Här följer den andra delen från förra veckans blogg med utdrag från mitt tal vid högskolans akademiska högtid:

I år firar Högskolan i Borås 40-årsjubileum. Utvecklingen under dessa år har varit omvälvande. Få kunde ana den utveckling som skett från att det regionala lärosätet etablerades 1977 till det lärosäte vi är idag – en nationellt stark högskola med många universitetskvaliteter. Högskolan i Borås bildades efter en genomgripande parlamentarisk reform. Uppdraget för den nyinrättade högskolan var att bedriva utbildning och svara för regional kompetensutveckling. Det startade med förskollärarutbildning och med en uppsättning fristående kurser. Högskolan innefattade också den, från 1972, etablerade Bibliotekshögskolan. Därmed fanns det redan från början en verksamhet som rekryterade studenter nationellt vilket gjorde Högskolan i Borås från början speciell.

Det finns ett antal milstolpar i högskolans utveckling och ett antal beslut som fattats av regering och riksdag som möjliggjort dagens situation med närmare 12 000 studenter, 80 utbildningsprogram, 700 medarbetare och snart 700 miljoner i omsättning. Utan dessa beslut och ställningstaganden hade högskolan sett annorlunda ut idag.

Grunden för den stora tillväxten är att verksamheter har tillförts:

* Ekonomi och datautbildningar 1980
* Textilinstitutet förstatligas och införlivas 1982
* Ingenjörsutbildningar startar 1989
* Vårdhögskolan förstatligas och blir en del av högskolan 1999.

Verksamheter har tillförts och anslagen har ökat. Det finns andra skeenden i högskolans utveckling som vi också kan påminna oss om: den tragiska kårhusbranden 1998, nytt kårhus 2001 och sedan 2015 är ”The Kårner” studenternas hemvist. Miljöcertifieringen 2012 ska också nämnas. 2013 fick vi ett samlat campus när Textilhögskolan flyttade norrut till Textile Fashion Center. Vi har idag all vår verksamhet i våra tre byggnader runt Akademiplatsen liksom de fantastiska skulpturerna ”Den late studenten” och ”House of Knowledge”. Ett samlat campus innebär goda möjligheter till möten och samarbete över alla tänkbara gränser.

Ett av de mer viktiga riksdagsbesluten har varit möjligheten för högskolor att examinera på forskarnivå inom väl avgränsade områden. Högskolan i Borås fick sin första examensrätt 2010, och redan 2011 genomfördes den första egna disputationen. Vi har idag examensrätt inom fyra av våra sex områden och inom sex ämnen. Sedan starten har över 30 egna disputationer genomförts. Den akademiska högtiden och promoveringen av fem doktorer är ett direkt resultat av de egna examensrättigheterna. Att bedriva utbildning på forskarnivå med egna examensrättigheter har tidigare helt varit förbehållet universiteten. Ett sätt att uppfatta utvecklingen är att gränserna mellan universitet och högskolor successivt suddas ut.

Det finns en inneboende utvecklingskraft inom akademin, såsom i många andra professioner att såväl bredda som fördjupa verksamheten, vilket i vårt fall handlar om att göra mer på avancerad nivå och sträva efter att forskningsankyta utbildningen. Vi talar om kompletta akademiska miljöer som ett mål. Det är inget vi slänger oss med för att det låter bra, utan det är på stort allvar. En komplett akademisk miljö har förutsättningar att knyta ihop utbildning och forskning och erbjuda våra studenter alltifrån fristående kurser och utbildning på grundläggande nivå via avancerad nivå till möjligheten att ta emot doktorshatten. Det är kvalitet och det är en av innebörderna av att sätta studentens lärande i centrum. I diskussioner för några år sedan var det vår dåvarande kårordförande som tydligt motiverade betydelsen av kompletta miljöer med just den argumentationen. Det ska inte vara nödvändigt att byta lärosäte för att få en komplett utbildning. Kompletta akademiska miljöer handlar om samarbete med andra lärosäten nationellt och internationellt och om samarbete med det omgivande samhället. Vi arbetar vidare mot målet: att tillföra universitetskvaliteter och mot en ändamålsenlig balans mellan utbildning och forskning.

Vi har höga ambitioner och stora utmaningar framför oss. Vi har ett stort ansvar för att utbilda för de samhällskritiska sektorerna liksom ett ansvar för att ta vara på våra särskilda profiler. Vi har också ansvar för att kontinuerligt erbjuda påfyllning, det vill säga det livslånga lärandet. Vi tillför successivt universitetskvaliteter med övertygelsen om att vi genom detta förbättrar vår verksamhet. Vad som ligger bortom en mängd universitetskvaliteter av skilda slag inom många områden råder vi inte över. Vi utvecklar vårt lärosäten utifrån vår mission att bedriva Vetenskap för profession och att hantera de samhälleliga utmaningarna.