Strategigruppen för hållbar högskola har genomfört en hållbarhetsdag riktad till medarbetare och kåraktiva studenter. Syftet med dagen var att ge intressanta perspektiv på hållbar utveckling och förmedla kunskap om problem och möjligheter i strävandena efter att nå målen i Agenda 2030. Cirka 200 medarbetare och några studenter deltog. Konferensens syfte var att ge inspiration till fortsatta ansträngningar. Högskolan i Borås ska vara den hållbara högskolan där utbildning och forskning utmärks av fokus på att bidra till implementering av målen i Agenda 2030.

Hållbarhetsdagen var ett tillfälle för Strategigruppen att beskriva vårt utvecklingsarbete och vad vi måste göra för att stärka högskolan. En styrka är att det systematiska arbetssättet bekräftas av ett certifierat miljöledningssystem. En annan styrka är den modell vi tillämpat för att diplomera kurser som uppfyller högt ställda krav på integrering av hållbarhet. En tredje styrka är den omfattande forskningen kring hållbarhet, nu senast bekräftad av regeringsuppdraget att ansvara för etablering av en samverkansarena för en hållbar textil- och modeindustri.

Inbjudna gäster och medarbetare vid högskolan tog vid efter vår inledning. Utvecklingslinjer i det globala miljö- och hållbarhetsarbetet beskrevs. En tydlig bild av grunderna för Parisavtalet och tillkomsten av Agenda 2030 framträdde. I beskrivningarna framträdde det gigantiska problem vi har att klara de uppställda klimatmålen och undvika temperaturhöjningar. Flera av föreläsarna valde specifika mål i Agenda 2030 för att dels illustrera en särskild problematik, dels visa vad som är vägen framåt. Ett av dessa var mål 11 ”Hållbara städer och samhällen”. Budskapet var att den smarta staden är den hållbara staden.

Mål 7 och mål 13 om energitillgång och åtgärder för att bekämpa klimatförändringar var också i fokus. Hastigheten i de försämringar som sker, komplexiteten i den problematik som finns idag och betydelsen av att göra något nu var solklar. Det behövs teknikutveckling, förändringar av beteenden och kraftfulla politiska beslut! Mål 3 ”Hälsa och välbefinnande” uppmärksammades också och ett resonemang kring innebörden av välbefinnande fördes. I en tämligen omtumlande föreläsning under rubriken ”Vad förutsätter det goda livet? Om realistisk hållbarhet” ifrågasattes den förhärskande utgångspunkten att en gynnsam samhällsutveckling bygger på ständig ekonomisk tillväxt. Tillväxt enligt ekonomernas synsätt är inte förenlig med hållbarhet, hävdade föreläsaren. Det handlar inte om ideologiska ställningstaganden utan om att fakta talar sitt tydliga språk om att något annorlunda måste göras.

Det blev en mycket intressant och viktig dag för alla. Diskussioner fördes i några av våra personalgrupper efter konferensen och andra ska följa upp och diskutera budskap och intryck. I Strategigruppen för hållbar högskola väntar en diskussion om hur vi bäst tar tillvara på det som dagen gav.