Årets sista styrelsemöte är genomfört. Beslut fattades om inrättande av magisterutbildning inom pedagogiskt arbete medinriktning mot litteraturpedagogik, en mycket intressant och viktig utbildningsom ges i samarbete mellan pedagoger och biblioteks- och informationsvetare. Ett annat beslutsärende var att utse Kim Bolton till tf. prorektor från 1/12019 tills vidare, dock som längst till 30/6 2019. Under relativt osäkra planeringsförutsättningar beslutade styrelsen också om en budget med ett nollresultat. Vissa förändringar kan komma att föreslås av tillträdande regering, men dessa förändringar kommer att vara på marginalen och sannolikt positiva för oss.

Ett informationsärende avsåg högskolans inspel till regeringens budget för 2020-2022, det så kallade budgetunderlaget. Vi har, sedan ett flertal år tillbaka, på årets sista styrelsemöte översiktligt redovisat vad ledningsrådet anser vara särskilt viktiga satsningar att föra fram till regeringen. Baserat på avstämning i styrelsen och fortsatta diskussioner inom högskolan tas sedan dokumentet ”Budgetunderlag 2020-2022” fram för att översändas till regeringen i mitten av februari. Fyra punkter och prioriteringar presenterades för styrelsen och gillades (argumentationen kommer nu att vässas i kommande skrivningar): Vi begär högre ersättning för genomförandet av designutbildning, vi måste få möjlighet att räkna av fler platser mot designprislapp och därigenom erhålla en rimlig ersättning för vår högkvalitativa och nationellt unika utbildningsmiljö. Vi kommer att lyfta fram vikten av ökade basanslag för att kunna forskningsanknyta de så kallade samhällskritiska utbildningarna. Ett ökat uppdrag att genomföra lärarutbildning och vårdutbildning har inte följts av eller förenats med ökade resurser till forskning inom områdena och det är ingen långsiktigt hållbar modell.

Den tredje särskilda satsningen från regeringen borde vara att premiera lärosäten som framgångsrikt arbetat med att implementera hållbar utveckling i utbildning, forskning, samverkan och på campus. Det är svårbegripligt att regeringen inte tar chansen att uppmärksamma och premiera förebilder. Det skulle inte kosta särskilt mycket men vara en stark signal till andra lärosäten och myndigheter att intensifiera sitt arbete, satsa resurser på att bli hållbara och systematiskt arbeta med målen i Agenda 2030.

Den fjärde punkten är att Högskolan i Borås är förberedd för att ikläda sig kostymen och axla ansvaret att vara det tredje universitetet i Västsverige. I diskussionen på styrelsemötet fördes fram att vi också tydligt bör redovisa betydelsen av att arbeta med det livslånga lärandet.

Ett annat informationsärende var en beskrivning av status i arbetet med polisutbildning. Det pågår arbete på alla plan; färdigställande av kursplaner, anställning av medarbetare, iordningställande av lokaler och avtalsskrivande. Det är ett imponerande arbete som genomförs, men intensivt och krävande för gruppen av medarbetare som ska få allt på plats. Den 21 januari kommer polisstudenterna och den 25 januari är det invigning.