I veckan har styrelsen för Högskolan i Borås sammanträtt. Då fattades beslut om att anställa Jörgen Tholin som prorektor från och med 14 augusti. Jörgen återvänder därmed till vårt lärosäte efter att verkat först som rektor vid Högskolan Gotland mellan åren 2009 och 2013. Därefter har  han varit universitetsdirektör vid Göteborgs universitet. Jörgen har dessutom varit regeringens särskilda utredare och då granskat tillträde till högre utbildning. Han lämnade sitt slutbetänkande i mars 2017. Jag är mycket glad över att han återvänder och tar plats i ledningen av lärosätet som min ställföreträdare. Jörgen kommer att betyda mycket för lärosätets fortsatta utveckling.

Ett informationsärende vid styrelsemötet var frågan om universitetsstatus och den fortsatta processen. I den handling som upprättats med rubriken ”Förutsättningar för universitet” beskrivs hur vi arbetat med att tillföra universitetskvaliteter, vilka omvärldsförändringarna och förutsättningarna är samt vilka ställningstaganden dessa innebär. Följande fem punkter som avslutar handlingen beskriver vad som kommer att hända härnäst:

  • Att genomföra en fördjupad självvärdering av högskolans styrkor och utmaningar varefter extern bedömning ska ske av högskolans samlade verksamhet.
  • Att fortsatt analysera förutsättningar för och konsekvenser av att högskolan erhåller universitetsstatus.
  • Att belysa det regionala stödet för ett tredje universitet i Västsverige.
  • Att belysa förmodade konsekvenser för lärosätesstrukturen i Västsverige och då särskilt för övriga högskolor.
  • Att inför förslag till verksamhetsplan för Högskolan i Borås 2018-2020 analysera strategiskt viktiga fokusområden för verksamheten.

Ett annat informationsärende var ett första utkast i form av PowerPoint-bild till verksamhetsplan för 2018-2020. En diskussion följde kring nyheten om att två nya polisutbildningar ska inrättas. Styrelsen gav uttryck för ett starkt stöd för att vi ska gå vidare och aktivt verka för att vi ska bli det lärosäte som tilldelas uppdraget i Västsverige. Till frågan om polisutbildning återkommer jag i kommande bloggar.

Styrelsemötet var det sista för den styrelse som tillträde i maj 2013. Många nya ledamöter tillträder nu och jag vill passa på att tacka alla avgående ledamöter för värdefulla insatser och för ett gott styrelsearbete. Ett alldeles särskilt tack riktas till avgående ordföranden Roland Andersson. Han har varit ordförande i två perioder, dessförinnan vice ordförande under flera perioder och ledamot under många år innan dess. Det har varit en stor förmån att få arbeta tillsammans. Roland har betytt mycket för högskolans utveckling med sin klokskap, tydlighet och förmåga att gå från ord till handling. Han har också betytt mycket för mig personligen genom råd och stöd för ställningstaganden. Hjärtligt tack, Roland. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.