Månad: juni 2018

3/3 Varför tveksamheter nu?

Jag har skrivit en text om genomförande av administrativa reformer och den pågående utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”. Texten publiceras uppdelad i tre blogginlägg. Den första beskrev utgångspunkter, rapporter och aktiviteter före det att utredningen startade. Den andra  uppfattningar om de förslag som utredningen presenterat. Den tredje, här nedan, handlar om varför framlagda förslag ifrågasätts.

Del 3

Utgångspunkten vid decentralisering och en mer tillitsbaserad styrning är att principalen ska distribuera frihet och ansvar till agenten. Den springande punkten är omfattningen på delegationen och hur uppföljning ska ske för att säkra effektivitet och kvalitet. Agenten förutsätts vara beredd och villig att ta emot och axla det ansvar som fördelas och helst mer än vad principalen är villig och beredd att lämna ifrån sig. Riktigt så tycks det inte vara i det här fallet när konkreta förslag läggs fram och genomförande kommer allt närmare. Många företrädare för universitet och högskolor är tveksamma eller till och med direkt avvisande och frågan är varför?

Det finns många sätt att besvara varför-frågan. Tre saker som jag vill framhålla, utifrån att befinna mig mitt i debatten, men också med en referensram från studier av implementering och tillämpning av administrativa reformer, är att konsekvenserna av förändringen är svåra att förutse, att professionen är för stark samt att fokus lätt förflyttas från system och principer till resurser.

  • Det finns i allt förändringsarbete en hög grad av osäkerhet över de faktiska konsekvenserna. Ju närmare ett genomförande en föreslagen förändring kommer desto mer positiv framstår den innevarande ordningen. Tveksamhet sprider sig och vetskap om allt arbete som en förändring förutsätter bidrar till ytterligare tveksamheter. I det här fallet är det uppenbarligen också så att lärosätena redan har en hög grad av frihet och möjlighet att fatta beslut om utbildningsutbud och forskningssatsningar. Vid närmare eftertanke behövs ingen reform utan allt är rätt bra som det är. Förändring kan bara bli till det sämre och kanske till och med leda till ökad styrning. En formalisering genom överenskommelser innebär risk för ökad styrning, inte tvärtom.
  • Ett samlat anslag och överenskommelser mellan regeringen och lärosätet öppnar för diskussioner inom lärosätet om strategiska satsningar och fördelning av resurser. Ett sådant utökat ansvar för ledningarna skapar problem i förhållande till fakulteter, institutioner och starka forskargrupper. Det är helt enkelt enklare att låta allt vara som det är och låta regering och riksdag avgöra fördelningen mellan utbildning och forskning. Även överenskommelserna innebär behov av ställningstaganden där ledningen och linjen kanske tvingas sätta en fakultet, forskargrupp eller disciplin före en annan, vilket helt enkelt inte är möjligt eller i alla fall alltför utmanande i förhållande till kollegiet. Linjen är inte tillräckligt kraftfull utan kollegiet bestämmer och varför utmana om det inte är nödvändigt?
  • En tredje förklaring är den lättaste utvägen och istället för att ta ställning till systemförändringar hävda behovet av anslagsökningar. Bekymret i det här fallet, och i många andra fall också, är att det inte leder frågan framåt eftersom STRUTEN-utredningen tydligt enligt direktiven inte har det uppdraget.

Tilltro till sig själv och till andra

Exemplet högre utbildning och forskning inom kontexten tillitsbaserad styrning illustrerar att mottagaren av ökad tillit och ett ökat förtroende inte alltid är beredd att ta emot och hantera konsekvenserna av den ökade tilliten. Det finns två huvudsakliga förklaringar: Den ena är att ledningarna förefaller sakna tilltro till möjligheten att använda det ökade utrymmet till något positivt. Starka professioner kommer inte att acceptera riktade strategiska satsningar på vissa miljöer eller omfördelningar av resurser mellan utbildning och forskning. Det är lika så gott att ingen förändring sker. Det finns en brist på tilltro till professionernas förmåga och vilja att agera konstruktivt inom de nya ramarna. Den andra förklaringen är brist på tilltro till regeringen. Överenskommelserna som syftar till att ge lärosätena möjlighet att profilera verksamheten uppfattas framförallt som en potentiell möjlighet för regeringen att öka graden av styrning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är lätt att sälla sig till kören av kritiker av befintliga modeller såsom New Public Management, argumentera för förändringar och minskad styrning och kontroll, men när dimmorna skingras kring vad en ny styrfilosofi och styrmodell, i det här fallet tillitsbaserad styrning, kan vara och innebär i praktiken är det inte lika enkelt. När konkreta förslag läggs är idén om förändring och en ny styrmodell inte lika tilltalande längre.

Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås

Referenser

Brorström, Björn och Marianne Granfelt, 2017, ”Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning”, SUHF, Stockholm

SOU 2015:92, ”Utvecklad ledning av universitet och högskolor”, Stockholm

Sveriges universitets- och högskoleförbund, 2018, ”Handlingar till SUHFs förbundsförsamling i mars”, sid 112-124

Utredningsdirektiv 2017:05, ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”, Stockholm

Fortsätt läsa

Del 2/3: Uppfattningar om av STRUTEN presenterade förslag

Jag har skrivit en text om genomförande av administrativa reformer och den pågående utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”. Texten publiceras uppdelad i tre blogginlägg. Den första beskrev utgångspunkter, rapporter och aktiviteter före det att utredningen startade. Den andra, nedan, är uppfattningar om de förslag som utredningen presenterat. Den tredje handlar om varför framlagda förslag ifrågasätts.

Del 2

När mer konkreta förslag nu presenteras och ett eventuellt genomförande närmar sig tilltar problematiseringen av framförda idéer. Förslagen och rapporten har diskuterats i många olika sammanhang och med företrädare för olika grupper. Vid ett av dessa tillfällen, en av SUHF arrangerad konferens med medverkande från ledningar inom lärosäten och forskningsfinansiärer, diskuterades särskilt två frågor, nämligen ett samlat anslag och förslaget om fyraåriga överenskommelser mellan regering och lärosäten. De avrapporteringar som lämnades som resultat av gruppdiskussionerna dokumenterades av medarbetare vid SUHF:s kansli (Sveriges universitets- och högskoleförbund, 2018 ”Handlingar till SUHFs förbundsförsamling i mars”, sid 112-124). Av dokumentationen framgår en rad uppfattningar och huvudsakligen är det invändningar.

Ett samlat anslag anses vara en markering av att utbildning och forskning hänger ihop och kan innebära, enligt flera, en ökad flexibilitet i användningen av anslagen. Inte minst, framförs det, måste professionsutbildningarna stärka sin forskningsanknytning och ett samlat anslag kan ge de mindre högskolorna incitament att utveckla sitt forskningsarbete. Flera påpekar dock att risken är att ett samlat anslag kan bli ett slag i luften. Två saker betyder mest för att åstadkomma en starkare koppling mellan utbildning och forskning; ökade anslag möjliggör satsning på utbildning och forskningsanknytning och förändrad syn på lärarrollen och på undervisning meriteringssystemet måste helt enkelt ändras.

Det finns heller inga belägg för att ett samlat anslag innebär ökad kvalitet. Det finns också invändningar mot modellen som sådan. Risken är, hävdas det, att ett samlat anslag för med sig ökade krav på återrapportering, på ökad frihet följer ökad kontroll. Ett bekymmer är också hur systemet ska fungera i praktiken. Svårigheterna sitter i detaljerna. Detta kommer att visa sig när ett system med ett anslag ska designas för tillämpning. En annan typ av uppfattning är att universitet och högskolor behöver träna på att utnyttja den frihet som finns och på att ta ansvar.

Idén om överenskommelser uppfattas av många som positiv i grunden eftersom den kan innebära möjligheter till profilering och en ökad långsiktighet. Överenskommelser är också kopplade till möjligheten till ökad långsiktighet och stabila planeringsförutsättningar, vilket är positivt. Invändningarna är dock många och handlar framförallt om att överenskommelser kan innebära en ökad styrning snarare än ökad frihet. Oro uttrycks också för att modellen kan innebära brist på transparens. Köerna kommer att ringla långa utanför regeringskansliet och vad som händer i överläggningarna blir dunkelt för utomstående, var en förekommande beskrivning. En annan problematik är vad som är en profil och vem eller vilka som ska profileras. En annan synpunkt är att en profil passar de mindre lärosätena bättre men är inte tillämpligt för de stora lärosätena. Allt beror på vad som är innebörden av en profil. En fråga som ställdes var om bredd kan vara en profil. En problematik som lyfts fram är också att det inte är lärosätesledningarna som avgör vilken forskning som ska bedrivas, inte heller regeringen kan bestämma vilken forskning som ska bedrivas utan inriktning och problemställningar bestäms av forskarna själva.

Del 3 publiceras imorgon.

Läs del 1: ”Vem vill ha en mer tillitsbaserad styrning? Exemplet universitet och högskolor” här.

Del 1/3: Vem vill ha en mer tillitsbaserad styrning? Exemplet universitet och högskolor

Jag har skrivit en text om genomförande av administrativa reformer och den pågående utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”. Texten publiceras uppdelad i tre blogginlägg. Den första här nedan beskriver utgångspunkter, rapporter och aktiviteter före det att utredningen startade. Den andra är uppfattningar om de förslag som utredningen presenterat. Den tredje handlar om varför framlagda förslag ifrågasätts.

Del 1

Företrädare för riksdag, regering och ledningar för universitet och högskolor har alla uttryckt behov av en förändring av formerna för styrning och resurstilldelning till landets lärosäten, en mer tillitsbaserad styrning. Förändringar som ska stödja en ökad självständighet, ge bättre förutsättningar för strategisk och långsiktig planering och innebära möjlighet till profilering. Men nu när ett utredningsarbete i frågan genomförs och konkreta förslag till reform lämnas börjar allt fler att tveka. En tillitsreform måste bejakas av de som ges ett ökat utrymme och ett ökat ansvar. Ett genomförande av utredningens förslag förutsätter att företrädare för universitet och högskolor är positivt inställda. Så är inte fallet.

2013 antogs ”Framtiden börjar nu” av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Det var ett manifest för högre utbildnings och forsknings grundläggande värden och centrala egenskaper för akademin. Här betonades starkt vikten av en långtgående självständighet och en styrning från regeringen som möjliggör strategisk profilering inom lärosätena för ett mer mångfacetterat högskolelandskap. En sådan ordning anses stödja utveckling av högsta möjliga akademiska kvalitet: Med ansvar och akademisk frihet som grund stärks universitet och högskolor. Under framtagningen av manifestet, och efter publicering, följde diskussioner dels kring den inre styrningen och relationen mellan linjen och kollegiet, dels kring hur staten utövar och bör utöva styrning av universitet och högskolor.

Hösten 2015 genomförde SUHF tre välbesökta seminarier utspridda över landet rörande den så kallade ledningsutredningens (SOU 2015:82) beskrivningar och förslag till modeller och metoder för styrning av och inom universitet och högskolor. I dessa diskussioner återkom och framfördes argument för en ökad självständighet för lärosätena, vikten av ökad långsiktighet och möjligheter till profilering. Diskussionerna vid seminarierna ledde fram till ett beslut av SUHF:s styrelse att genomföra en studie baserad på intervjuer med sammanlagt tolv rektorer vid universitet och högskolor, för att därigenom kunna upprätta en mer systematisk beskrivning av ledningarnas uppfattningar om ideal för styrning och resurstilldelning. Ett viktigt påpekande är att diskussionerna om förändrade styrformer av och inom universitet och högskolor i tiden sammanföll med regeringens initiativ till en mer tillitsbaserad styrning som idé och utgångspunkt för all styrning inom statsförvaltningen och inom kommuner och regioner.

I rektorsintervjuerna, som genomfördes sommaren 2016, bekräftades betydelsen av en ökad självständighet liksom vikten av en ökad tillit från regeringen, med innebörden att lärosätena gavs möjlighet till och tar ett stort ansvar för kvalitetssäkring av såväl utbildning som forskning. Vidare ville de ha en äkta dialog mellan regeringen och lärosätena som utgår från lärosätenas förutsättningar. En idé var också fleråriga kontrakt för att öka förutsägbarhet och stabilitet. Det fanns givetvis avvikande uppfattningar, men i det stora hela var det en samsyn kring vikten av förändring. En del i denna ökade självständighet, av både principiell och teknisk natur, var införandet av ett samlat anslag till lärosätena och inte som i dag en uppdelning av anslaget i utbildning respektive forskning. Rapporten publicerades i maj 2017 och är författad av Marianne Granfelt och undertecknad (Brorström, Björn och Granfelt, Marianne, 2017 ”Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning”, SUHF).

Ungefär samtidigt som rapporten publicerades antogs direktiven för en statlig utredning kring styrning och resursfördelning. Utredningen benämndes ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten” och tog sedan själv namnet STRUTEN (U 2017:05). Utifrån synnerligen vida utredningsdirektiv rivstartade arbetet med att beskriva utredningens principiella utgångspunkter och arrangera möten för att diskutera, inte bara utgångspunkter, utan också alternativa förslag till former för styrning och resursfördelning. I januari 2018 presenterade utredningen ett första tentativt förslag. Huvuddragen i utredningens förslag är att en fyraårig högskoleproposition ska ersätta forskningspropositionen, att regeringen och lärosätena ska besluta om överenskommelser om verksamheten under den kommande perioden, att anslaget ska vara samlat och att de så kallade prislapparna ska ses över.

Del 2 publiceras imorgon.

Läsårets sista ledningsråd blev lite speciellt

Jag hade anledning att avslutningsvis rekapitulera vad som hänt under det gångna året vid läsårets sista ledningsråd och inledde därför med vårt firade 40 år 2017 som hade flera viktiga och trevliga jubileumsaktiviteter. Högskolan i Borås visar, i likhet med många andra lärosäten som etablerades under slutet av 1970-talet, en dramatisk utveckling från utbildningsanordnare på grundläggande nivå till lärosäten med kompletta akademiska miljöer samt omfattande och internationellt konkurrenskraftig forskning. Det är en synnerligen anmärkningsvärd utveckling som kräver en ordentlig analys kring hur kraften och potentialen i de unga lärosätena nu bäst tas tillvara.

En viktig fråga i en sammanfattning av läsåret var arbetet med jämställdhetsintegrering. #metoo visade att det förekommer märkliga förhållningssätt, oacceptabla handlingar och agerande inom universitet och högskolor. #metoo visade att vägen är snårig mot en jämställd akademi. Arbetet med jämställdhetsintegrering måste intensifieras.

Intressanta händelser i vår omvärld som vi har haft att förhålla och engagera oss i under året är utredningen om förändrad styrning och resurstilldelning (STRUTEN) och internationaliseringsutredningen. Båda utredningarna, som befinner sig i lite olika faser, kan komma att innebära förändrade förutsättningar för vår verksamhet, möjligheter till profilering och fler utresande studenter.

Vi har inom lärosätet fortsatt att utveckla vår verksamhet och drivs av att åstadkomma hög kvalitet i utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsstöd, ytterst för att tillse att våra studenter ges de bästa förutsättningarna att möta arbetslivet. En spännande vardag har förenats med arbete med några tidskrävande aktiviteter. Vårt kvalitetssäkringssystem granskas under året och stora insatser har gjorts för att i vår självvärderingsrapport beskriva det systematiska arbetet för att säkra kvalitet inom utbildningen. Den femte juni skickades rapporten till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). I höst väntar platsbesök från den av UKÄ utsedda bedömargruppen. I februari 2019 får vi utlåtandet om kvaliteten på vårt kvalitetssäkringssystem.

Högskolan i Borås och särskilt Textilhögskolan och Science Park Borås har sedan sommaren 2017 varit involverade i en diskussion kring etablering och placering av en av regeringen finansierad plattform för utveckling av hållbara textilier och ett hållbart mode. Vår uppfattning var att en tydlig fysisk hemvist för plattformen måste skapas och att det bäst görs här i Borås. Frågan bereddes inom regeringskansliet och våren präglades av osäkerhet kring utfallet och när beslut skulle fattas och besked lämnas. I samband med Innovationsriksdagen, som i arrangerades av Science Park Borås och Borås inkubator, i mitten av april kom beskedet. Det blev vi. Beslutet är en bekräftelse på vår och våra samarbetspartners kvalitet och utvecklingskraft. Det här är en jättemöjlighet att bygga en forsknings- och utvecklingsmiljö i Borås med internationell slagkraft.

Den tredje stora insatsen, som jag hade förberett att nämna vid ledningsrådet, var ansökan om att få genomföra polisprogrammet. Mitt under ledningsrådsmötet fick jag ett samtal. Det var från Polismyndigheten som meddelade att den föreslår regeringen att Högskolan i Borås ges i uppdrag att genomföra polisutbildning i västra Sverige. Det var ett mycket glädjande besked. Nu väntar vi på bekräftelse från regeringen som enligt uppgift kommer att fatta beslut på regeringssammanträdet nästa vecka. Inget talar för något annat än att regeringen kommer att följa Polismyndighetens förslag. Många har gjort stora insatser inom och utanför högskolan i arbetet med att skapa förutsättningar för att ge polisprogrammet och ta fram en bra ansökan. Vilken fin känsla för oss alla att få njuta några veckors ledighet med ett positivt besked om att vi nu äntligen kommer att kunna starta polisutbildning.

En sommarhälsning

Vi har haft en ljuvlig försommar med en sammanhängande värmebölja med svaga fina vindar och vi har kunnat göra allt det där som hör en bra sommar till. Jag hoppas att ni alla haft möjlighet att njuta av det fina och tillåtande vädret. När dessa rader skrivs har några regnskurar dragit förbi och det känns riktigt bra och rätt att vattenreservoarerna fylls på och gulnande gräsmattor och ängar väts. En konsekvens av den fina försommaren och allt som redan är gjort är att vi kan ta oss an sommarsemestern mer avslappnat. Det är inte heller hela världen om det inte är soligt hela tiden, och det är mer legitimt att trots fint väder söka upp skuggan eller vara inomhus, ligga på soffan och läsa en god bok eller titta på en usel svensk 30-talsfilm på tv.

Hursomhelst är semestern välkommen efter ett intensivt läsår. Vi har stärkt högskolan och tagit ytterligare steg mot målet med kompletta akademiska miljöer inom samtliga prioriterade områden. Vi har utvecklat vår hållbarhetsprofil och fått bekräftelse på vår höga kvalitet, bland annat genom Universitetskanslersämbetets utvärdering. Vi har också tilldelats regeringsuppdraget att etablera en plattform för utveckling av en hållbar textil- och modeindustri. Vi är nationellt centrum för forskning, utveckling och utbildning inom textil och mode. Vi har hög kvalitet på våra utbildningar och omfattningen på vår forskning fortsätter att öka. Vi är duktiga på samverkan och vi har en hög kvalitet på vårt verksamhetsstöd. Verksamheten utvecklas, men allt är inte frid och fröjd. Vi måste fortsätta vårt arbete med att förbättra arbetsmiljön. Vi behöver också ta sviktande söksiffror inom vissa utbildningsområden på allvar och förstå orsakerna till nedgångar och därefter genomföra nödvändiga förändringar och förbättringar.

Det kommande läsåret kommer att bjuda på många intressanta utmaningar för att stärka lärosätet, allt i syfte att kunna ge våra studenter den bästa tänkbara utbildningen och genom vår forskning bidra till en gynnsam och hållbar samhällsutveckling. Kanske är nästa läsår också året då polisprogrammet äntligen, efter stora ansträngningar och ett imponerande arbete med ansökan, startar i Borås. Vi väntar i skrivande stund på beslut och besked.

Innan ett nytt spännande läsår startar väntar välförtjänt sommarledighet för oss alla inom högskolan. Tack för stort engagemang och värdefulla insatser under året. Jag vill också tacka alla våra studenter och samarbetspartners för att ni väljer oss och för många viktiga möten. Jag önskar er alla en avkopplande sommar.

Examen – ett bevis på framgång

Fredagen den 1 juni var det examensdag på Högskolan i Borås. Högtidsceremonier hölls för våra studenter som nu lämnar oss efter fullbordade och framgångsrika studier på grundläggande eller avancerad nivå. Jag hade förmånen att få högtidstala på några av ceremonierna. Det är trevligt, hedrande och inspirerande att få vara med och uppmärksamma goda prestationer och dela den glädje som studenterna känner inför ett väntande yrkesliv. Min förhoppning är att vi har motsvarat deras förväntningar och lagt en grund för ett inspirerande yrkesliv.

Det finns några saker som är särskilt viktiga att framhålla på en examensdag till våra studenter.

• Examen innebär att du genom genomförandet av ett större projektarbete eller examensarbete har visat prov på förmåga att knyta ihop olika typer av kunskaper och färdigheter som förvärvats under åren på högskolan. Delar har blivit en helhet. Det finns all anledning att vara stolt och nöjd med den prestationen.
• Examen från en högre utbildning innebär att du är förberedd för ett första arbete, men också för kommande arbeten i en yrkesutveckling. Högre utbildning lägger en kunskapsgrund och en förståelse för begrepp och modeller och för sammanhang och samband. Den grunden skapar förutsättningar för olika typer av yrkesval och möjligheter att i högre utsträckning forma ditt arbetsliv. Men det kommer en dag då det är dags att fylla på med nya kunskaper och då är du hjärtligt välkommen tillbaka.
• Examen innebär ett ansvar att verka för implementering av Agenda 2030 och de sjutton målen för en hållbar utveckling som FN:s stater ställts sig bakom. Högskolan i Borås har i utbildning och forskning en stark hållbarhetsprofil och ett stort ansvar för att förmedla fakta om, förklara och skapa förståelse för målens innebörd. Det är viktigt att du tar vid och verkar för hållbarhet när du nu möter yrkeslivet.

Ett examenstal i juni är också, liksom den här bloggtexten, ett tillfälle att önska alla en riktigt avkopplande sommar. I denna hälsning inkluderar jag också alla ni studenter som kommer tillbaka till oss efter välförtjänt sommarledighet.

Ha en riktigt skön sommar!

Intressant när riksrevisorerna rapporterar och svarar

I förra veckan var jag i riksdagshuset, närmare bestämt i förstakammarsalen, för att följa finansutskottets utfrågning av Riksrevisionen och deras årliga rapport 2018 och uppföljningsrapport 2018. Utfrågningen bestod framför allt av presentationer av de tre riksrevisorerna och ett fåtal frågor från finansutskottets ledamöter. Riksrevisorerna inledde med att tydligt påminna om syftet med revisionens verksamhet. Det är att verka för hög kvalitet i redovisningen, samt att stärka effektiviteten i statsförvaltningen, förhindra oegentligheter och bidra till demokratiutveckling. Ett bevis på att Riksrevisionen lyckas, eller i alla fall bidrar till hög kvalitet i statsförvaltningen, skulle vara att inga orena revisionsberättelser förekommer. Revisorerna kommenterade också den turbulens som rått före att de tre tillträde i februari 2017. Det är viktigt med arbetsro för att kunna göra ett bra jobb och den finns nu på myndigheten igen.

En rad intressanta frågor för en gynnsam samhällsutveckling baserade huvudsakligen på 35 avslutade effektivitetsgranskningar under året behandlades i revisorernas anförande. Ett konstaterande var att statliga beslut och reformer inte alltid får avsedda och förväntade positiva effekter. Ett sådant exempel är avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag. Det har inte på något sätt bidragit till ökad tillväxt, utan tvärtom växer de bolag som har kvalificerad revision. En annan kritik mot riksdagen var att underlagen för beslut inte sällan är bristfälliga. De finns en reformiver och ett tempo i reformarbetet som gör att många beslut inte är tillräckligt välgrundade. Förändring måste ibland ställas mot vikten av kontinuitet.

Kritik riktades också mot att regering och riksdag inte följer sina egna principer. En sådan är finansieringsprincipen vars innebörd är att staten inte ska tilldela kommuner, landsting och regioner nya uppdrag utan att skicka med nya medel. Så sker inte alltid. En annan är principen om betydelsen av generella statsbidrag och respekten för den lokala nivåns förmåga att fatta beslut om verksamhet och finansiering. Trots principen ökar omfattningen på de specialdestinerade statsbidrag, inte minst delas det ut särskilda medel inom skolområdet och inom hälso- och sjukvården. Bidragen är inte ändamålsenliga. Förekommer bidrag ska de vara tillfälliga, men inte heller det värnar riksdagen om. För att få politiska poänger bryter de mot sina egna principer och får berättigad kritik av sin egen revision. Strategi och långsiktighet får stryka på foten för kortsiktighet.

På en fråga om hur statsförvaltningen och myndigheterna mår, blev svaret att vi har en statsförvaltning i världsklass, men det finns saker att göra. Det finns effektivitetsbrister och svaga kontrollsystem, och det förekommer orena revisionsberättelser. Det finns inget fungerande ramverk för statens årsredovisning. Den följer budgetlagen vilket ger ett större manöverutrymme och en otydlighet om utveckling och tillstånd. En ständig problematik inom offentlig verksamhet är balansen mellan effektivitet och rättssäkerhet. Ett exempel på evig balansgång är arbetet inom Försäkringskassan. Det är viktigt, underströk revisorerna, att inte underskatta de unika värdena i offentlig verksamhet. Tuffa krav på kompetens, saklighet och öppenhet måste ställas på statstjänstemän.

En förändring i riksrevisionens verksamhet är den ska börja arbeta mera med mittfältsrevision, vilket exemplifierades med att revisorerna snabbutreder en fråga som resultat av en upptäckt vid granskningen av en myndighet. Mittfältsrevision innebär, om jag förstod det hela rätt, att utredningar oftare dras igång utan att en färdig revisionspromemoria som pekar på ett problem är klar.

Sammanfattningsvis var det en givande stund i förstakammaren. Något förvånande var jag rätt ensam, undantaget ledamöter i finansutskottet, politiker från andra utskott och berörda tjänstemän.