Månad: december 2018

Julhälsning

Högskolan i Borås är ett starkt lärosäte med hög kvalitet i utbildning och forskning, en omfattande samverkan och ett välfungerande verksamhetsstöd. Bekräftelser i vardagen från nöjda studenter och samverkanspartners och framgångar i form av, i konkurrens, tilldelade utbildningsuppdrag och forskningsanslag bevisar hög kvalitet.

Under 2018 har vi befäst vår ställning som en av de starkaste högskolorna och motiverar därigenom i allra högsta grad vår ambition att bli det tredje universitetet i Västsverige. En starkt bidragande orsak till detta är regeringsuppdraget att utveckla och ansvara för en plattform för framväxten av en hållbar textil- och modeindustri. Uppdraget är ett bevis på vår ledande ställning inom design, materialutveckling och management inom det textila området. En annan framgång med stor betydelse är uppdraget att genomföra polisprogrammet. Ett framgångsrikt arbete med ansökan har följts av ett intensivt och professionellt arbete under hösten med att få allt på plats. Den 21 januari kommer studenterna.

En tredje omständighet med stor betydelse för fortsättningen och högskolans position i det så kallade högskolelandskapet är vår hållbarhetsprofil. Gemensamt har vi etablerat högskolan som ett av de ledande lärosätena vad gäller att driva och integrera hållbarhet i utbildning, forskning, samverkan och på campus. Nu gäller det att ta vara på den grund som skapats och satsa ytterligare på att bli det hållbara universitetet.

Detta är min sista rektorsblogg så jag passar på tacka alla för att ni tagit er tid att läsa och på olika sätt uppmuntrat mitt bloggande. Jag kommer att fortsätta i denna blogg kring demokrati och effektivitet med särskilt fokus på utbildnings- och forskningspolitik under rubriken ”Brorström menar…”

Tack alla medarbetare, studenter och samarbetspartners för stort engagemang, värdefulla insatser  och gott samarbete under det gångna året.

Med tillönskan om en god jul och ett gott nytt år!

Björn

Rapport från styrelsemötet – satsningar 2020-2022

Årets sista styrelsemöte är genomfört. Beslut fattades om inrättande av magisterutbildning inom pedagogiskt arbete medinriktning mot litteraturpedagogik, en mycket intressant och viktig utbildningsom ges i samarbete mellan pedagoger och biblioteks- och informationsvetare. Ett annat beslutsärende var att utse Kim Bolton till tf. prorektor från 1/12019 tills vidare, dock som längst till 30/6 2019. Under relativt osäkra planeringsförutsättningar beslutade styrelsen också om en budget med ett nollresultat. Vissa förändringar kan komma att föreslås av tillträdande regering, men dessa förändringar kommer att vara på marginalen och sannolikt positiva för oss.

Ett informationsärende avsåg högskolans inspel till regeringens budget för 2020-2022, det så kallade budgetunderlaget. Vi har, sedan ett flertal år tillbaka, på årets sista styrelsemöte översiktligt redovisat vad ledningsrådet anser vara särskilt viktiga satsningar att föra fram till regeringen. Baserat på avstämning i styrelsen och fortsatta diskussioner inom högskolan tas sedan dokumentet ”Budgetunderlag 2020-2022” fram för att översändas till regeringen i mitten av februari. Fyra punkter och prioriteringar presenterades för styrelsen och gillades (argumentationen kommer nu att vässas i kommande skrivningar): Vi begär högre ersättning för genomförandet av designutbildning, vi måste få möjlighet att räkna av fler platser mot designprislapp och därigenom erhålla en rimlig ersättning för vår högkvalitativa och nationellt unika utbildningsmiljö. Vi kommer att lyfta fram vikten av ökade basanslag för att kunna forskningsanknyta de så kallade samhällskritiska utbildningarna. Ett ökat uppdrag att genomföra lärarutbildning och vårdutbildning har inte följts av eller förenats med ökade resurser till forskning inom områdena och det är ingen långsiktigt hållbar modell.

Den tredje särskilda satsningen från regeringen borde vara att premiera lärosäten som framgångsrikt arbetat med att implementera hållbar utveckling i utbildning, forskning, samverkan och på campus. Det är svårbegripligt att regeringen inte tar chansen att uppmärksamma och premiera förebilder. Det skulle inte kosta särskilt mycket men vara en stark signal till andra lärosäten och myndigheter att intensifiera sitt arbete, satsa resurser på att bli hållbara och systematiskt arbeta med målen i Agenda 2030.

Den fjärde punkten är att Högskolan i Borås är förberedd för att ikläda sig kostymen och axla ansvaret att vara det tredje universitetet i Västsverige. I diskussionen på styrelsemötet fördes fram att vi också tydligt bör redovisa betydelsen av att arbeta med det livslånga lärandet.

Ett annat informationsärende var en beskrivning av status i arbetet med polisutbildning. Det pågår arbete på alla plan; färdigställande av kursplaner, anställning av medarbetare, iordningställande av lokaler och avtalsskrivande. Det är ett imponerande arbete som genomförs, men intensivt och krävande för gruppen av medarbetare som ska få allt på plats. Den 21 januari kommer polisstudenterna och den 25 januari är det invigning.

En speciell dag – tack!

Porträttet av Peter Apelgren.

I onsdags var det så dags för min avtackning efter sju och ett halvt år som rektor vid Högskolan i Borås. Själva avtackningen föregicks enligt mitt eget önskemål av ett seminarium, ett så kallat GEM (Gränsöverskridande eftermiddagsmöte), där frågan om innebörden av ett effektivt högskolelandskap behandlades. Jag inledde med att redovisa tre perspektiv; resursfördelning, relevans och jämställdhet. Är resursfördelningen rimlig så att alla lärosäten ges möjlighet att utnyttja sin potential, är utbildningen och forskningen relevant utifrån ett Agenda 2030-perspektiv och är förutsättningarna likvärdiga för kvinnor och män? Mina perspektiv och frågor kommenterades av Jenny Johannisson och Jan Nolin och därefter följde en gemensam diskussion. Det blev ett riktigt bra GEM, tycker jag, med många intressanta synpunkter på hur vi bygger ett effektivt högskolelandskap eller med andra ord skapar hög, samlad kvalitet på utbildning och forskning.

Efter seminariet följde avtackningen med min fina familj och många medarbetare och vänner på plats. Jag är helt överväldigad över att så många kom och för alla uppskattande och värmande ord. Det känns fantastiskt att jag har kunnat bidra till att högskolans verksamhet har utvecklats och till att stärka regionen. Som jag sa i mitt tal är det viktigt att påpeka att som rektor vid ett lärosäte så handlar det om stödja, uppmuntra, visa vilja, försöka vara konsekvent och våga fatta beslut. Det är medarbetare som gör jobbet och genomför, äras den som äras bör för våra framgångar. Högskolan har fantastiska medarbetare, en fantastiskt fin studentkår och naturligtvis Sveriges bästa studenter. Det har varit en förmån att arbeta tillsammans.

Under avtackningen avtäcktes också mitt porträtt målat av Peter Apelgren. Jag är mycket nöjd med sättet på vilket vännen Peter fångat mig. Huvudansvariga för avtackningen har Johanna Avadahl och Anneli Bentzlin varit. Jag brukar inte i min blogg tacka och värdera medarbetares insatser, men jag gör det denna gång. Hjärtligt tack Johanna, Anneli och medarbetare för stort engagemang, ett förträffligt arrangemang och Jenny Johannisson för ett suveränt sätt att leda eftermiddagen och kvällen. Jag vill också passa på att tacka mitt ledningsråd som ordnade med fin lunch tidigare i veckan och med en riktigt trevlig Björn-present.

Nu återstår några veckors arbete som rektor med en mängd viktiga möten, men den 31/12 är det slut. Det är väldigt speciellt att lämna rektorsuppdraget, men jag gör det med en fin känsla. Jag har gjort vad jag kunnat. Efter årsskiftet väntar en annan vardag med mer tid för min familj, nya spännande uppgifter och uppdrag, och med möjligheter att fokuserat skriva om frågor som väckt mitt intresse under åren i högskolans ledning.