Universitetskanslersämbetet arrangerade i samarbete med Linköpings universitet tidigare i veckan Högskoleforum. Det var andra gången som Högskoleforum genomfördes och avsikten är att det ska bli ett återkommande arrangemang vartannat år. Högskoleforum vänder sig företrädesvis till verksamma inom högre utbildning och syftar helt enkelt till att vara ett forum för behandling och diskussion kring för sektorn aktuella frågor. Glädjande många studenter var också på plats i Linköping bland de drygt 300 deltagarna.

Konferensen var uppbyggd kring tre teman; ”Akademins roll i en orolig tid”, ”Det livslånga lärandet – vems ansvar är det?” och ”Resurser och styrning för en livskraftig akademi”. Temana som under första dagen var parallella seminarier inramades av en inledande föreläsning i plenum av Gudmund Hernes kring universitetens utveckling och externa och interna hot mot verksamhetens kvalitet och långsiktiga utveckling. Det fanns många viktiga poänger i Hernes resonemang, bland annat en mycket stark kritik mot det sätt på vilket forskningsresultat sprids och fokusen på publicering och citering vid meritering. Maria Wetterstrand avslutade dagen med ett starkt inlägg kring hållbar utveckling och särskilt om universitets och högskolors roll. Marias kritik mot universitet och högskolor baserat på Universitetskanslerämbetets genomförda utvärdering var skarp.

Dag två inleddes med en filmad intervju med Michael Ignatieff, rektor vid det av den ungerska regeringen hotade universitet i Budapest, Central European University. Filmen låg till grund för en diskussion från scenen kring betydelsen av självständiga universitet och vikten av att vi försvarar vår rätt och auktoritet att utveckla, verifiera och sprida kunskap. Några viktiga och träffsäkra formuleringar från Gudmund Hernes, som var en av kommentatorerna, var att universitet ska vara en arena för en energisk debatt och att det viktigaste med och inom akademin är att tillhandahålla motföreställningar.

Högskoleforum följdes därefter av en behandling av konferensens tema i plenum. Jag deltog i en av panelerna med uppgift att kommentera den pågående utredningen om styrning och resurstilldelning och framförde bland annat vikten av att styrningen ger utrymme för mindre och medelstora lärosäten att utveckla sina starka profiler och betydelsen av ett samlat anslag inte minst för att markera att utbildning och forskning hänger ihop.

Högskoleforum avslutades med en föredragning av ministern för högre utbildning och forskning, Helen Hellmark Knutsson. I föredragningen redovisade ministern regeringens politik och syn på universitet och högskolors uppdrag. Högre utbildning och forskning ska finnas i hela landet för att sprida kunskap, motverka populism och sörja för försörjning till arbetsmarknaden. Universitet och högskolor ska ge förutsättningar för utbildning hela livet. Det livslånga lärandet handlar om att kunna utbilda sig löpande, fylla på nya kunskaper och uppdatera referensramarna och om att möta en förändrad arbetsmarknad, som kan innebära ett nytt utbildningsval och ny yrkeskarriär. Det tredje perspektivet är hela världen. Internationalisering är en självklarhet för forskningen, men behöver bli det även vad gäller utbildning och för våra lärare och studenter. Vi måste verka över världen. Helen Hellmark Knutsson betonade också vikten av förtroende för och mellan olika typer av samhällsorganisationer. Det är nödvändigt för att kunna möta populism och faktaresistens.

Två givande dagar i Linköping avslutades för de rektorer som var på plats med ett möte med Helen Hellmark Knutsson kring #metoo. En diskussion fördes kring dels vad vi kan göra tillsammans för att förhindra överträdelser och stärka värdegrunden, dels vilka eventuella regelförändringar som behövs för att skapa tydlighet och kunna beivra. SUHF:s styrelse kommer att behandla frågan och om inte tidigare så kommer nya samtal att föras med ministern i samband med den årligen återkommande rektorskonferensen i januari.