Årets myndighetsdialog med utbildningsdepartementet inleddes med en redovisning av statssekreteraren kring aktuella frågor inom regeringen och departementet. Vi fick bland annat veta att Forskningspropositionen ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”, är behandlad och tagen i riksdagen och genererar ett 50-tal beslut inom regeringskansliet. Ett  direktiv till utredningen är ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”. Det är en för många efterlängtad utredning om former för styrning, ansvarsfördelning och principer för resurstilldelning. Den inleds nu och har fått en tidpunkt för avrapportering bestämd till den tredje december 2018. En annan aktuell fråga där beslut ska fattas inför budgetpropositionen 2018 är hur samverkan ska mätas för att vara ett kriterium tillsammans med bibliometri och extern forskningsfinansiering i omfördelningen av basanslagen till forskning.

Efter statssekreteraren presenterade jag vår verksamhet och framhöll särskilt styrkan i vårt konsekventa arbete med att etablera kompletta akademiska miljöer, vår hållbarhetsprofil och vårt sätt att successivt förverkliga innebörden av missionen: Vetenskap för profession. Jag redovisade också våra främsta utmaningar som består i att finna en stabil långsiktig finansiering av den konstnärliga verksamheten och att säkra söktryck och kapacitet inom lärarutbildningarna för att därigenom klara den utbyggnad av lärarutbildningen som vi åtagit oss.

Därefter följde en genomgång av ett antal områden som regeringen särskilt pekat ut, bland annat validering av reell kompetens, jämställdhetsintegrering och forskningsanknytning av utbildningar och då särskilt lärarutbildningen. Min bedömning är att vi i Borås arbetar på ett ändamålsenligt sätt med frågorna och åstadkommer en successiv kvalitetsutveckling.

Dimensionering av utbildning var också något som togs upp liksom vår önskan att kunna stärka basen genom ett utökat utbildningsuppdrag. Vi har exempelvis ingen möjlighet att genomföra lärarutbildning i samråd med Högskolan i Skövde om inte takbeloppet höjs. Vi önskar nya helårsstudieplatser för att bedriva socionomutbildning, men här gäller att vi först måste erhålla examensrättigheter. Vi diskuterade också polisutbildning, samhällsbyggnadsingenjörer och konstnärlig utbildning. Vi får avvakta och se vad budgetpropositionen 2018 innehåller. Helt klart är dock att det inte blir några nya tillkommande medel till vår konstnärliga verksamhet.

Det var en givande dialog med klara besked på vissa punkter och med en möjlighet för oss att framföra våra utvecklingsbehov, strategier och utmaningar för lärosätet.