Högskolan i Borås miljöledningssystem har prövats för fortsatt certifiering. Revisorernas slutsats är att ”organsationen på ett förtroendegivande sätt upprätthåller miljöarbetet på en god nivå. Hållbar utveckling genomsyrar verksamheten och ledningssystemet är ett utmärkt verktyg i styrningen av detta”.

Miljöledningssystemet svarar mot de krav som den nya standarden för ISO 14001 innebär och efter att korrigerande åtgärder för ett fåtal mindre avvikelser redovisats kommer ett nytt certifikat att utfärdats. Det är mycket positivt att som en bas för vårt hållbarhetsarbete ha ett väl fungerande miljöledningssystem. Vi noterar från revisorernas bedömning positiva uppfattningar om vårt hållbarhetsarbete. Framförallt och av helt avgörande betydelse är att engagemanget för en hållbar utveckling över tid ökar bland medarbetare. Revisorerna konstaterar att ”såväl ledning som intervjuade medarbetare uppvisar ett stort engagemang”. Revisorerna konstaterar också en bra utveckling vad gäller kvaliteten på studentuppsatser om hållbar utveckling.

Från revisionsprotokollet kan också läsas den betydelse som revisorerna tillskriver vår väl fungerande internrevision och ordningen med diplomering av kurser som uppfyller högt ställda krav på integration av hållbarhet. Högskolan i Borås utvecklas mot att bli den hållbara högskolan där hållbarhet genomsyrar utbildning och forskning, ledning och administration, vår vardag på campus och vår infrastruktur.

Samtidigt finns det mycket kvar att göra. Vi behöver fler diplomerade kurser, hållbarhetsmoment inom samtliga programutbildningar, fler gränsöverskridande forskningsprojekt som fokuserar på genomförandet av Agenda 2030. Vi behöver leva som vi lär till vardags på campus. Vår viktigaste uppgift är att sprida kunskaper och öka förståelsen för de samhälleliga utmaningarna till våra studenter. Vi vet att våra studenter vill veta mera, men inte alltid tycker att våra utbildningar tillräckligt med progression fördjupar kunskaperna om hållbarhet. Så utmaningar och uppgifter finns.

Mycket glädjande är att föreningen Hållbar student sannolikt startar sin verksamhet igen. Det är oerhört betydelsefullt med en aktiv studentförening. Jag vill i sammanhanget passa på att nämna att vi, som ett led i att uppmärksamma hållbarhet, planerar en större konferens som kommer att bygga på hur mål i Agenda 2030 kan studeras, förstås och hur vi kan bidra till implementering. Skriv redan nu in den 18 april 2018 för en sådan konferens.