Lika villkor och nolltolerans mot sexuella trakasserier

Det är förfärande vittnesmål som nu lämnas av kvinnor verksamma inom olika samhällssektorer. Motbjudande kränkningar och utnyttjande av maktpositioner förekommer i en utsträckning som få anade. Människor uppvisar en häpnadsväckande respektlöshet för andra baserat på förhållningssätt och värderingar som är fullkomligt oacceptabla. Me too-rörelsen har öppnat locket på en problematik som är större till sin omfattning, mer utstuderad och obehagligare än vad någon kunde föreställa sig. En konsekvens av det vi ser och alla vittnesmål är förhoppningsvis ett uppvaknande, där många rannsakar sig själva, sitt förhållningssätt och sitt beteende. En konsekvens är förhoppningsvis också ett mer systematiskt arbete för att förhindra trakasserier och en ögonöppnare för många chefer och ansvariga.

Högskolan i Borås har självfallet nolltolerans för sexuella trakasserier. Det är helt oacceptabelt att en student eller medarbetare på högskolan blir utsatt för kränkande behandling. Om vi får in en anmälan kring trakasserier, utreder vi skyndsamt händelsen och vidtar åtgärder, oberoende av om ärendet är kopplat till någon diskrimineringsgrund eller inte.
Vi mäter varje år andelen studenter som har upplevt sig sexuellt trakasserade i en enkätstudie. I den senaste mätningen svarar två procent ja på frågan om de har blivit utsatta för sexuella trakasserier vid något enstaka tillfälle. Det är två procent för mycket. Vi arbetar strategiskt och systematiskt förebyggande för att förhindra trakasserier och diskriminering och för att främja lika villkor för studenter och anställda.

Det förebyggande arbetet tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. På Högskolan i Borås har vi en tydlig struktur för vårt arbete. Vi har olika stödfunktioner för studenter, såsom studentombudsman och Studenthälsa. Vi har en samordnare för lika villkor placerad i rektors stab som tillsammans med samordnare för utbildningsverksamheterna initierar och planerar främjande och förebyggande åtgärder för att studenterna ska ha en god studiemiljö. Vidare finns det en arbetsgrupp för lika villkor, i vilken det ingår en studentkårsrepresentant. Tillsammans med studentkåren kan vi lyfta aktuella händelser och frågor och föreslå åtgärder till berörda ansvariga chefer och avdelningar.
De åtgärder som vi planerar och genomför är framförallt utbildningsinsatser av skilda slag. Vi har flera kursmoment som berör diskrimineringsfrågor och studenternas miljö i den högskolepedagogiska kurs som är obligatorisk för alla nyanställda lärare. Lika villkorsfrågor ingår även i introduktionskursen för alla nyanställda, likaså ingår frågorna i olika former av chefsutbildningar.

Högskolan i Borås har under flera år bedrivit ett värdegrundsarbete. I det arbetet är bemötandefrågor en bärande del som också främjar ett gott arbetsklimat och en god studiemiljö. Högskolan i Borås arbetar, liksom alla andra lärosäten, med jämställdhetsintegrering. Ett av våra mål är att alla studenter ska vara i en miljö där alla bemöts och bedöms likvärdigt utifrån intresse och kunskap, och inte utifrån normer kring kön. Även i det arbetet är studentkåren aktivt med och representeras i styrgruppen.
Vi gör mycket inom lärosätet, men vi kan alltid göra mer. Därför fortsätter vi med att erbjuda utbildningsinsatser. Kommande vårtermin kan till exempel alla anställda delta i kursen ”Jämställdhetsintegrering i praktiken”. Vidare reviderar vi våra rutiner och riktlinjer för anmälan av trakasserier, så att det blir ännu tydligare hur en anmälan görs, hur den tas emot och hur vi följer upp vidtagna åtgärder.
Högskolans arbete med att främja och säkra lika villkor för studenter och medarbetare och åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier är en del av vårt arbete med hållbar utveckling. Ett hållbart samhälle, ett hållbart campus och en hållbar högskola innebär att alla människor känner sig trygga och att alla individer möts med respekt.

2 kommentarer

 1. Nej, Högskolan i Borås har inte noll tolerans mot sexuella trakasserier och villkoren är sannerligen inte lika för alla. För de som anses oumbärliga är toleransen hur stor som helst och möjligheterna att driva sin egen agenda obegränsad. Det är omvittnad både inom och utanför högskolan hur osunda sexuella relationer inletts mellan examinator, lärare och studenter. Hur kvinnor som satt sig emot detta och andra oegentligheter blivit utsatta för rena justitiemord. Vad har noll tolerans inneburit i de här fallen? Ingenting. För den som anses oumbärlig är det bara att fortsätta göra karriär på högskolan och för de andra blir situationen olidlig och leder till tystnad.

  Hela #metoo kampanjen handlar om att bara för att det inrättas regler och processer för hur trakasserier ska stoppas så räcker inte det. Hur stor är sannolikheten att en student på högskolan skulle anmäla en person som hen står i direkt beroendeställning till och genomgå den process du nu beskriver? Vad händer den lektor som blivit trakasserad och anmäler det? Situationen för lektorn i fråga blir ohållbar och hen säger upp sig och börjar på annan arbetsplats. I processer där ord står mot ord kan bara den som av högskolan anses vara oumbärlig vinna och till slut vågar ingen träda fram. Det som du tror säkerställer noll tolerans är inget annat än ett slag i luften när villkoren inte är lika för alla.

  Tack vare #metoo törs fler berätta sin historia, och det gäller även historier från högskolan. Det är en seger och hopp om att nästa generation i framtiden ska få studera och arbeta i akademin utan sexuella trakasserier och andra förtryck. #akademikeruppropet

 2. Björn Brorström

  29 november, 2017 at 16:50

  Det är beklagligt att höra att inte nolltolerans upprätthålls. Allt annat är oacceptabelt. Kränkningar får inte förekomma. Det du relaterar till måste anmälas så att vi kan utreda frågan och vidta åtgärder snarast.
  Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *