På uppdrag av Danmarks Akkrediteringsinstitution, som ska säkra kvalitet och relevans i högre utbildning, deltar jag under året i en granskning för ackreditering av kvalitetssäkringssystemet vid University Collage Northern Denmark (UCN). Lärosätet har en omfattande och bred verksamhet med drygt 9000 studenter och 950 medarbetare. Huvudcampus ligger i utkanten av Ålborg. Om ga universitet eller högskolan blir ackrediterad innebär det att nya utbildningar kan inrättas utan att dessa särskilt behöver prövas av Akkrediteringsinstitutionen. En ackreditering innebär alltså ett förenklat förfarande att starta nya utbildningar. Den ideologi som präglar ackrediteringsmodellen är densamma som den som nu gäller i Sverige: ett godkänt kvalitetssäkringssystem innebär ökade frihetsgrader för lärosätet och visar att man har ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem. Ackrediteringen är tvingande, så det går inte att avstå. 2019 är tanken att samtliga universitet och högskolor i Danmark ska vara ackrediterade. Den gäller i sex år – så från och med 2020/2021 görs granskningen igen.

Institutionsackreditering är ett omfattande arbete. Processen avseende ackreditering av UNC inleddes för min egen del i december med en utbildning i modellen. I anslutning till detta fick involverade UCN:s självvärderingsrapport som ingående beskriver kvalitetssäkringssystemet och dess olika delar. Rapporten är inklusive alla bilagor på drygt 1 300 sidor. Därefter följde ett första platsbesök som genomfördes på huvudcampus i Ålborg. Under två intensiva dagar intervjuades åtta olika grupper och totalt 56 personer. Det var allt från chefer på olika nivåer, medarbetare och studenter. Utvärderingsmodellen går ut på att belysa fem olika kriterier och frågor kopplat till dessa besvaras. Kriterierna är policy och strategi, organisering och ledning, kunskapsbas och forskningsanknytning, utbildningarnas nivå och innehåll samt utbildningarnas relevans.

Att bygga en kvalitetskultur, vilket är det yttersta syftet med ett kvalitetssäkringsarbete, är en långsiktig process. Det handlar om att tillämpa en långtgående systematik samtidigt som ett väl fungerande system baseras på tillit till att brister i verksamhetens kvalitet måste åtgärdas systematiskt och löpande. Allt kan inte rapporteras och kontrolleras. Honnörsord för kvalitetssäkringssystem, vilka även gäller för UNC:s system, är integrerat och transparent. Det handlar om att förändringar sker på ett naturligt sätt och brister liksom åtgärder redivisas öppet och tydligt.

Efter tre dagars arbete på plats skildes vi fem i ackrediteringspanelen och medarbetare från Akkrediteringsinstitutionen. Vi är nu alla fyllda av information om UCN och om kvalitetssäkringssystemets uppbyggnad och förväntade effekter. Nästa steg är nu att välja ut så kallade ”audit trials”. Det är en metod för att analysera och pröva hur systemet fungerar i praktiken. Det handlar om att följa en viss företeelse, organisation eller en viss utbildning vertikalt eller horisontellt. Det kan till exempel vara att se hur data om kvalitet och sammanställda kvalitetsrapporter inom ett utbildningsområde behandlas på olika organisatoriska nivåer. Det kan också vara att se hur praxisrelevans säkras i utbildningarna genom att studera hur fenomenet hanteras inom olika utbildningar. Under fyra dagar i maj kommer vi i gruppen följa de spår som vi väljer ut. Arbetet med ”audit trials” förutsätter besök på fler av högskolans campus på norra Jylland.

Efter genomförda granskningar av utvalda spår skrivs utvärderingsrapporten. Gruppen träffas i oktober för avstämning och därefter fattar ett särskilt självständigt ackrediteringsråd på grundval av rapporten beslut om utfallet av granskningen. Beslutet kan vara positivt, betingat positivt eller avslag. Det är mycket intressant att successivt baserat på inläsning av material och med hjälp av intervjuer öka kunskaperna om den utvärderade institutionen. Jag ser fram emot fortsättningen.

Mitt uppdrag i ackrediteringspanelen, bestämt sedan långt tid tillbaka, medförde att jag missade seminarier och festligheter i Malmö med anledning av att högskolan erhållit universitetsstatus. Det är mycket välförtjänt att Malmö högskola nu blivit universitet. Det är ett lärosäte med en viktig och intressant inriktning och med hög kvalitet i utbildning och forskning. Jag önskar det nya universitetet lycka till i den fortsatta utvecklingen och ser fram emot ett gott samarbete.