Hösten 2015 invigdes Science Park Borås. Efter ett intensivt och framgångsrikt förankringsarbete var parken äntligen på plats med en styrgrupp med representanter från näringsliv, förvaltning och högskola, en vd och med en preliminär strategi och verksamhetsplan. Science Park Borås bygger på tre fokusområden: textil, handel och logistik samt samhällsutmaningar och successivt har mål, strategier och planer utmejslats i ledning och styrgrupp. Under den inledande fasen har framförallt projekt inom området textil och mode bedrivits. Det är naturligt med tanke på redan upparbetade kontakter och idéer samt en given inriktning för en Science Park med hemvist i Borås

Ett projekt som kommit långt och som också redan var igång när parken invigdes officiellt är re:textile. Projektets syfte är att möjliggöra en affärsverksamhet inom textil och mode med mindre förbrukning av råvaror. Strukturer för cirkulära flöden utvecklas och som också innefattar designfasen. Det vill säga redan i designen av textilierna klargörs hur en återanvändning kan ske när textilien är uttjänt. Innebörden av re:design är att textilien tillförs nya egenskaper och blir som ny. Projektet har rönt stor uppmärksamhet och har stor potential.

Ett annat pågående projekt är Konfektionsfabrik 4.0. Det handlar om att ta till vara de möjligheter som migrationen innebär med nyanlända kompetenta sömmerskor som kan matcha företagens behov av ökad inhemsk sömnadsproduktion. Projektet ger individen ett yrkesmässigt sammanhang och inkludering i arbetsliv och samhälle genom att en kompetens tas tillvara.  För svensk textil- och modeindustri kan det vara starten på sömnadsproduktion i större skala på hemmaplan. Ett arbete pågår nu med att undersöka förutsättningarna för ett genomförande. Det finns viktiga och höga ambitioner i projektet och vi är många som ser fram emot fortsättningen.

De båda nämnda projekten är angelägna och beskriver också tillsammans den övergripande inriktning som Science Park Borås har mot hållbarhet i en bred bemärkelse och bidrar till att hantera globala och lokala samhälleliga utmaningar. Projekten inom Science Park Borås utmärks av en hög grad av tillämpning och en närhet till avnämare och samarbetspartners. De är goda exempel på innebörden av Vetenskap för profession med en betoning på profession. En viktig utmaning för Science Park Borås är att hantera balansen mellan vetenskap och profession, mellan teori och praktik. Det handlar om att finna forskningsfrågorna i projekt med starkt fokus på utveckling och därigenom skapa en kapacitet av lärare och forskare inom högskolan för genomförande av olika typer av projekt. Det är också en fråga om att återföra vunna kunskaper till våra studenter och engagera dem i pågående utvecklingsprojekt inom den innovationsmiljö som nu successivt byggs upp.

Det är mycket positivt att Borås nu har en etablerad Science Park med en viktig inriktning och stor utvecklingspotential.