Högskolan i Borås styrelse har sammanträtt och genomfört ett strategiseminarium. En utgångspunkt för seminariet var den studie av högskolans möjligheter och problem som genomfördes under hösten 2017 av tre externa granskare. Här framkom att högskolan bör stärka sitt internationella nätverk, tydliggöra innebörden av missionen vetenskap för profession och analysera förutsättningarna för att långsiktigt finansiera kompletta akademiska miljöer. Underlag för styrelsens diskussion var också det befintliga visionsdokumentet, en text som beskriver vägen mot den hållbara högskolan och en beskrivning av förutsättningar för att erhålla universitetsstatus.

Det blev en bra, spänstig och givande diskussion där vi i ledningen fick med oss mycket att arbeta vidare med. En uppfattning var att vi måste bli mycket tydligare i vilka som är våra styrkeområden och genom kvantitativa uppgifter belägga hög kvalitet. Ingen tvivlar på att vi är bra på samverkan och att vi rekryterar brett, men vi behöver beskriva kvaliteterna bättre. Berättelsen om högskolan ska vara underbyggd av nyckeltal. En ökad tydlighet och evidens skulle innebära ökad attraktionskraft och underlätta för oss att rekrytera studenter och medarbetare.

Diskussionen kom mycket att handla om internationalisering och samarbeten med andra lärosäten. Vi har en uppsättning internationella partners. Men det räcker inte som det är nu. Rekommendationen var att finna starka partners genom att utgå från de kontakter och nätverk som våra lärare och forskare har. Bygga underifrån. En väg att gå är att använda den starka hållbarhetsprofil som vi har och hitta partners nationellt och internationellt som arbetar på liknande sätt som vi med att utveckla ett lärosäte som genomsyras av fokus på hållbarhet. Till frågan om samarbete ska läggas att vi under vintern/våren har genomfört möten med tre andra lärosäten i syfte att utbyta erfarenheter och resonera om potentiella områden och frågor för samverkan. Vi har träffat ledningen för Göteborgs universitet, ledningen för Jönköping University och rektor och en grupp forskare inom materialvetenskap från Chalmers. Givande möten och fortsättning följer. Mest specifikt blev fortsättningen med Chalmers där workshops inom materialforskningen nu planeras och kommer att genomföras under hösten. Chalmers kommer också att vara en viktig samarbetspartner för oss i uppbyggnaden av plattformen för hållbart mode och hållbar textil.

Ett sätt arbeta i utbildning och forskning och ha som ram för den berättelse om Högskolan i Borås som nu växer fram är Agenda 2030 och de 17 målen. Det är ett mycket intressant förslag och tilltalande angreppssätt som det finns anledning att fundera vidare kring. Det handlar då om vilka bidrag som högskolan och våra olika inriktningar och miljöer kan lämna kopplat till de 17 målen i syfte att öka kunskaperna och stödja implementering. En utgångspunkt i målen befrämjar flervetenskap.

Ett viktigt område där högskolan måste bli tydligare kring vad som görs, vad som borde göras och vad som kan göras är validering av blivande studenter med yrkeskompetens och nyanlända med ofullständiga dokument eller inga dokument alls. En utgångspunkt som poängterades är att se till vad de blivande studenterna kan och inte till vad de inte kan. Ett viktigt utvecklingsområde för högskolan är också att öka omfattningen av fristående kurser och paket av fristående kurser för att därigenom möjliggöra och bidra till det livslånga lärandet. Universitetsfrågan får inte heller tappas bort. Att ha kompletta akademiska miljöer och samarbeten med starka partners nationellt och internationellt är viktiga kvaliteter för universitetsstatus den dagen då möjligheten att bli universitet erbjuds.