Idag överlämnades budgetpropositionen till Riksdagen. Utbyggnaden av högre utbildning och forskning fortsätter. Tidigare beslutade satsningar fullföljs, satsningen på förstärkning av humaniora och samhällsvetenskap förlängs och nya medel tillförs 2018 till såväl utbildning som forskning. Det senare i enhetlighet med forskningspropositionen för 2017-2020 Kunskap i samverkan. I denna satsning är högskolorna prioriterade i förhållande till universiteten både vad gäller tilldelning av platser, ökade takbelopp och förstärkning av basanslaget till forskning. Det handlar inte minst om basanslaget för de fyra lärosätena som legat under det nya fastställda garantibeloppet på 12 tkr/helårsstudent.

För Högskolan i Borås är den totala ökningen av anslagsmedel jämfört med 2017 cirka 35 miljoner kronor. Av dessa är över 12 miljoner, medel som inte var kända när planeringsförutsättningarna för 2018 fastställdes i våras. Ökningen är ett resultat av den nya utbildningssatsningen, dels att Borås faller väl ut i tilldelning av nya medel för framgångsrik samverkan. Det totala statsanslaget uppgår nu till 575,9 Mkr.

Vi har liksom många andra högskolor anledning att vara nöjda. Budgetpropositionen markerar vår betydelse som starka utbildnings- och forskningsinstitutioner. Några påpekanden behöver ändå göras. Högskolan i Borås har inte heller denna gång fått rimlig ersättning till våra designutbildningar. Vi utbildar fler studenter inom det textila området än de 116 platser vi räknar av med designprislapp. Högskolan har inte heller fått medel för att förstärka den konstnärliga forskningen. Det hade varit mycket gynnsamt för utvecklingen av profilen Textil och mode. Några lärosäten har erhållit platser för utökning av ingenjörsutbildningar, men inte Borås. Varför? Avslutningsvis; varför premieras inte lärosäten som bedriver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?