Månad: april 2018

Mål och strategidiskussion i styrelsen

Högskolan i Borås styrelse har sammanträtt och genomfört ett strategiseminarium. En utgångspunkt för seminariet var den studie av högskolans möjligheter och problem som genomfördes under hösten 2017 av tre externa granskare. Här framkom att högskolan bör stärka sitt internationella nätverk, tydliggöra innebörden av missionen vetenskap för profession och analysera förutsättningarna för att långsiktigt finansiera kompletta akademiska miljöer. Underlag för styrelsens diskussion var också det befintliga visionsdokumentet, en text som beskriver vägen mot den hållbara högskolan och en beskrivning av förutsättningar för att erhålla universitetsstatus.

Det blev en bra, spänstig och givande diskussion där vi i ledningen fick med oss mycket att arbeta vidare med. En uppfattning var att vi måste bli mycket tydligare i vilka som är våra styrkeområden och genom kvantitativa uppgifter belägga hög kvalitet. Ingen tvivlar på att vi är bra på samverkan och att vi rekryterar brett, men vi behöver beskriva kvaliteterna bättre. Berättelsen om högskolan ska vara underbyggd av nyckeltal. En ökad tydlighet och evidens skulle innebära ökad attraktionskraft och underlätta för oss att rekrytera studenter och medarbetare.

Diskussionen kom mycket att handla om internationalisering och samarbeten med andra lärosäten. Vi har en uppsättning internationella partners. Men det räcker inte som det är nu. Rekommendationen var att finna starka partners genom att utgå från de kontakter och nätverk som våra lärare och forskare har. Bygga underifrån. En väg att gå är att använda den starka hållbarhetsprofil som vi har och hitta partners nationellt och internationellt som arbetar på liknande sätt som vi med att utveckla ett lärosäte som genomsyras av fokus på hållbarhet. Till frågan om samarbete ska läggas att vi under vintern/våren har genomfört möten med tre andra lärosäten i syfte att utbyta erfarenheter och resonera om potentiella områden och frågor för samverkan. Vi har träffat ledningen för Göteborgs universitet, ledningen för Jönköping University och rektor och en grupp forskare inom materialvetenskap från Chalmers. Givande möten och fortsättning följer. Mest specifikt blev fortsättningen med Chalmers där workshops inom materialforskningen nu planeras och kommer att genomföras under hösten. Chalmers kommer också att vara en viktig samarbetspartner för oss i uppbyggnaden av plattformen för hållbart mode och hållbar textil.

Ett sätt arbeta i utbildning och forskning och ha som ram för den berättelse om Högskolan i Borås som nu växer fram är Agenda 2030 och de 17 målen. Det är ett mycket intressant förslag och tilltalande angreppssätt som det finns anledning att fundera vidare kring. Det handlar då om vilka bidrag som högskolan och våra olika inriktningar och miljöer kan lämna kopplat till de 17 målen i syfte att öka kunskaperna och stödja implementering. En utgångspunkt i målen befrämjar flervetenskap.

Ett viktigt område där högskolan måste bli tydligare kring vad som görs, vad som borde göras och vad som kan göras är validering av blivande studenter med yrkeskompetens och nyanlända med ofullständiga dokument eller inga dokument alls. En utgångspunkt som poängterades är att se till vad de blivande studenterna kan och inte till vad de inte kan. Ett viktigt utvecklingsområde för högskolan är också att öka omfattningen av fristående kurser och paket av fristående kurser för att därigenom möjliggöra och bidra till det livslånga lärandet. Universitetsfrågan får inte heller tappas bort. Att ha kompletta akademiska miljöer och samarbeten med starka partners nationellt och internationellt är viktiga kvaliteter för universitetsstatus den dagen då möjligheten att bli universitet erbjuds.

En mycket lyckad och viktig hållbarhetsdag

Strategigruppen för hållbar högskola har genomfört en hållbarhetsdag riktad till medarbetare och kåraktiva studenter. Syftet med dagen var att ge intressanta perspektiv på hållbar utveckling och förmedla kunskap om problem och möjligheter i strävandena efter att nå målen i Agenda 2030. Cirka 200 medarbetare och några studenter deltog. Konferensens syfte var att ge inspiration till fortsatta ansträngningar. Högskolan i Borås ska vara den hållbara högskolan där utbildning och forskning utmärks av fokus på att bidra till implementering av målen i Agenda 2030.

Hållbarhetsdagen var ett tillfälle för Strategigruppen att beskriva vårt utvecklingsarbete och vad vi måste göra för att stärka högskolan. En styrka är att det systematiska arbetssättet bekräftas av ett certifierat miljöledningssystem. En annan styrka är den modell vi tillämpat för att diplomera kurser som uppfyller högt ställda krav på integrering av hållbarhet. En tredje styrka är den omfattande forskningen kring hållbarhet, nu senast bekräftad av regeringsuppdraget att ansvara för etablering av en samverkansarena för en hållbar textil- och modeindustri.

Inbjudna gäster och medarbetare vid högskolan tog vid efter vår inledning. Utvecklingslinjer i det globala miljö- och hållbarhetsarbetet beskrevs. En tydlig bild av grunderna för Parisavtalet och tillkomsten av Agenda 2030 framträdde. I beskrivningarna framträdde det gigantiska problem vi har att klara de uppställda klimatmålen och undvika temperaturhöjningar. Flera av föreläsarna valde specifika mål i Agenda 2030 för att dels illustrera en särskild problematik, dels visa vad som är vägen framåt. Ett av dessa var mål 11 ”Hållbara städer och samhällen”. Budskapet var att den smarta staden är den hållbara staden.

Mål 7 och mål 13 om energitillgång och åtgärder för att bekämpa klimatförändringar var också i fokus. Hastigheten i de försämringar som sker, komplexiteten i den problematik som finns idag och betydelsen av att göra något nu var solklar. Det behövs teknikutveckling, förändringar av beteenden och kraftfulla politiska beslut! Mål 3 ”Hälsa och välbefinnande” uppmärksammades också och ett resonemang kring innebörden av välbefinnande fördes. I en tämligen omtumlande föreläsning under rubriken ”Vad förutsätter det goda livet? Om realistisk hållbarhet” ifrågasattes den förhärskande utgångspunkten att en gynnsam samhällsutveckling bygger på ständig ekonomisk tillväxt. Tillväxt enligt ekonomernas synsätt är inte förenlig med hållbarhet, hävdade föreläsaren. Det handlar inte om ideologiska ställningstaganden utan om att fakta talar sitt tydliga språk om att något annorlunda måste göras.

Det blev en mycket intressant och viktig dag för alla. Diskussioner fördes i några av våra personalgrupper efter konferensen och andra ska följa upp och diskutera budskap och intryck. I Strategigruppen för hållbar högskola väntar en diskussion om hur vi bäst tar tillvara på det som dagen gav.

Regeringen satsar – plattform för hållbart mode och hållbara textilier i Borås

Högskolan i Borås har fått regeringens uppdrag att etablera en nationell plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med att utveckla en hållbar textil- och modeindustri. Det är en mycket angelägen satsning som regeringen gör. Den syftar till att stödja omställning av textil- och modeindustrin och införa cirkulära affärsmodeller till gagn för miljöförbättringar och skydd av människors hälsa. Regeringens satsning är 40 miljoner kronor under perioden 2018-2022.

Det är mycket glädjande att högskolan tilldelats uppdraget. Vid högskolan finns en etablerad miljö för utbildning, forskning och utveckling inom området textil och mode. Ett antal projekt bedrivs med fokus på hållbarhet inom designprocessen, i utveckling av nya material och konstruktion av affärsmodeller som bygger cirkularitet. Högskolan har också ett välutvecklat samarbete med andra aktörer inom området textil och mode. Det finns, vilket också framhålls i underlaget, många aktörer i regionen som är drivande i utvecklingen av ett miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Det finns en regional plattform och uppdraget är utveckla denna till en nationell plattform med internationella utblickar. Plattformen ska bidra till att göra Sverige till ett föregångsland inom området textil och mode vad gäller utveckling av cirkulära flöden och tillämpning av cirkulära affärsmodeller.

Det är således ett stort och mycket viktigt uppdrag som tilldelats högskolan. Många har bidragit till att skapa det vi har idag och därigenom möjliggjort satsningen på högskolan. Bland dessa vill jag särskilt nämna Västra Götalandsregionen och Borås Stad. För att lyckas i genomförandet gäller det nu att utveckla nya och gamla samarbeten, att se till att många gör gemensam sak med oss i utvecklingen och etableringen av den nationella plattformen. Företag, industriforskningsinstitut, offentliga organisationer och andra lärosäten kommer att vara och måste vara viktiga aktörer i sammanhanget.

Vi står inför en stor utmaning som vi kommer att göra allt vad vi förmår för att hantera på ett bra sätt och därigenom bidra till en hållbar utveckling och genomförande av målen i Agenda 2030.

Vi tillsammans och Elfsborg

IF Elfsborg är en av landets mest framgångsrika fotbollsföreningar genom tiderna och den dominerande elitföreningen i Borås. Elfsborg har vunnit allsvenskt guld sex gånger, senast 2012, och placerar sig på femte plats i den allsvenska maratontabellen. För många boråsare och Sjuhäradsbor betyder Elfsborg och fotbollen mycket. I relation till antalet invånare har föreningen goda publiksiffror även när laget inte toppar tabellen. Målsättningen för Elfsborg är att vara i topp och att ta nya guld, men konkurrensen hårdnar för varje år inte minst från resursstarka och välorganiserade storstadsklubbar.

Sedan några år tillbaka möts företrädare för Elfsborg, Högskolan i Borås och vår studentkår regelbundet för att informera varandra om verksamheterna och diskutera samarbetsmöjligheter till gagn för alla parter och för Boråsregionen. En del i samarbetet är ett erbjudande till våra studenter att se fotboll live till ett rabatterat pris. En annan del kan vara att högskolan informerar om möjligheter till studier kopplat till att vara elitidrottare. Det handlar då ytterst om kompetensutveckling under tiden som spelare. En satsning på en yrkeskarriär när tiden som proffs är över.

Elfsborg är idag mycket mer än elitfotboll. Just den delen stod i fokus vid vårt möte tidigare i veckan. Elfsborg bedriver sedan ett antal år tillbaka verksamheten ”Vi tillsammans”. Det handlar om aktiviteter där föreningen jobbar med samhällsfrågor och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Idén utgår från det starka varumärke som Elfsborg utgör för att arbeta för mångfald, integration, sysselsättning och ökad fysisk aktivitet. Man genomför en rad olika insatser som exempelvis träningsläger och matcher för barn, stödjer ungdomar som är på väg att hamna fel i livet för att få dem på rätt väg igen och ordnar sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Genom ”Vi tillsammans” ges fler möjlighet att spela fotboll, se på fotboll och delta i ett positivt socialt sammanhang. Kärnvärden för ”Vi tillsammans” är attityd, ansvar och respekt.

”Vi tillsammans” är ett intressant projekt att studera och få veta mer om. Hur uppfattas föreningens engagemang av olika intressenter? Hur bidrar ”Vi tillsammans” till en gynnsam samhällsutveckling? Vilket ansvar har en ideell förening för välfärden och vilka är öppningarna och gränserna för en ideell förenings engagemang i samhällsutvecklingen? En studie av ”Vi tillsammans” skulle kunna ge Elfsborg ett bra underlag för den fortsatta utvecklingen, vägval och prioriteringar och skulle också vara ett bidrag från högskolan i det viktiga samarbetet. För Högskolan i Borås och den hållbara högskolan passar en sådan studie väl in som ett delprojekt i pågående arbeten och studier kring organisering av välfärden, stadsutveckling och inkludering i skola och samhälle.