Med studenten i centrum är Högskolan i Borås strävan att utveckla kompletta akademiska miljöer och förbättra balansen mellan utbildning och forskning. Vi talar om att bli ett 60:40-lärosäte baserat på övertygelsen om betydelsen av forskningsanknytning av utbildningen. En utveckling av lärosätet och vår verksamhet bygger på en långtgående autonomi och utrymme att genomföra formulerade strategier. Ytterst handlar det om att ge studenterna en utbildning av hög kvalitet. Mindre styrda utbildningsuppdrag från regeringen och ökade basanslag till vår forskning är angelägna förändringar.

Men ensam är inte stark. I vår utveckling är detta tydligt där vi för att stärka lärosätet utvecklar samarbetet med olika partners till gagn även för våra partners verksamhet. Samarbeten innebär möjligheter till kvalitetsförstärkning och effektiv användning av resurserna. Samarbete kan också vara skillnaden mellan att genomföra en verksamhet eller projekt eller att tvingas avstå. Innevarande vecka har för mig, så här långt inbegripit ett flertal illustrationer av betydelsen av samarbete och exempel på gott samarbete.

I måndags skickade vi in vår handlingsplan för utveckling av och arbete inom den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier till regeringen och Miljödepartementet. Vi har fått uppdraget att etablera och ansvara för plattformen. Rent fysiskt kommer den att finnas i Borås på vårt campus, men det är en nationell plattform. I handlingsplanen tydliggörs att plattformen ska vara det ”självklara kunskaps- och samarbetscentret, som gör Sverige ledande inom milö och hållbarhet”. Utvecklingen av handlingsplanen baseras på samarbete där en mängd aktörer från olika typer av organisationer har medverkat i framtagningen och lämnat viktiga synpunkter. Nu gäller det att använda de resurser vi tilldelats väl och verkligen bli det självklara centret för samarbete och för hållbarhet.

I måndags genomfördes styrgruppsmöte för polisutbildningen. Vi fick en redovisning från projektledningen av det omfattande pågående arbetet med att förbereda för start av polisutbildning i januari 2019. Vi har ansvaret och en stark kärna inom högskolan för att genomföra polisprogrammet, men vi skulle inte klara av det utan samarbete med en rad aktörer. Samarbetet med Göteborgs universitet och stöd i genomförandet av kurser och kursmoment där vi idag saknar tillräcklig bredd och djup är mycket viktigt, liksom det konstruktiva samarbetet med Borås Stad och lokala fastighetsägare för att klara utvecklingen av infrastrukturen. Vi ser fram emot samarbeten, som kommer att innebära möjligheter, fördjupningar och särskilda kvaliteter, inom IT och säkerhet med forskningsinstitutet Rise och Högskolan i Skövde.

Apropå Högskolan i Skövde fortsätter vi att utveckla samarbetet inom lärarutbildningen. Nya antagningar sker i januari till förskollärutbildningen och F-3. Erfarenheterna av de första utbildningarna som startade i år är mycket goda. Vi kommer också att inrätta en utbildning för redan pedagogiskt yrkesverksamma inom förskolan. Ett led i samarbetet med Högskolan i Skövde och genomförandet av lärarutbildning på campus Skövde är att utveckla en forskningsmiljö. Det är långsiktigt viktigt att en forskningsverksamhet i direkt anslutning till lärarutbildningen utvecklas och vår förhoppning är att Skaraborgs kommunalförbund ska kunna bidra med finansiering för uppbyggnaden av miljön. Ett viktigt samarbete mellan högskolor å ena sidan och en regional aktör med ansvar för utvecklingsfrågor för verksamhetens bästa.

Avslutningsvis vill jag säga något om de förfärliga bilder som vi nåtts av efter den naturkatastrof som drabbat Palu i Indonesien. Palu är en samarbetskommun till Borås inom ramen för svenskt bistånd till demokratiutveckling. Flera medarbetare vid högskolan har varit i Palu för att medverka i uppbyggnaden av effektiva system för resursanvändning och som samtidigt stödjer en förbättring av den sociala situationen. Jag har kontakt med företrädare för Borås Stad och vi avvaktar nu för att se om det är något vi kan göra för att bistå. Jag tänker på alla drabbade och alla de som nu lever under mycket svåra villkor.