Högskolan i Borås har firat 40 år. Det har föranlett såväl att titta bakåt för att minnas och för att förstå den utveckling som varit, men också för att blicka framåt och fundera kring vad som kan komma. Högskolan uppvisar en kraftig expansion. En gynnsam utveckling som startade de första decennierna med en utbildningsinstitution vars verksamhet var ifrågasatt till och från och hotad – till att idag vara ett etablerat medelstort lärosäte med omfattande utbildning, nationellt ledande forskning inom många områden med en välutvecklad samverkan med omvärlden. Vi har ett viktigt regionalt uppdrag att svara för kompetensförsörjning, men vi är också en viktig nationell och internationell aktör. Vi har potential och förutsättningar att stärka vår verksamhet för att ytterligare bidra till en hållbar samhällsutveckling.

2017 har inneburit speciella omvärldsförutsättningar. Fakta baserad på vetenskaplig verksamhet ifrågasätts av vissa makthavare i världen och istället har alternativa fakta används för att motivera ställningstagande. Häpnadsväckande. Det råder också en diskussion världen över kring den högre utbildningens relevans i förhållande till arbetsmarknadens behov och grundforskningens nödvändighet gentemot tillämpad forskning och direkt användbara resultat. För akademin är det viktigt att argumentera för betydelsen av självständighet, redovisa fakta av skeenden, delta aktivt i samhällsdebatten och verka för hållbarhet och genomförande av målen i Agenda 2030. En synnerligen viktig händelse under året som gått är #Metoo. Locket har lyfts av och oacceptabla strukturer och förhållningssätt blottlagts. Nu måste vi alla se till att den ökade öppenheten har kommit för att stanna och målet nolltolerans för trakasserier även blir allas verklighet.

Vår fortsatta utveckling ska ses mot bakgrund av vad vi uppnått hittills, dels av de förutsättningar och förväntningar som råder. En nyckel i den fortsatta utvecklingen är en ökad samverkan inom vårt lärosäte. Vi behöver bli mer gränsöverskridande, vilket också är ett av våra kärnvärden. Vi ska fortsatt sträva efter att etablera kompletta akademiska miljöer, som handlar just om samverkan både inom lärosätet och med partners i vår omvärld.

Jag vill tacka alla medarbetare för mycket goda insatser och stort engagemang under året som gått. Det har varit intensivt och julledighet är viktig och välförtjänt. Jag vill också passa på att tacka högskolans alla vänner för ett givande samarbete under 2017. Sist, men inte minst, ett tack till alla våra studenter. Det är er högskolan är till för.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.