På måndag kommer studenterna! Ni är efterlängtade. Campus fylls av liv och rörelse och verksamheten tar ordentlig fart igen. Universitet och högskolor är utbildning.  Kunskapsförmedling, kunskapsutveckling och mötet mellan studenter och mellan studenter och lärare är grundbultar i vår verksamhet, så hjärtligt välkomna.

I och med terminsstarten lägger vi definitivt sommaren bakom oss. Det har varit en osannolikt fin och solig sommar. Alla de aktiviteter som förknippas med en fin, svensk sommar har varit möjliga att göra och inte bara enstaka dagar utan flera veckor i sträck. Det har blivit många båtturer i skärgården, bad i hav och sjöar och sena ljumma kvällar utomhus på terrasser och bryggor. Samtidigt som vi njuter, och måste tillåta oss det, innebär de soldränkta dagarna och långvariga torkan problem för många. Spannmålsskörden är två tredjedelar av en normalskörd med allvarliga konsekvenser för jordbruket och livsmedelsindustrin. De omfattande och, under vissa faser, till synes okontrollerbara skogsbränderna har varit synnerligen obehagliga inslag under sommaren. Bränderna ledde ju också fram till det ovanliga beslutet om generellt eldnings- och grillförbud. Sommaren väcker oro kring i vilken utsträckning som vi själva med vårt konsumtionsmönster och sättet på vilket vi utnyttjar naturens resurser bidrar till extremväder. Vi måste, även om naturliga skiftningar över tid kan vara en förklaring, ta situationen på stort allvar. Vi vet hur som helst att konsekvenserna av temperaturökningar över de värden som är överenskomna skulle vara mycket problematiska och ännu ser vi inte någon vändning.

Våra politiska företrädare på riksnivå, i regioner och kommuner har ett stort ansvar för att fatta nödvändiga beslut som styr, reglerar eller skapar incitament för beteenden som innebär en gynnsam förändring. Verksamheter och organisationer inom olika samhällssektorer har ett ansvar för att minimera påfrestningarna på miljön av den bedrivna verksamheten. I många branscher, inte minst den textila, är utmaningen att utveckla och tillämpa cirkulära affärsmodeller som minimerar resursutnyttjandet. Men framförallt handlar klimatutmaningen om oss själva som privatpersoner. Alla miljöproblem är nämligen lokala, här och nu, att flytta problemet någonstans håller inte. Det handlar om att ta eget ansvar, ta del av och värdera fakta som föreläggs och utifrån det fatta beslut och handla. Till syvende och sist handlar en långsiktigt hållbar utveckling om hur vi agerar och reagerar.

Universitet och högskolor har en mycket viktig roll i att sprida kunskap om innebörden av hållbar utveckling. I detta innefattas att förmedla fakta, förklara samband och skapa förståelse för klimatutmaningens innebörd. Högskolan i Borås har en stark hållbarhetsprofil som våra nya studenter kommer att möta. Det känns mer angeläget än någonsin att frågor om hållbarhet och miljö ingående diskuteras och problematiseras i alla våra utbildningar.