock att alldeles för få män var med. En repris kommer därför att genomföras och då har alla som av olika anledningar missade detta viktiga GEM en ny möjlighet att vara med.

Fyra ytterligare GEM genomförs under våren. Dessa är då en del av högskolans 40-års jubileum och blir då föreläsningar där våra prioriterade utbildnings- och forskningsområden beskrivs. GEM:en kommer sammantaget ge en mycket bra bild av verksamheten vid högskolan, vår inriktning och våra styrkor. Våra gemensamma eftermiddagsmöten ger också ökade kunskaper om varandra och kan utgöra en bas för att utveckla nya samarbeten och flervetenskapliga projekt inom högskolan.