En mycket viktig punkt på Högskolan i Borås styrelsemöte idag var budgetunderlaget för 2018-2020. I budgetunderlaget beskrivs den inriktning och de kvaliteter som Högskolan i Borås har. Vi har systematiskt arbetat mot att addera vad vi benämner universitetskvaliteter och är idag kompletta inom våra prioriterade utbildnings- och forskningsområden upp till och med avancerad nivå. Vi har examensrättigheter inom fyra av de sex områdena. Vår mission vetenskap för profession ligger fast. De innefattar ett fokus på hållbar utveckling och att bidra till att de globala och lokala samhälleliga utmaningarna kan hanteras.

I budgetunderlaget konstateras att Högskolan i Borås har förutsättningar och möjligheter att påta sig ett större uppdrag såväl inom utbildning som forskning. En utveckling som är av såväl regionalt som nationellt intresse och som skulle innebära en starkare bas för högskolan. Fem särskilda satsningar lyfts fram i budgetunderlaget:

  • Ökade medel till konstnärlig utbildning och forskning
  • Medel för uppbyggnad och genomförande av socionomutbildning
  • Medel för utökning av lärarutbildning förlagd till och genomförd i samarbete med Högskolan i Skövde
  • Medel för ökning av utbildningar inom samhällsbyggnadsområdet
  • Uppdrag tillsammans med övriga lärosäten i Västsverige att utreda etableringen av ett nationellt centrum för forskning kring samhällets digitalisering

Våra äskanden och förslag är samtliga av stort nationellt intresse och jag ser verkligen fram emot vår myndighetsdialog i början av maj för att ytterligare utveckla motiven och få departementets och regeringens kommentarer.

Baserat på budgetunderlaget och den utveckling som lärosätet har haft och den situation som råder gav styrelsen rektor i uppdrag att till nästa styrelsemöte förbereda ett beslut om att högskolan ska ta fram ett underlag för universitetsansökan. Min bedömning är att vi nu nått en nivå och en position som motiverar ny status samtidigt som lärosätets utveckling hålls tillbaka om inte en satsning sker från regeringens sida och som innefattar i ett första steg att vår status som lärosäte prövas. Vi har bland annat en fullständigt unik miljö inom det textila området, men vi har idag inte förutsättningar och resurser för att fullt ut nyttja den potential som området inrymmer. Våra argument för mer resurser till det textila området och den konstnärliga verksamheten är starkare än någonsin, inte minst med tanke på att konstnärlig forskning nu är prioriterat i forskningspropositionen.