Styrelsen för Högskolan i Borås har sammanträtt och fattat beslut om budgetunderlaget för 2019-2021. Budgetunderlaget är lärosätets framställan till regeringen och ligger till grund för regeringens arbete med statens budget och prioriteringar mellan olika utgiftsområden. Budgetunderlaget är en möjlighet för högskolan att föra fram särskilda satsningar för att stärka verksamheten och skapa förutsättningar för en gynnsam långsiktig utveckling.

Iår för vi fram som en viktig prioritering att regeringen satsar och ökar medel till högskolor för finansiering av forskarutbildningar baserade på egna examenstillstånd. Sedan möjligheten för högskolor att examinera på forskarnivå öppnades, i med en förändring i lagstiftningen 2009, har Högskolan i Borås förvärvat tillstånd inom fyra områden. Inom ett av dessa: textil och mode, avser tillståndet både generell och konstnärlig examen. En premiss för att få tillstånd har varit att inga nya resurser skulle behöva tillföras. Vår uppfattning är dock att detta måste omprövas. Antalet examenstillstånd inom högskolorna och omfattningen på forskarutbildningarna har blivit något helt annat än vad som förutsågs. Nu finns ingen återvändo. För ett effektivt högskolelandskap och för att kunna vidareutveckla och stärka forskarutbildningarna och de akademiska miljöerna är det viktigt att resurser tillförs högskolorna. I budgetunderlaget äskas 10 miljoner per område. För Högskolan i Borås skulle det innebära 50 Mkr. En sådan ökad tilldelning är relativt sett i nivå med de 90 Mkr som tillförts Malmö universitet 2018 i samband med lärosätets nya status. En modell som innebär en omfördelning av resurser som möjliggör förstärkning av högskolornas forskning och forskarutbildningar är, enligt min uppfattning, en viktig del i det förslag som utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten” kommer att lägga fram under hösten.

I budgetunderlag argumenterar vi även för möjligheten att få genomföra polisprogrammet i enlighet med den intresseanmälan vi lämnat. Vi argumenterar för betydelsen av forskningsanknytning av de så kallade samhällskritiska utbildningarna och för fler utbildningsplatser till samhällsbyggnadsområdet. Vi framför också vikten av att vi får ökade resurser för att genomföra våra designutbildningar. Detta för att svara mot en ökad efterfrågan bland annat som ett resultat av det stora intresset för vikten av utveckling av designlösningar som stödjer en hållbar samhällsutveckling. Det är en nationell och internationell angelägenhet att potentialen i vår utbildning och forskning inom textil och mode kan utnyttjas maximalt.