Visst kan vi rädda världen?

Universitet och högskolor har ett tydligt angivet uppdrag sedan 2005. Vi ska främja en hållbar utveckling. Vi har ett stort ansvar att förmedla kunskaper till våra studenter om innebörden av hållbar utveckling och att skapa förståelse för de utmaningar som genomförande av målen i Agenda 2030 innebär. För att kunna göra detta krävs ett systematiskt arbete där mål sätts och följs och där ständiga förbättringar genomförs. Den av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförda utvärderingen av universitets och högskolors hållbarhetsarbete visar på brister på många håll i denna systematik.

Universitet och högskolor har också en viktig uppgift i att bedriva forskning om hållbar utveckling och hållbarhet. En del i detta handlar om teknikutveckling, men lika viktigt är att forska kring förutsättningarna för att vara hållbar och för att kunna genomföra de uppsatta målen. Förutsättningar handlar då om hur övergripande värderingar och uppfattningar påverkar de formella och informella regler som gäller och som lägger ramar för verksamhetsutveckling, teknikutveckling och implementering av ny teknik. Ett viktigt perspektiv är också hur lokala initiativ och enskilda individers agerande tas till vara och kan stödja förändring i riktning mot hållbarhet.

Högskolan i Borås har över tid utvecklat en allt starkare hållbarhetsprofil, inom ramen för missionen att bedriva Vetenskap för profession. Basen för hållbarhetsarbetet är ett certifierat miljöledningssystem där certifieringen även innefattar hur vi arbetar systematiskt med att integrera hållbar utveckling i utbildning och forskning. Det vill säga såväl direkta som indirekta effekter av vår verksamhet bedöms i den årliga utvärderingen. Successivt tillförs också kvaliteter som skärper och utvecklar vårt hållbarhetsarbete. I allt fler kurser integreras ett hållbarhetsperspektiv, forskningsprojekt planeras och genomförs med hållbarhet i fokus och det sker ständiga förbättringar för att svara mot kraven på ett grönt campus. Att Högskolan i Borås är ett av de lärosäten som bedömdes ha ett välutvecklat hållbarhetsarbete i UKÄ:s utvärdering är inte särskilt förvånande men likafullt glädjande.

Vi fortsätter nu vårt arbete med att bli den hållbara högskolan. Ett led i detta, dels som ett tillfälle att beskriva bekräftelse på status i vårt arbete, dels som ett avstamp för det fortsatta arbetet genomförs den 18 april en konferens, riktad mot alla medarbetare och till studenter aktiva i kåren och i vår studentförening ”Hållbar student”. Rubriken på konferensen är ”Visst kan vi rädda världen?”. Jag hoppas på stort deltagande på konferensen, inspirerande och viktiga föreläsningar, bra diskussioner och som en effekt ytterligare utvecklingskraft i vårt fortsatta hållbarhetsarbete.

1 kommentar

 1. Bra att Högskolan i Borås tar hållbarhetsarbetet på allvar.
  En tanke som slår mig när jag haft förmånen att möta både forskare och studenter i olika sammanhang är att hållbarhetsarbetet borde bedrivas ”från två håll”.
  Dels som du skriver, som stegvisa kvalitets- och innehållsförbättringar utifrån de styrdokument och de interna processer ni tar fram, genomför och följer upp. Riktning, ambition och förändringstakt kopplad till den utgångspunkt och det sammanhang ni har att arbeta i. Härifrån och framåt.
  Men också – varför inte använda kraften och nyfikenheten hos studenterna mer proaktivt, mer utmanande?
  Få dem att formulera tankar kring frågor som:
  ”Hur skulle en ny utbildning se ut som baseras på behoven 2030?” eller
  ”Vilka prioriteringar mellan ekonomi, samhällsnytta, företagsnytta, individnytta och framtidsnytta skulle vara möjliga om vi utgår från t.ex. den cirkulära ekonomins logik?”…..
  Det jag ser hos många unga är en tydlig vilja att forma det nya, det som ännu inte formats och som kan bidra till att minska problemen på ett antal områden.
  Utvecklar gärna detta mer. Ett och annat om helhetsperspektivet finns bland mina 600+ texter om hållbarhet på bloggen….
  Vänliga påskhälsningar
  Christer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *