Jag hade anledning att avslutningsvis rekapitulera vad som hänt under det gångna året vid läsårets sista ledningsråd och inledde därför med vårt firade 40 år 2017 som hade flera viktiga och trevliga jubileumsaktiviteter. Högskolan i Borås visar, i likhet med många andra lärosäten som etablerades under slutet av 1970-talet, en dramatisk utveckling från utbildningsanordnare på grundläggande nivå till lärosäten med kompletta akademiska miljöer samt omfattande och internationellt konkurrenskraftig forskning. Det är en synnerligen anmärkningsvärd utveckling som kräver en ordentlig analys kring hur kraften och potentialen i de unga lärosätena nu bäst tas tillvara.

En viktig fråga i en sammanfattning av läsåret var arbetet med jämställdhetsintegrering. #metoo visade att det förekommer märkliga förhållningssätt, oacceptabla handlingar och agerande inom universitet och högskolor. #metoo visade att vägen är snårig mot en jämställd akademi. Arbetet med jämställdhetsintegrering måste intensifieras.

Intressanta händelser i vår omvärld som vi har haft att förhålla och engagera oss i under året är utredningen om förändrad styrning och resurstilldelning (STRUTEN) och internationaliseringsutredningen. Båda utredningarna, som befinner sig i lite olika faser, kan komma att innebära förändrade förutsättningar för vår verksamhet, möjligheter till profilering och fler utresande studenter.

Vi har inom lärosätet fortsatt att utveckla vår verksamhet och drivs av att åstadkomma hög kvalitet i utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsstöd, ytterst för att tillse att våra studenter ges de bästa förutsättningarna att möta arbetslivet. En spännande vardag har förenats med arbete med några tidskrävande aktiviteter. Vårt kvalitetssäkringssystem granskas under året och stora insatser har gjorts för att i vår självvärderingsrapport beskriva det systematiska arbetet för att säkra kvalitet inom utbildningen. Den femte juni skickades rapporten till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). I höst väntar platsbesök från den av UKÄ utsedda bedömargruppen. I februari 2019 får vi utlåtandet om kvaliteten på vårt kvalitetssäkringssystem.

Högskolan i Borås och särskilt Textilhögskolan och Science Park Borås har sedan sommaren 2017 varit involverade i en diskussion kring etablering och placering av en av regeringen finansierad plattform för utveckling av hållbara textilier och ett hållbart mode. Vår uppfattning var att en tydlig fysisk hemvist för plattformen måste skapas och att det bäst görs här i Borås. Frågan bereddes inom regeringskansliet och våren präglades av osäkerhet kring utfallet och när beslut skulle fattas och besked lämnas. I samband med Innovationsriksdagen, som i arrangerades av Science Park Borås och Borås inkubator, i mitten av april kom beskedet. Det blev vi. Beslutet är en bekräftelse på vår och våra samarbetspartners kvalitet och utvecklingskraft. Det här är en jättemöjlighet att bygga en forsknings- och utvecklingsmiljö i Borås med internationell slagkraft.

Den tredje stora insatsen, som jag hade förberett att nämna vid ledningsrådet, var ansökan om att få genomföra polisprogrammet. Mitt under ledningsrådsmötet fick jag ett samtal. Det var från Polismyndigheten som meddelade att den föreslår regeringen att Högskolan i Borås ges i uppdrag att genomföra polisutbildning i västra Sverige. Det var ett mycket glädjande besked. Nu väntar vi på bekräftelse från regeringen som enligt uppgift kommer att fatta beslut på regeringssammanträdet nästa vecka. Inget talar för något annat än att regeringen kommer att följa Polismyndighetens förslag. Många har gjort stora insatser inom och utanför högskolan i arbetet med att skapa förutsättningar för att ge polisprogrammet och ta fram en bra ansökan. Vilken fin känsla för oss alla att få njuta några veckors ledighet med ett positivt besked om att vi nu äntligen kommer att kunna starta polisutbildning.