För ett medelstort lärosäte med en bred verksamhet som Högskolan i Borås, är det betydelsefullt att vara konkurrenskraftig och att hitta intressanta kopplingar mellan ämnen som stärker miljöerna till ökad kvalitet i utbildning och forskning. Samverkan över ämnesgränser och en flervetenskaplig ansats innebär naturligt en möjlighet till fokusering på samhälleliga utmaningar av skilda slag.

På högskolans professorskollegium i veckan var samverkan inom högskolan en av frågorna. Betydelsen av samverkan och intresset för att samverka var påtaglig, men det finns hinder. Det handlar om begränsad tid men också om konflikten mellan bredd och ämnesdjup. Det är enkelt att bejaka flervetenskap och samverkan, men tid måste läggas på det egna ämnet och de egna nätverken inom disciplinen. Möten över gränserna är inspirerande, men är inte alltid tillräckligt nyttiga i förhållande till ämnesfördjupning för att prioriteras i en valsituation. Det är viktigt att vi ser hindren, men det är också viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för de mötesplatser som finns för att utveckla samverkan och forskning och som möter de stora samhälleliga utmaningarna.

En aspekt för att befrämja samverkan över disciplinära gränser och med andra samhällsaktörer är att samverkan premieras bättre vid tillsättning av akademiska anställningar. Vi har idag en ordning där den vetenskapliga kvaliteten, bedömd som antalet publicerade artiklar och var de är publicerade, har alldeles för stor betydelse. Pedagogisk skicklighet och skicklighet att samverka och därigenom verka för att forskningsresultaten sprids och påverkar samhällsutvecklingen måste få större betydelse. Det här har sagts tidigare, men nu är det dags för handling. Mycket glädjande har vi fått finansiering från Vinnova att tillsammans med tio andra lärosäten utveckla en modell för värdering av meriter där samverkan ingår. Vi har en bred syn på samverkan, i begreppet innefattas därför att ta ansvar för verksamhetsutveckling. Detta kan ske genom att åta sig chefsuppdrag. Därigenom befrämjar modellen också en ökad jämställdhet, eftersom vi vet att kvinnor i större utsträckning än män har administrativa uppdrag och chefsuppdrag. Vi måste få ett slut på att man bli straffad vid en ansökan om en akademisk anställning för att man under en period har tagit ansvar för en helhet istället att ha publicerat ytterligare artiklar.

En annan aspekt på samverkan är koppling till öppen vetenskap. Över tid sker en utveckling mot en öppen publicering av forskningsresultat och ökad tillgänglighet till de data som ligger till grund för tolkningar och analyser. En samverkansmerit är att som lärare och forskare bidra till öppenhet och tillgänglighet. En sådan ordning skulle påskynda processen mot öppen vetenskap.