Det dominerande temat under årets Almedalsvecka är, inte särskilt förvånande, hållbar utveckling. Ett stort antal seminarier har hållbar utveckling och/eller Agenda 2030 i rubriken. Ett stort antal seminarier adresserar också frågan om implementering av Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Ett av Högskolan i Borås seminarium är ett av dessa och jag hade förmånen att inleda och avsluta. Syftet med seminariet var att diskutera på vilket sätt som lärosätena bäst kan medverka och bidra till ett brett genomförande av målen. I min inledning pekade jag på det främjandeuppdrag som universitet och högskolor har och den omständigheten att vi årligen möter närmare 400-tusen studenter. Vi har ett stort ansvar och vi behöver i vår undervisning bli allt bättre på att utveckla och fördjupa resonemangen och gå från beskrivningar, till förklaringar och förmedling av förståelse. Progression i undervisningen är en nödvändig kvalitet.

På min fråga till paneldeltagarna vad universitet och högskolor kan göra för att stödja näringsliv och förvaltning blev svaret från de medverkande politikerna och tjänstemännen ”mycket”. Betydelsen av utbildning och forskning och att lärosäten svarar för robusta och på vetenskapliga grunder etablerade utbildnings- och forskningsmiljöer är avgörande. Jag tolkade också framförda synpunkter på det viset att inte minst de yngre och mindre lärosäten, som ofta bygger utbildning och forskning på flervetenskaplighet, är mycket viktiga aktörer. Resonemang som fördes och synpunkter som redovisades var hoppingivande. Bland annat framfördes att det är inte en fråga om att gå från ord till handling, det är redan handling, vi är mitt i genomförandeprocessen. En annan synpunkt var att medvetenheten om utmaningarna har ökat dramatiskt under det senaste decenniet. Det är inte alls svårt att vara miljökämpe idag, det är ju (nästan) alla. Seminariet innehöll också en redovisning Science Park Borås projekt Re:textile, som är ett utmärkt exempel på välplanerad och genomförbar cirkulär ekonomi.

Det var ett givande och hoppingivande seminarium och jag lämnade Almedalen inspirerad och uppmuntrad att idogt arbeta vidare med att utveckla Högskolan i Borås till den hållbara högskolan – The Sustainable University.