Månad: augusti 2018

Allas vårt ansvar

På måndag kommer studenterna! Ni är efterlängtade. Campus fylls av liv och rörelse och verksamheten tar ordentlig fart igen. Universitet och högskolor är utbildning.  Kunskapsförmedling, kunskapsutveckling och mötet mellan studenter och mellan studenter och lärare är grundbultar i vår verksamhet, så hjärtligt välkomna.

I och med terminsstarten lägger vi definitivt sommaren bakom oss. Det har varit en osannolikt fin och solig sommar. Alla de aktiviteter som förknippas med en fin, svensk sommar har varit möjliga att göra och inte bara enstaka dagar utan flera veckor i sträck. Det har blivit många båtturer i skärgården, bad i hav och sjöar och sena ljumma kvällar utomhus på terrasser och bryggor. Samtidigt som vi njuter, och måste tillåta oss det, innebär de soldränkta dagarna och långvariga torkan problem för många. Spannmålsskörden är två tredjedelar av en normalskörd med allvarliga konsekvenser för jordbruket och livsmedelsindustrin. De omfattande och, under vissa faser, till synes okontrollerbara skogsbränderna har varit synnerligen obehagliga inslag under sommaren. Bränderna ledde ju också fram till det ovanliga beslutet om generellt eldnings- och grillförbud. Sommaren väcker oro kring i vilken utsträckning som vi själva med vårt konsumtionsmönster och sättet på vilket vi utnyttjar naturens resurser bidrar till extremväder. Vi måste, även om naturliga skiftningar över tid kan vara en förklaring, ta situationen på stort allvar. Vi vet hur som helst att konsekvenserna av temperaturökningar över de värden som är överenskomna skulle vara mycket problematiska och ännu ser vi inte någon vändning.

Våra politiska företrädare på riksnivå, i regioner och kommuner har ett stort ansvar för att fatta nödvändiga beslut som styr, reglerar eller skapar incitament för beteenden som innebär en gynnsam förändring. Verksamheter och organisationer inom olika samhällssektorer har ett ansvar för att minimera påfrestningarna på miljön av den bedrivna verksamheten. I många branscher, inte minst den textila, är utmaningen att utveckla och tillämpa cirkulära affärsmodeller som minimerar resursutnyttjandet. Men framförallt handlar klimatutmaningen om oss själva som privatpersoner. Alla miljöproblem är nämligen lokala, här och nu, att flytta problemet någonstans håller inte. Det handlar om att ta eget ansvar, ta del av och värdera fakta som föreläggs och utifrån det fatta beslut och handla. Till syvende och sist handlar en långsiktigt hållbar utveckling om hur vi agerar och reagerar.

Universitet och högskolor har en mycket viktig roll i att sprida kunskap om innebörden av hållbar utveckling. I detta innefattas att förmedla fakta, förklara samband och skapa förståelse för klimatutmaningens innebörd. Högskolan i Borås har en stark hållbarhetsprofil som våra nya studenter kommer att möta. Det känns mer angeläget än någonsin att frågor om hållbarhet och miljö ingående diskuteras och problematiseras i alla våra utbildningar.

En dag med viktiga möten och bekräftelser

Vi arbetar nu med att skapa förutsättningar för att genomföra polisprogrammet med hög kvalitet och med start redan i januari 2019. Ett stort engagemang utmärker arbetet och det finns ett stort intresse från alla håll att medverka i utvecklingsarbetet och i det kommande genomförandet. En polisutbildning ställer många särskilda krav vad gäller lokaler och utrustning så det är intensivt arbete som bedrivs och som ligger framför oss och där vi lär oss nytt hela tiden. Det är viktigt att nämna i sammanhanget att vi har ett gott samarbete med och stöd från Polismyndigheten.

Särskilt med anledning av vårt uppdrag att ge polisprogrammet gästades vi i onsdags av Morgan Johansson (S), justitie- och inrikesminister och ytterst politisk ansvarig för polisutbildningen. Lotta Dalheim Englund, som är chef för polisutbildningen, presenterade det pågående arbetet och tillsammans svarade vi på frågor. Det blev ett bra samtal. Förväntningarna på oss är höga från olika håll, men vi känner att förtroendet för oss att klara uppdraget är högt. Vi passade också på vid mötet att kort presentera högskolans inriktning och verksamhet i sin helhet och kommentera de stora framgångar, utöver uppdraget att genomföra polisprogrammet, som vi haft under 2018, bland annat bevis på den höga kvaliteten i vårt hållbarhetsarbete och tilldelningen av stora forskningsmedel i extern konkurrens inom en rad olika områden.

Under onsdagen besöktes också högskolan av Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) klass 10; ”Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap”. Klass 10 är den grupp inom KVA som följer den humanistiska utbildningen och forskningen. Mycket hedrande och trevligt att klassen valt att komma till högskolan och ta del av det vi gör inom humaniora och konst. Jag hade förmånen att få hälsa välkommen och därefter följde under dagen ett antal föredragningar från framförallt medarbetare inom forskningsområdet Biblioteks- och informationsvetenskap. Professor Jan Nolin modererade föredömligt och ett antal inspirerande korta föredragningar gav en god inblick i den forskningsverksamhet som vi bedriver. I samtal med några av ledamöterna efter avslutat seminarium ställdes frågan hur det är möjligt att bedriva så mycket professionsrelevant forskning och som samtidigt har god teoretisk höjd med så begränsade basresurser. Vi förtjänar rejäla basanslag för att fullt ut kunna ta vara på den potential som finns. Det är bara att hålla med och fortsätta argumentera för kraftigt ökade basanslag till underfinansierade mindre och medelstora högskolor. Det är ett misstag ur ett nationellt perspektiv att inte ta vara på de möjligheter till kunskaps- och verksamhetsutveckling som finansiering av profilområden på högskolorna erbjuder.

Min arbetsdag avslutades med att jag anslöt till möte i styrelsen för Borås Näringsliv. En strategidiskussion fördes om hur staden bör profileras och vilka målen på kort, medellång och lång sikt ska vara. Högskolan tillmäts en mycket stor betydelse i sammanhanget och förväntningarna på oss är höga, bland annat uttryckt i betydelsen av att Borås blir en universitetsstad. Men frågan om universitetsstatus äger vi ju som bekant inte.

Några noteringar om vår verksamhet och om den torra sommaren

Våren avslutades med ett positivt besked om att Polismyndigheten förordade Borås som den femte orten att på uppdrag av Polismyndigheten genomföra polisprogrammet. Regeringen följde rekommendationen och den femte juli fattades beslutet på regeringssammanträdet att ge Högskolan i Borås uppdraget. I och med det startade nästa fas i vårt arbete med polisutbildningen som nu handlar om att få allt på plats för start i januari. Möten har hållits i sommar, kontakter har tagits och nu väntar ett intensivt arbete under hösten med rekrytering av medarbetare, iordningställande av lokaler, anskaffning av utrustning och mycket mera. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Polismyndigheten. Jag är helt övertygad om att vi kommer att genomföra en polisutbildning av hög kvalitet med start i januari 2019. Vi har en mycket kompetent och engagerad grupp som arbetar med frågan under ledning av Lotta Dalheim Englund.

Vi fick också under slutet av förra läsåret en rad positiva besked om forskningsfinansiering med stora anslag till flera av våra prioriterade områden och läsåret 2018/2019 börjar bra. Häromdagen fick vi besked om ett beviljat Horizon 2020-projekt inom det textila området. Projektet ”Wearable Electroactive Integrated in Garments” koordineras av Universitetet i Twente och har en total budget på 3,8 miljoner euro. Vår andel är närmare 25 procent. Projektet innebär att vi ytterligare förstärker vår redan framstående utbildnings- och forskningsmiljö inom textil och mode. Projektet är en del i utvecklingen och etableringen av den plattform för en hållbar textil- och modeindustri som högskolan och Science Park Borås ansvarar för på regeringens uppdrag.

Totalt är vi nu engagerade i sju olika EU-finansierade projekt. Vi koordinerar två av dessa. Den omfattningen på EU-finansierade projekt måste vara unik för ett mindre/medelstort lärosäte och ett bevis på hög kvalitet. Bra forskning och bra forskare i kombination med att vi byggt en stark infrastruktur genom utveckling av vårt Grants and Innovation Office (GIO) är förklaringen. Vad gäller forskningsfinansiering kan vi också konstatera att finansieringen från KK-stiftelsen ökar, vilket är mycket glädjande. Nästa genombrott för oss kanske är Vetenskapsrådet.

Vår forskning är i mycket hög utsträckning inriktad mot hållbar utveckling. Vi har ett starkt forskningsområde inom resursåtervinning med ett brett perspektiv på hållbarhet och vi bygger successivt upp en stark forsknings- och utvecklingsmiljö inom området cirkulära affärsmodeller. Vi lägger bakom oss en fantastisk men osvensk sommar. Dag efter dag har termometern visat runt 30 grader och efterlängtat regn uteblivit. Vi vet att det sker en successiv global uppvärmning och klimatforskarna har länge varnat oss för konsekvenserna. Det är dags att ta hoten på allvar och inte gömma oss bakom, och lätta på trycket genom, att säga att det sannolikt är frågan om naturliga variationer. En utgångspunkt är också att insikten om att alla miljöproblem är lokala problem. Att förändra tillstånd och påverka utvecklingsförlopp handlar om vad vi kan göra inte om vad andra borde göra!