I samarbete mellan nätverket ”Högre utbildning för hållbar utveckling” (HU2) och Högskolan i Borås genomfördes tidigare i veckan årets nätverksträff. I anslutning till nätverksträffen genomfördes också högskolans årligen återkommande forskningskonferens ”Research on Sustainability” (RoS). Under den första dagen var fokus på utbildning och på frågan hur hållbar utveckling kan integreras i utbildningen. Ett antal goda och inspirerande exempel på hur arbetet kan bedrivas och hur progression i förmedlingen av kunskap om hållbar utbildning kan åstadkommas presenterades och diskuterades. Under dag två redovisades pågående och aktuella forskningsprojekt inom hållbar utveckling. Dagen blev en illustration över mångfald, djup och bredd i hållbarhetsforskning och visade universitets och högskolors avgörande betydelse för att åstadkomma förändring och implementera målen i Agenda 2030. Bland de många intressanta föredragningarna och projekten kan nämnas metodik för medborgarengagemang i stadsutveckling, förbättrade procedurer för hantering av hushållsavfall och etablering av verktygsbibliotek för hållbar utveckling.

I inledningen av konferensen presenterade Birgitta Påhlsson och jag vår helt färska rapport om arbetet med hållbar utveckling vid Högskolan i Borås. När vi startade skrivarbetet i början av terminen var målsättning just att rapporten skulle vara klar och kunna presenteras på konferensen. Vi lyckades och rapporten levererades till oss dagen före från tryckeriet. Rapporten som nummer 45 i rapportserien ”Vetenskap för profession” har titeln ”Från tyst vår till het sommar – att implementera hållbar utveckling vid ett akademiskt lärosäte”. Titeln refererar till den period som sträcker från Rachel Carsons bok ”Tyst vår” utgiven 1962, och som beskriver konsekvenser i naturen av användning av miljögifter, till den extremt varma och obehagligt torra sommaren som vi nyss lagt bakom oss. I det inledande kapitlet försöker vi kortfattat skildra händelser och beslut som lett fram till dagens situation med Parisavtalet och de 17 globala målen. Vi konstaterar att universitet och högskolor har ett viktigt uppdrag att bidra, men vi tillåter oss också att problematisera vår förmåga i sammanhanget. Ett system som premierar disciplinärt orienterad forskning och där det på sina håll finns ett synsätt att universitet och högskolor är en exklusiv samhällsaktör som befinner sig vid sidan och ska stanna vid att betrakta tillstånd och skeenden är inte ändamålsenligt.

Den mest omfattande delen i rapporten är en beskrivning av hur vi arbetat med integrering av hållbar utveckling i vår verksamhet. Vi beskriver strategier, organisation, aktiviteter och genomförda utvärderingar. I det avslutande kapitlet sammanfattar vi och försöker förklara vad som har varit viktigt i vårt utvecklings- och förändringsarbete. Bland annat resonerar vi om vikten av att parallellt arbeta på en strategisk nivå, fatta de strategiska besluten, och på en operativ nivå tillse att konkreta förändringar sker. Vi pekar också på behovet av att fatta top down-beslut om situationen kräver. Vi bekymrar oss också för att politiken inte med tillräcklig kraft driver på och fattar beslut som gör att nödvändiga förändringar kan genomföras. Det är nämligen allvar nu.

Rapporten hittar du här

En liten film om vårt hållbarhetsarbete hittar du här