På tisdagseftermiddagen medverkade jag i ett seminarium om validering av reell kompetens. Frågan var om reell kompetens ger ett mervärde för högskolan. I min föredragning, som inledde seminariet, konstaterade jag att vi har ett tydligt uppdrag att stödja ett livslångt lärande och aktivt främja en breddad rekrytering. En bedömning av reell kompetens för inträde eller tillgodoräknande är viktigt ur den enskilde individens perspektiv och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I den paneldebatt som följde ställdes bedömningen av reell kompetens för behörighet till studier mot det behörighetsprov som Tillträdesutredningen föreslagit. Remissvaren till utredningen behandlas nu och frågan om behörighetsprov är på regeringens bord. I vilket fall som helst, det vill säga om behörighetsprov införs eller inte, så fordras en utveckling av modeller och metoder för bedömning av reell kompetens och implementering av ett, vilket statssekreteraren i Utbildningsdepartementet tydligt framförde, robust system. Ett sådant system måste ha en hög legitimitet och vara accepterat av lärosätena så att enhetliga bedömningar genomförs. Det är nödvändigt om vi ska kunna gå från ord till handling.

I min inledning redovisade jag också fördelarna, eller mervärdena, för högskolan med breddad rekrytering: En mer heterogen studentgrupp kan innebära kursutveckling och utveckling av högskolepedagogiken. Det ger en möjlighet att i undervisningssituationen ta tillvara arbetslivserfarenhet och skilda perspektiv. Studenter med arbetslivserfarenhet på våra utbildningar befrämjar också samverkan mellan arbetsplats och lärosäte.

Universitets- och högskolerådet har tilldelats resurser för att utveckla modeller och metoder för validering av reell kompetens och gör det genom att stödja projekt inom fyra olika områden. Efter ansökningar har nu beslut fattats om finansiering av projekt och närmare 30 lärosäten kommer på olika sätt, och i olika grad, medverka i modellutveckling. Det är mycket positivt att arbetet nu startat och att så många medverkar och samverkar för att utveckla och därefter tillämpa, en stabil och accepterad modell.