Gränsöverskridande Eftermiddagsmöten (GEM) är en återkommande aktivitet för oss på Högskolan i Borås och som riktar sig till alla medarbetare. Här behandlas, för oss, viktiga frågor för kvalitet på och utveckling av vår verksamhet. Första GEM:et hölls vårterminen 2016 och inom högskolan har begreppet GEM satt sig. Det är numera en bekant företeelse och har blivit en viktig mötesplats. Som alltid hade det varit önskvärt om fler medarbetare prioriterade att vara med oftare, men GEM fyller väl sin funktion att vara ett forum för information, kunskapsspridning och diskussion.

2017 avslutades med ett GEM där externa granskningar av vår verksamhet redovisades. En mycket givande diskussion följde. Vi tar nu med oss att utveckla och stärka nationella samt internationella samarbeten, att fortsätta utveckla den hållbara högskolan och som en del i det utveckla beskrivningen och förståelsen för innebörden av vår mission: Vetenskap för profession. Vi behöver också se över vårt visionsdokument i ljuset av den självklara utgångspunkten att studenten är i centrum.

Under våren kommer fyra GEM att genomföras. Första tillfället blir den 31 januari. Temat är jäm-ställdhetsintegrering. Vi kommer bland annat att redovisa pågående och planerat arbete inom sär-skilda insatser inom projektet jämställdhetsintegrering. Vi uppmärksammar särskilt meriteringssystemet och anställningsordningarna utifrån den givna omständigheten att lika villkor ska gälla för kvinnor och män för yrkeskarriär inom universitet och högskolor. Det andra området behandlar hur vi som lärosäte kan medverka till att könsbundna studieval bryts.

Den 21 mars är rubriken för GEM:et ”Högskolan i Borås och vår omvärld – tolkningar och analyser av förutsättningar för utbildning och forskning samt Högskolan i Borås position”. Beskrivningar av högskolans utveckling över tid, i förhållande till uppsatta mål och i förhållande till andra kommer att redovisas till grund för tolkningar och en fördjupad diskussion om våra möjligheter och utmaningar.

Den så kallade STRUTEN, utredningen om universitets och högskolors styrning och resurstilldel-ning, har alldeles nyligen presenterat ett första utkast till en framtida modell. Utkastet kommer ligga till grund för det fortsatta utredningsarbetet som dels kan handla om att modifiera framlagda förslag, dels om att utveckla och precisera lagda förslag. På det tredje GEM:et behandlas utredningen och framlagda förslags konsekvenser för verksamheten inom universitet och högskolor.

Vi avslutar den 23 maj (preliminärt) med ett GEM om Europeiska stadgan för forskare. Stadgan består av två delar, den ena handlar om etiska regler för forskare, den andra om uppförandekod för lärosäten vid rekrytering av forskare. Det är ett omfattande arbete som krävs för att kunna ansluta men det innebär att ställningstaganden görs tydliga och visar innebörden av ett ansvarsfullt lärosäte. En anslutning till stadgan kommer också med stor sannolikhet att betyda fördelar vid ansökan om forskningsmedel från EU. På GEM:et kommer stadgan att presenteras och frågan om hur vi går vidare diskuteras.