Nu har arbetet med att få till stånd en polisutbildning startat. För drygt en månad sedan meddelade den socialdemokratiska kongressen att partiet och ansvarig minister förordar en satsning på fler poliser. Fram till 2024 ska 10 000 nya medarbetare anställas inom polisen. En sådan ökning kräver en kraftig utbyggnad av polisutbildningen. Två nya orter och lärosäten behövs för detta som ett tillägg till de tre idag befintliga som ger polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten. Malmö har pekats ut som en av dessa orter och den andra ska vara placerad i Västsverige.

Vi har förstått att Högskolan i Borås är en stark kandidat för detta uppdrag i Västsverige. Utifrån det har en rad olika kontakter tagits och möten genomförts. Helt klart är att en polisutbildning vid Högskolan i Borås är viktig för regionens och högskolans utveckling och vi har möjlighet att genomföra en polisutbildning av hög kvalitet. Styrelsen informerades vid sammanträdet den 20 april och ställde sig muntligen bakom ett fortsatt engagemang i frågan. Till det kommande styrelsemötet den 15 juni förbereds ett underlag för beslut om att ge rektor i uppgift att ansöka om att Högskolan i Borås ges i uppdrag att genomföra polisutbildning. En del i detta underlag är en beskrivning av den projektorganisation för framtagning av ansökan som utarbetats och som kommer att fastställas inom kort.

Jag ser stora möjligheter för Högskolan i Borås i att vara värd för och utförare av en polisutbildning. Det är en omfattande verksamhet som stärker högskolans bas. Jag ser en stor kapacitet i kopplingarna mellan en polisutbildning och den verksamhet vi ger inom informationsvetenskap och vårdvetenskap och då särskilt blåljusverksamheten. Utbildningen måste forskningsanknytas. Här finns många spännande infallsvinklar baserat på det vi redan gör, men också möjlighet till nya fält och frågor.

Men utmaningarna är många. Vi behöver rekrytera medarbetare inom flera ämnesområden, dels etablera samarbeten med andra lärosäten för att säkra specialkompetenser. Vi behöver också göra ett antal satsningar på utbyggnad av vårt campus för att möta en polisutbildnings särskilda behov. Ett viktigt område är också utökning av antalet studentboenden. I frågor om infrastruktur är samarbete med och insatser från en rad olika aktörer nödvändiga. En förutsättning för att vi ska lyckas är att det projekt vi nu startar genomförs tillsammans med Borås stad och naturligtvis är också polisen inom vårt område och region.

I Borås Tidning den 18 maj presenteras planen för Borås. Läs här.