I veckan träffades projektgruppen för projektet ”MerSam – Meritvärde av samverkansskicklighet” på Högskolan i Borås för en första workshop. Projektet är finansierat av Vinnova med avrapportering senhösten 2019. Projektet koordineras av Högskolan i Borås och omfattar totalt elva lärosäten av varierande slag och inriktning. Syftet med projektet är att föreslå konkreta förändringar av anställningsordningar där meriter av samverkan är tydligt beskrivna och utgör grund för anställning och befordran.

Workshopen inleddes med att företrädare för de ingående lärosätena redovisade sina förväntningar på projektet. Dessa handlade om att ta fram förslag på konkreta förändringar, men också om att på vägen dit ”vrida och vända” på begreppet samverkan och öka förståelsen för vad samverkan är och kan vara. Projektet ger möjligheter att sprida goda exempel och nya tillämpningar inom ett lärosäte kan stödjas med att andra gör på liknande sätt eller är på väg att införa liknande ordningar. Lärosätena kan alltså finna stöd hos varandra vid förändring. De inledande kommentarerna innehöll också en problematisering av möjligheten till förändring. Några påpekanden var bland annat att den akademiska traditionen, med stark betoning på forskning och forskningspublikationer, är svår att bryta, att det har varit svårt att få med pedagogisk skicklighet som merit, och det är inte enklare med samverkan, och att publikationer och undervisningstimmar är lätta att räkna och förstå, medan samverkan inte går att beskriva på ett enkelt sätt.

Alla svårigheter till trots är det nödvändigt att vi rör oss bort ifrån en situation där forskning beskriven i kvantitativa termer är alltför dominerande och mer värdera kvalitet i forskning, pedagogisk skicklighet och samverkansskicklighet. Med det senare avser jag då samverkan i en bred bemärkelse, alltifrån konkreta samverkansprojekt med olika typer av organisationer och verksamheter i vår omvärld till samverkan internt genom att leda och ta ansvar för utbildning och forskning inom en enhet eller ett område. Uppdrag och ansvar för att stödja och leda andra i en akademisk miljö måste vara meriterande. Likadant gäller att det måste vara meriterande att verka för att de forskningsresultat som framkommer sprids och prövas utanför det egna forskningsfältet.

”MerSam” har ett betydelsefullt uppdrag, men svårt. En omständighet som talar för att konkreta förändringar skulle kunna ske är, utöver ett systematiskt och ambitiöst projektupplägg med många intervjuer och tester av förslag, att många lärosäten medverkar och att dessa sinsemellan är olika. Därigenom undviks känslan av särintresse, vilket kan vara fallet om en viss typ av lärosäte förespråkar en särskild ordning. Legitimiteten för framlagda förslag stärks genom den breda medverkan.

Det är en förmån för Högskolan i Borås att ha uppdraget att koordinera ett synnerligen viktigt projekt för kvalitet i utbildning och forskning.